Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

ATEISTERNAS BARNSLIGA ARGUMENT EMOT GUD – Här skärskådar och detroniserar vi dem, ett efter ett…

Posted on: 18 juli, 2009


 

ATEISMEN: Bara en barnslig FÖRNEKELSE-TRO !!!

FINNS INGET LOGISKT MED ATEISM !!!

____________________________________________________

INNEHÅLL:


1)
Ateisten: Vem skapade Gud?

2) Ateisten: Gud finns inte!

3) Ateisten: Gud är ond!

4) Ateisten: Gud finns inte, eftersom ondskan finns!

5) Ateisten: Guds existens ologisk!

6) Ateisten: Bevisa Gud!

7) Ateisten: Kan Gud skapa en sten som

8) Ateisten: Jag tror bara på det jag kan se och ta på

9) Ateisten har inget rättesnöre, att skilja ont från gott!

10) Gud är andlig och bevisas med andliga metoder!

11) Skillnaden mellan andliga och fysiska bevis

12) Logiska Gudsbevis!

13) Människolivet är en Jackpot!

14) Einstein, Newton och Sokrates, kloka män!

____________________________________________________

1) Ateisten: VEM SKAPADE GUD?

TÄNK LOGISKT NU, ATEISTER!

GUD MÅSTE JU VARA EVIG!

(Gud är det mest vedertagna *begreppet* för Skaparen. Är man allergisk mot just bokstavskombinationen G U D, använd då annat valfritt begrepp…)

Att fråga vem som skapade Skaparen, är lika absurt som att fråga vem som vann över Vinnaren, eller vad som kommer före A i alfabetet…

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gud

”Gud är oskapad. Gud är för sin existens inte beroende av någon eller något. Han har ingen orsak.”

 

Det finns alltså inget högre eller ursprungligare än Gud!

Hur i Herrens Namn skulle den Ursprungliga Skaparen, den Ursprungliga Orsaken till allt, i sin tur kunna ha varit skapad av någon annan?

Snacka om SJUKT OLOGISKT!

 

NÅGON MÅSTE HA VARIT FÖRST, och eftersom inget kan komma från inget, så måste Ur-Skaparen vara EVIG, dvs utan början och utan slut!

VIDEO-bevis:

http://www.youtube.com/watch?v=0cFD6NHbMH8

Det MÅSTE av nödvändighet finnas en ursprunglig evig Skapare av universum!

Eftersom orsakskedjan logiskt inte kan fortsätta i all oändlighet, så måste det finnas en första Orsak/Skapare. Kausalitetslagen kräver en första Orsak till universums uppkomst, som logiskt måste stå utanför kausaliteten, dvs Gud, som är a-kausal, en extra-universell orsak med intra-universell verkan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argument

 

Eftersom Gud även skapade Tiden, så kan Han själv givetvis inte vara skapad av någon annan, eftersom skapelser endast sker här i den tidsbundna materiella världen och inte i den eviga andliga världen!

Gud är alltså evig och orsakslös (precis som vi själar, minigudar), eftersom allting tillhörande den evigt existerande andliga världen, andliga dimensionen, är ändlöst, utan början eller slut!

På samma sätt som energin aldrig någonsin skapats (Energiprincipen), eftersom den är evig, så har aldrig heller själva energikällan, vår evigt energiske Gud, någonsin skapats!

GUD är EVIG!

Gud och vi själar är EVIGA; det har alltså aldrig funnits någon tidpunkt då Gud eller vi minigudar har skapats (tänk på en cirkel), eftersom vi tillhör den eviga ANDLIGA DIMENSIONEN, som är bortom denna materiella världs temporära relativa rumtid!

Något som EVIGT existerat har ju givetvis ingen början och därmed inget slut heller! Det EVIGA berörs inte av tiden!

 

Både Gud och Hans energier (materiella och andliga) är EVIGA!

Termodynamikens 1:a Lag (Energiprincipen) bevisar att ENERGIN är EVIG; den har alltså aldrig skapats och kommer aldrig att förintas, så den FINNS trots att den inte är skapad!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Energiprincipen

På samma sätt är det med GUD, som är själva källan till alla energier och den evigt Energiske

Gud Skaparen är alltså EVIG och existerar i ALL EVIGHET..!!!

Inkonsekvent och konstigt nog frågar sig aldrig ateisten på samma sätt, vem som skulle ha skapat den fiktiva ”punkten”, som enligt Big Bang-myten smällde, trots att ateisten vet att den inte kan ha någon evig existens, eftersom den då borde finnas även idag…

UNIVERSUM MÅSTE HA EN URSPRUNGLIG ORSAK!

Det måste med nödvändighet finnas en 1:a ursprunglig Orsak, annars skulle universum överhuvudtaget inte kunna existera, eftersom materia kräver en alstrare; energi kräver en energialstrare, verkan kan inte existera utan en orsak.

Materia kan inte vara den 1:a orsaken, eller ha skapat sig själv, eftersom Liv, medvetande och intelligens omöjligen kan ploppa fram ur livlös materia!

Materia och energi har ingen självständig, skapande kraft!

Någon MÅSTE ha skapat Universum! Ingenting kan skapa sig själv!

Ingen produkt utan tillverkare = Ingen skapelse utan skapare!

”Det är lika orimligt att tro på världen men förneka Gud, som att tro på skon men förneka skomakaren!”

August Strindberg

Materia kan därför inte ha skapat skapelsen; att tro att den materiella naturen är den ursprungliga orsaken till universum, är detsamma som att tro att leran är orsaken till lerkrukan. Av praktisk erfarenhet vet vi att det inte finns någonting som kan skapas av sig själv, med andra ord bara flummiga fabler som bara en ateist kan tro på…

Att inte tro på en ursprunglig 1:a Orsak till vårt skapade universum, är lika dumt som att tro att något av allt det skapade vi ser i vår omvärld skulle ha kommit till utan orsak…

Materia/energi måste av nödvändighet ha en levande intelligent orsak, eftersom liv och intelligens inte kan uppstå ur livlös iq-befriad materia!

GUD är både STÖRST, eftersom Han med sin obegränsade Intelligens kontrollerar galaxernas och himlakropparnas rörelser, och Han är även MINST, eftersom Han finns i vareviga atom och kontrollerar atompartiklarnas rörelser!

Gud finns som vittne och vän, transcendentalt belägen i alla levande varelsers hjärtan (Översjälen, Heliga Anden, Samvetets Röst) och i vareviga atom.

Gud finns i Sin ursprungliga andliga gestalt för evigt i den andliga världen, i Guds rike, som aldrig skapas eller förintas, och när Han befruktar och skapar den materiella världen med jämna mellanrum (ungefär som en kvinna som med jämna mellanrum befruktas), så gör Han det för att uppfylla en önskan som vi upproriska själar har, vi som ville lämna Guds rike, nämligen vår önskan att leka små gudar själva och försöka glömma Gud, vilket bara är möjligt i denna drömvärld, illusionens värld, som vi nu tyvärr befinner oss i.

Lidandet i den materiella världen finns som en väckarklocka för oss betingade själar, att vi ska vakna upp och inse att vi inte hör hemma i denna gudsförgätna värld…

Religion är inget som någonsin har skapats; religion (tjänsten till Gud) har existerat så länge som Gud och själarna har existerat, dvs i all evighet…

Religionen har att göra med vårt förhållande till Gud, och detta förhållande är ett EVIGT förhållande, tack vare att vi just är evighetsvarelser, precis som Gud!

____________________________________________________

2) Ateisten: GUD FINNS INTE!

 

Detta är ett definitivt påstående, ett ABSOLUT PÅSTÅENDE, och bara någon som är ALLVETANDE kan komma med sådana definitiva påståenden!!

Är du Allvetande?

Ja, men i så fall finns ju Gud, då är det ju DU som är Gud…om du nu var Allvetande…vilket givetvis är en lögn!

___________________________________________________________

3) Ateisten: GUD ÄR OND!

 

Ateister och pseudoateister påstår helt ologiskt att Gud skulle vara ond bara för att det finns lidande här i den materiella världen….

Som om det skulle vara Guds fel för att vi själva lider….när det i själva verket är skörden av vår egen dåliga karma vi får smaka på, pga syndfulla handlingar vi sått i tidigare liv…

Att staten uppför fängelser där lagförbrytare får sitta inne och lida av sina straff, är det ont av staten?

Nej…

Så varför skulle det då vara ont av Gud att skapa den materiella världen (själens fängelse) med dess lidanden, för de rebeller som inte längre vill följa Guds lagar i den andliga världen?

Att Gud ger oss möjligheten att välja mellan det goda eller onda, precis som staten ger oss möjligheten att följa dess lagar eller inte, och sedan ta straffet om man bryter mot dem, gör det Gud till ond?

Att Gud gett oss valfriheten att välja mellan det andliga (det absolut goda) och det materiella (det relativt goda och onda), gör inte Gud ond!

Tvärtom, det onda och tragiska hade ju varit om Gud INTE hade skänkt oss den fria viljan att välja själva om vi ville leva med Gud i den eviga andliga världen, eller med de illusoriska materiella objekten här i den temporära materiella världen..

Eller hur?

För övrigt, om nu vår alltigenom gode Gud skulle vara ond, var kommer i så fall det goda, godheten ifrån?

Återigen en fråga som ateisten står helt mållös inför…

___________________________________________________________

4) Ateisten: GUD FINNS INTE, eftersom ondskan finns!

 

Ateister påstår ofta i sin gudlöshet att Gud inte kan finnas, eftersom det finns ondska och lidande här i världen…

Men egentligen är det ju precis tvärtom!

Att ondskan och det helvetiska finns, utgör ju de facto ett BEVIS på att även motsatsen, dvs det goda och det Gudomliga, måste finnas!

I den andliga världen råder bara det goda, medan det här i den materiella världen råder både gott och ont!

Problemet är nu att vi inte lever i den alltigenom goda andliga världen (Guds framsida), utan i den relativa materiella världen (Guds baksida), där ondskan har fått fritt spelrum, där man alltså kan välja att leva ett ont liv; att se sig själv som tillvarons centrum och Herre och behandla sina medvarelser som brickor och objekt i ens eget cyniska gudlösa spel, i strävan att härska och leka oberoende Herre…

____________________________________________________

5) Ateisten: GUDS EXISTENS OLOGISK!

 

De som tycker att Guds existens är ologisk, kan ju fråga sig själva, varför de inte tycker detsamma om SIN EGEN existens???

Varför skulle ens egen existens vara mer logisk än Guds?

Det ologiska i sammanhanget är ju att tro att vår egen existens skulle kunna finnas till utan en existerande Orsak, ungefär som om solstrålar skulle kunna existera utan Solen!

____________________________________________________

6) Ateisten: BEVISA GUD!

 

Gud visar sig inte för de trolösa, Han leker kurragämma med ateisterna!  Skrattande

Ateister kräver alltid att Gud ska visa Sig i egen Hög Person framför deras ögon, innan de kan börja tro på Hans existens…

Men Gud svarar inte på såna högfärdiga utmaningar, lika lite som Kungen skulle söka upp oss om vi utan kvalifikation krävde hans uppmärksamhet…

Man ju fråga sig om en trolös gudlös ateist verkligen har gjort sig förtjänt av att få personlig audiens med den Högste Herren, Gud?

Vad har ateisten för meriter, som gör att han har gjort sig förtjänt av att träffa Gud och att Gud skulle känna sig inspirerad att visa sig för honom, kan man ju med fog fråga sig?

När de knappast ens kan få personlig audiens hos Kungen, varför då tro att det skulle vara lättare att få audiens hos Gud, hela Universums Konung?

Tvärtom, ateisten bespottar tanken på Gud och VILL INTE bli av med sin illusion att Gud inte existerar, och eftersom Gud inte tränger sig på människans fria vilja, så kommer ateisten aldrig att kunna känna närvaron av Gud, tills han ändrar på sin uppblåsta attityd…

För ateister bevisar Gud sin existens när Han framträder som döden och tar alting ifrån dem, men Han manifesterar aldrig Sig Själv i sin härlighet för de trolösa!

Ateisten har inte förstått att man inte kan *SE* Gud i tillvaron, förrän man först *INSER*, förverkligar genom andlig kunskap, att Hans existens är en förutsättning, själva grunden för tillvaron!

Först *inse*, sedan börja försöka *se*

Om man inte ens har passerat det mest preliminära nybörjarstadiet, att inse att Gud med nödvändighet måste existera för att universum ska kunna finnas till, att inse Hans alltgenomträngande Allsmäktiga natur, hur ska man då för en sådan andligt blind person kunna bevisa Gud, när denne inte ens har en susning om Guds andliga natur, utseende och personlighet?

Man kan aldrig bevisa eller övertyga en ateist någonting om Gud eller det andliga, eftersom han är andligt blind…

Ungefär som att försöka bevisa färger för en blind!

Även om Gud så ställde sig mitt framför ögonen på ateisten, så skulle inte ateisten fatta att det var Gud, eftersom ateisten inte har en susning om Guds andliga natur och andliga energier!

 

För övrigt, vad i Herrens Namn skulle en ateist godta som bevis för Guds eviga andliga transcendentala existens?

Innan en ateist kan börja avkräva konkreta bevis för Guds personliga medvetna existens, kanske ateisten kunde börja med sig själv, att bevisa existensen av sitt eget medvetna Jag!

Hur ser det medvetna Jaget ut, personen som lever och bor inne i sin materiella kropp, individen som upplever omvärlden via sitt fysiska skal?

Kan en ateist konkret bevisa sitt innersta Jag?

Knappast…

Så varför avkräver då ateisten konkreta bevis för Guds medvetna Jag, när han inte ens kan bevisa sitt eget medvetna Jag?

 

Våra enormt begränsade materiella sinnen är ofullkomliga, medan Gud är fullkomlig, bortom våra fysiska sinnens uppfattningsförmåga.

Med ofullkomliga materiella sinnen och instrument kan man inte detektera Gud, som är fullkomlig och absolut!

Korpgluggarna som vi fått till låns av Moder natur, uppfattar endast en ytterst liten bråkdel av det totala frekvensomfånget!

Guds kropp består till 100% av den medvetna levande andliga energin, och den andliga dimensionen går inte att detektera med våra 3 D-begränsade materiella instrument!

Guds existens är alltså inte beroende av huruvida vi kan bevisa Honom med våra begränsade ofullkomliga materiella instrument!

Gud kan endast uppfattas med anden, med själens andliga sinnen!

____________________________________________________

7) Ateisten: KAN GUD SKAPA EN STEN som är så tung att Han inte kan lyfta den? Och kan Han inte lyfta den så är Han ju inte allsmäktig!

 

Svar: Gud är så pass Allsmäktig att Han kan expandera Sig i två skilda separata skepnader, där Han i den ena lyfter stenen och där Han i den andra inte lyfter stenen…

Dessutom, eftersom Gud är oändligt stark, så skulle det vara en baggis för Honom att lyfta oändligt tunga stenar om de nu existerade…

Om jag ber dig rita en fyrkantig triangel, vad gör du? Tar fram pennan och ritar en? Nej, du skulle tycka att jag är knäpp som ens ber dig göra det, eftersom en triangel per definition har tre sidor, inte fyra. Att du inte kan rita en ”fyrkantig triangel” säger inget om din förmåga att rita trianglar (eller fyrkanter), eftersom ”fyrkantig triangel” är ett nonsens-uttryck jag skapat genom att sätta ihop två ord.

En sten som är så stor att ingen kan lyfta den” är på samma sätt ett nonsens-uttryck, eftersom en sten per definition är ett föremål som har en viss utsträckning i rummet och en viss tyngd, och som alltså alltid kan lyftas (förutsatt att man är tillräckligt stark). Att prata om en ”olyftbar sten” är lika mycket nonsens som en ”fyrkantig triangel”.

”Argumentet” är alltså inte ett argument mot Gud eller hans allsmäktighet, utan bara en lek med ord. Det är en logisk motsägelse, som i sig är rätt skojig, men det håller inte som argument.

Det finns t.o.m. ateister som dissar argumentet som en logisk motsägelse:

http://www.abarnett.demon.co.uk/atheism/rock.html

____________________________________________________

8) Ateisten: Jag tror bara på det jag kan se eller ta på…

 

Ateisten litar barnsligt nog bara på sina yttre fysiska sinnen och tror inte att något kan existera, om man inte kan se eller ta på det…

Då ska man prompt ställa ateisten mot väggen och fråga denne:

Kan du se, höra eller ta på dina tankar?
Kan du se, höra eller ta på din intelligens?
Kan du se, höra eller ta på ditt medvetande?

Givetvis måste svaret bli ett rungande ”Nej!”

Vilket får ateisten att vakna upp och förstå att det visst existerar fenomen som inte kan uppfattas med de fysiska sinnena, för inte tror han väl att han är tanklös, IQ-befriad eller medvetslös…  :=)

____________________________________________________

9) Ateisten har INGET RÄTTESNÖRE, att skilja ont från gott!

 

Ateister påstår ofta att Gud  och religioner ger upphov till ondska, att det andliga skulle vara av ondo, vilket ju är ett horribelt påstående…

Frågan man ställer sig är; vad är då ateistens definition på begreppet ondska?

Vad är ateisters norm, rättesnöre, med vars hjälp de skiljer ont från gott?

För att kunna skilja på saker och ting, så måste man ju alltid ha en referenspunkt, en utgångspunkt utifån vilket man gör sina bedömningar!

Vad är ateistens referenspunkt? Han har ju inga heliga skrifter som han utgår ifrån, så vad utgår han ifrån?

Enligt fullblods-ateister så finns det inget ”Rätt” eller ”Fel”, så hur definierar då en ateist vad som är gott och ont?

Faktum är att det är omöjligt att skilja ont från gott, såvida man inte har en evig referenspunkt som är absolut god, dvs Gud!

Det finns överhuvudtaget ingen annan referenspunkt man kan ha, som kan skilja det onda från det goda!

Om inte den ultimata Godheten (Gud) skulle existera, så skulle inte vår relativa godhet och ondska överhuvudtaget existera!

Detsamma vad gäller ljus och mörker, som inte skulle existera utan det ultimata ljuset, dvs Solen!

På samma sätt som Solen är referenspunkt för ljus och mörker, så är Gud referenspunkt för godhet och ondska!

____________________________________________________

10) Gud är ANDLIG och BEVISAS med ANDLIGA METODER!

 

Gud står de facto utanför vetenskapens kompetensområde, beroende på att Gud är andlig och evig och inte är bunden av tid och materia som vi är. Han har skapat en värld som är tillgänglig för den vetenskapliga metoden, men själv är Han bortom den, transcendentalt belägen. Detta är ingen svaghet för skapelsetron, men väl en begränsning för vetenskapen.

Gud kan man inte känna genom materiell vetenskap. Vetenskapen arbetar med att samla in data genom observationer och experiment, och utifrån dessa dra logiska slutsatser och bygga modeller. Gud har skapat den värld som går att beskriva med vetenskap, men är inte själv beskrivbar på detta sätt. Han kan inte fångas in av vare sig mikroskop eller teleskop, eftersom Han är av andlig, transcendental energi, och därför är materiella instrument värdelösa i jakten på att detektera Gud!

Gud ingår alltså inte i den materiella vetenskapens kompetensområde, som endast sysslar med den materiella delen av verkligheten!

Man kan inte sätta Gud under mikroskopet eller se Honom i teleskopet, eftersom dessa materiella instrument bara klarar av att detektera det rent materiella, och Gud är ju som bekant inte materiell, utan alltigenom andlig!

Vetenskapen är en metod, formulerad av människan, för att studera den fysiska verkligheten så objektivt som det bara är möjligt. Det finns ingenting som säger (mer än möjligen människans högmod) att det inte kan finnas något utanför den fysiska verkligheten. Om den absoluta sanningen är att skapelseprocessen helt eller delvis drivits av utomvärldsliga orsaker, är detta sant oberoende av om vetenskapen kan studera detta eller ej. Den andliga absoluta verkligheten låter sig inte begränsas av mänskliga filosofier eller metoder.

Det är ett grundläggande tankefel som ateister gör, att tro att ”Gud behövs inte” om man upptäcker hur naturen fungerar, ungefär som att en konstnär inte skulle finnas om man upptäckte hur hans tavlor var uppbyggda.

Ateister ropar ständigt efter bevis på Gud, men när man ber dem att redogöra för på vilket sätt man ska presentera Gud för dem, vad de skulle godta som bevis, blir de helt mållösa…eftersom de fattar att vadhelst man skulle visa upp för dem, så kan vilken pseudoskeptiker som helst opponera sig och utbrista ”Det där kan vara fejkat, det där kan vara något annan än från Gud” osv…

MATERIELLA fenomen kan bara bevisas med MATERIELLA metoder!

ANDLIGA fenomen kan bara bevisas med ANDLIGA metoder!

 

Guds existens finns att finna i den andliga dimensionen, vilket innebär att ateistens patetiska försök att finna Honom med fysiska hjälpmedel för alltid kommer att misslyckas…

Den alltigenom barmhärtiga Herren finns i allas hjärtan. Att se eller uppleva Honom där är dock endast möjligt när ens hjärta är fullständigt renat, hjärttvättat.

I den här relativa materiella världen är allting relativt, men när man erhåller och når insikt i absolut kunskap, hur ande fungerar, så kommer man lätt börja fatta vad andlighet är för något och få bevis och uppenbarelser för sig själv, inifrån från Herren som finns i ens hjärta och utifrån från heliga personer och heliga uppenbarelseskrifter!

Men för det krävs ett ödmjukt och uppriktigt sinnelag, först då uppenbaras bevisen för en, som alltså inte kan erhållas med hjälp av måttband eller kikare…

____________________________________________________

11) Skillnaden mellan ANDLIGA och FYSISKA BEVIS:

 

En andlig vetenskap måste naturligtvis kunna underbyggas med hjälp av bevis, men dessa kan inte vara av samma slag som de bevis, som den fysiska vetenskapen använder sig av. Det som för de fysiska sinnena är osynligt, går givetvis inte att bevisa genom mått- och viktdata, men detta betyder absolut inte, att det inte existerar en värld utanför de fysiska sinnenas räckvidd. Det verkliga problemet är inte avsaknaden av bevis i den andliga vetenskapen utan människornas vitt skilda förutsättningar för att kunna förstå dessa bevis.

En människa som inte har utvecklat sin andlighet är blind för den andliga verkligheten, som är själva grunden för denna temporära materiella ”verklighet”. En andlig analfabet klarar inte av att läsa av de andliga sambanden som allt materiellt har och tror helt enkelt pga sin andliga ignorans att det inte finns något utöver det materiella…

Kan Gud bevisas från vår materiella dimension?

http://web.telia.com/~u03601124/origin/hemsida.htm

(I den gula kolumnen ”Smått och gott” högst upp till vänster, klicka på ”Kan Gud bevisas?”)

____________________________________________________

12) LOGISKA GUDSBEVIS:

Det finns gott om logiska bevis för Guds existens, varav en av de starkaste är det Kosmologiska Gudsbeviset:

http://en.wikipedia.org/wiki/First_cause_argument

 

Här finns massor av uppenbara bevis för Guds existens:

http://krishnascience.com/Arguments_for_God.pdf

 

DNA bevisar Guds existens:

http://www.youtube.com/watch?v=mFLk9JS9oZ8

Den Intelligenta Designen i universum, bevisar Guds existens:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/03/1171738

 

Moralregler är ett annat utmärkt bevis för Guds existens:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/04/1184876

 

 

Andliga behov, bevis för Guds existens:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2008/12/1066875

 

Gud kan även bevisas med uteslutnings-metoden:

http://www.fragbite.com/?threadID=607186

 

Fysikens lagar och de perfekt finkalibrerade naturkonstanterna i universum, är ett uppenbart bevis för Guds existens:

http://www.youtube.com/watch?v=wXyJwv2-gOQ
http://www.harunyahya.com/articles/70ignorance_sci11.php

 

Hela universum verkar alltså vara exakt kalibrerat för att möjliggöra liv. Finkalibreringen av alla naturkonstanter kan bara någon med IQ ligga bakom! Att detta skulle kunna vara den livlöse IQ-befriade Herr Slumps egenhändiga verk, att kalibrera allting intill perfektion, är en total omöjlighet, som bara flummiga slump-teoretiker kan tro på…

Hur kan det komma sig att allting är så enastående perfekt?

Ta bara som exempel de fantastiskt designade mänskliga ögonen, som har 110 miljoner pixlar vardera! Bara ett fullständigt geni som Gud skulle kunna skapa något så fantastiskt genialt!

Den mänskliga kroppen är så komplex att vetenskapsmännen fortfarande knappt vet ens hälften av hur det fungerar. Många samspel i naturen är svåra att förklara utan en intelligent Skapare. Hela skapelsen pekar på att det måste finnas någon form av logik bakom allting. Att allting är så enastående perfekt är ett ypperligt bevis för att Gud finns!

Sedan har vi följande Gudsbevis:

Perfektionen i skapelsen!

Hur kan det komma sig att allting är så enastående perfekt? Den mänskliga kroppen är så komplex att vetenskapsmännen fortfarande knappt vet ens hälften av hur det fungerar. Många samspel i naturen är svåra att förklara utan en Skapare. Hela skapelsen pekar på att det måste finnas någon form av logik bakom allting. Att allting är så enastående perfekt är en ledtråd eller bevis för att Gud finns.

Sökandet efter mening med livet!

Vi människor behöver alltid ha något att leva för, det räcker inte med att bara finnas. Av någon anledning måste vi söka efter någon form av mening med livet. Det är precis som om vi människor har gått miste om den och sedan dess måste försöka återfinna den på något sätt. Någon kan ge oss en mening med livet, denna Någon måste vara Gud. Att vi behöver en mening med livet är en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

Regelverk kring Gud i alla kulturer!

När antropologer forskar i gamla kulturer som aldrig hört talas om den civiliserade världen och aldrig hört något om Gud eller eller Hans budskap, så hittar de ändå alltid regelverk kring Guds budskap. Överallt i världen har man sett samma fenomen. Det är precis som om mänskligheten är skapad med vissa grundläggande regler, som finns där även om man inte har lärt dem. Att dessa regler finns i mänskligheten är en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

Det inre tomrummet, saknaden!

Ibland talas det om tomrum i en människa, en saknad. Det är förvånansvärt många människor som upplever att det är något som saknas. Varför finns en sådan känsla av tomhet? Tomrummet gjorde sig gällande när vi valde att inte ha med Gud att göra. Och när man lär känna Gud så är det precis som om tomrummet istället fylls med mening. För alla Gudstroende är det likadant och detta är en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

Den personliga upplevelsen av Gud!

Man kan ofta höra Gudstroende som säger: Jag har upplevt Gud! Det är så många som kan vittna om Guds närvaro så det kan inte bara vara påhittat. Den egna upplevelsen tror vi på när det gäller kärlek, på samma sätt måste vi tro på de människor som säger att de mött Gud. Denna känsla av Guds närvaro är gemensam för alla Gudstroende och något sådan hade varit omöjligt om Gud bara varit en påhittad person eller ett psykologiskt fenomen. Tron är en övertygelse om ting man inte ser. Gudsmötet är en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

Vi själva är ett ypperligt bevis för Guds existens!

Varför?

Jo, eftersom vårt medvetna Jag inte skulle kunna existera utan dess källa; Guds Jag!

____________________________________________________

13) MÄNNISKOLIVET är en JACKPOT! (Sluta reinkarnera!)

 

Människan är en unik art, tack vare att det endast är i Människokroppen som själen ges tillfälle till att ta sig ur detta materiella livets fängelse som vi befinner oss i…

Först och främst har vi fått livstids fängelse i dessa våra materiella kroppar och sedan är vi inburade i den Universella ”Cellen”, det Kosmiska Ägget, där äggets skal utgör gränsen mellan den materiella och den andliga världen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_egg
http://en.wikipedia.org/wiki/World_egg

Meningen med livet är att återupprätta vårt eviga, men nu bortglömda, förhållande med Gud, att tjäna roten till tillvaron, Gud, så att vi kan bryta det fördömda ändlösa kretsloppet av födelse och död, att tvingas vandra runt och söka lyckan i allehanda undermåliga dödsdömda materiella kroppar, och istället återvända tillbaka Hem till den eviga andliga världen, Guds rike, bortom denna temporära, relativa rumtid värld, illusionens värld:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c4/MahaVishnu.jpg/275px-MahaVishnu.jpg

I den andliga världen lever man i ständigt stegrande dynamisk lycka och kärlek i gemenskap med Gud och Hans följeslagare i de olika eviga kärleksfulla förhållanden som där existerar, i evigt ungdomliga andliga kroppar (som ÄR vårt Jag, till skillnad från kropparna som vi bär omkring på här i den materiella världen), som aldrig åldras, förfaller eller dör…

Lovprisandet av Herrens heliga Namn (mantra-meditation), rekommenderas i alla heliga skrifter, såsom en metod att erhålla direkt umgänge med Herren!

Läs här om den enorma andliga kraften i mantras:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mantra

Absolut sett är det ingen skillnad mellan Gud och Hans heliga Namn, eftersom de båda befinner sig på samma absoluta andliga plattform!

Bara genom att lovprisa, recitera Guds namn i ett ödmjukt och hängivet sinnelag, så bränner man upp mer dålig karma än vad man kan skapa under en hel livstid!

____________________________________________________

14) Einstein, Newton och Sokrates, KLOKA MÄN!

 

”I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.”

From E. Salaman, ”A Talk With Einstein,” The Listener 54 (1955), pp. 370-371, quoted in Jammer, p. 123.

Albert Einstein

 

”Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse.” (Principia Mathematica)

– Sir Isaac Newton

 

”Människokroppen består av jord, vatten osv…utanför människokroppen finns stora reservoarer av jord, vatten osv.

Människokroppen består även av intelligens. Då måste det rimligen också finnas stora reservoarer av intelligens utanför människokroppen; dvs Gud!”

Sokrates

____________________________________________________

 

TILL DISKUSSION:

 

Har vi kvar några ateister här?

Motargument?

Vad säger ni, kära vänner?

Ska vi inte satsa på att ta oss tillbaka Hem till den eviga andliga världen, till vår kära älskade Gud, efter att vi har kilat vidare från våra dödsdömda jordiska stofthyddor?

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade, immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


Annons

133 svar till "ATEISTERNAS BARNSLIGA ARGUMENT EMOT GUD – Här skärskådar och detroniserar vi dem, ett efter ett…"

Hönan eller ägget-diskussionen på ett djupare plan…Ingen VET vad som sker efter döden, ingen VET om det existerar någon skapare – varför ens fortsätta diskussionen? Det finns lika många rätt och fel hos både er troende och oss ateister, det är ingen tävling och ingen kan vinna något i ett spel som saknar regler eller i en frågesport där ingen har de rätta svaren…Låt oss ateister ha vår tro, så låter vi dig ha din!/MHz

Gilla

HÖNAN eller ÄGGET? Nej…TUPPEN och HÖNAN!http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/02/1114408För övrigt finns det många som vet vad som händer efter att vi kilat vidare från våra jordiska höljen…Utan Skapare, ingen skapelse!Vill bara få ateisterna på bättre tankar…

Gilla

1. Att fråga vem som skapade Gud är inte alls samma sak som att fråga vem som vann över vinnaren. I en tävling vinner den deltagare som gör bäst ifrån sig enligt tävlingens regler. Om vinnaren skulle diskvalificeras så koras istället den tidigare tvåan till vinnare. Vinnaren är bara resultatet av en rangordning av ett finit antal deltagare. På samma sätt är alfabetet bara den ordning som vi bestämt att ett finit antal bokstäver normal ska skrivas i. Enligt ditt eget argument kräver varje skapelse en skapare, vilket innebär att vi är tvungna att fråga oss vem som skapade varje skapare, och detta måste fortsätta i oändlighet. Analogin haltar därför att varje skapare i samma stund är en skapelse, medan varje vinnare INTE samtidigt är en tvåa i tävlingen.2. I denna andra punkt försöker du använda dig av omvänd bevisbörda. Det är du som gör påståendet att gud finns, och då är det upp till dig att bevisa att du har rätt. Detta är ett dagismisstag.3. Jag vet inte var du har hört påståendet ”Gud är ond”, men om man behandlar exempelvis guden från Bibelns gamla testamente som en verklig person så är det ju ganska självklart att denna karaktär är ond. Om man istället pratar om ”gud” som en odefinierad kraft som styr allt liv och alla händelser, så är frågan lite mer öppen. Det finns ju alltid ett problem då lidande bevisligen drabbar helt oskyldiga människor (till exempel spädbarn), och graden av lidande tycks inte alls vara kopplad till individens handlingar i livet. Detta väljer du att bortförklara genom att tala om ”karma” från ett tidigare liv. Problemet är ju då givetvis att du har hoppat över några steg: du har inte bevisat att det finns något tidigare liv, och du har inte bevisat att detta karmasystem existerar. Där har du alltså en hel del arbete att göra. Och om du inte hade valt karmabortförklaringen så hade du enkelt kunna välja bland en uppsjö andra bortförklaringar.4. Så vitt jag kan se är punkt 4 exakt densamma som punkt 3. Gjorde du fel här?5. Jag vet inte var du har hört orden ”guds existens är ologisk”, och du har inte inkluderat motiveringen bakom orden. Därför är denna punkt omöjlig att kommentera.6. Skillnaden mellan kungen och gud är att gud påstås vara allsmäktig. Om kungen skulle bli tvungen att besöka varje person som bad om ett besök, så skulle kungens alltid resa mellan olika människors bostäder och aldrig hinna göra något annat. Gud påstås vara allsmäktig och tidlös, vilket innebär att även om gud tvingades besöka varenda människa på Jorden så skulle detta INTE INNEBÄRA NÅGON ANSTRÄNGNING ALLS, EFTERSOM GUD PÅSTÅS VARA ALLSMÄKTIG. Förstod du detta, eller behöver jag skriva i ännu större bokstäver?7. Exakt, detta är inte ett argument emot gud eftersom gud ju inte existerar. Det är snarare ett argument mot begreppet ”allsmäktighet”. Denna typ av paradoxer bevisar att ingen varelse kan vara allsmäktig. Alltså kan gud inte vara allsmäktig.8. Denna punkt bygger på att du lägger ord i munnen på ”ateisten”. Jag har aldrig hört en ateist säga ”jag tror bara på det jag kan se eller ta på”. Jag har aldrig hört talas om en ateist som inte tror på elektricitet, syre eller magnetism. Var har du fått det här ifrån? Har du hittat på det själv? Det finns många olika sätt att observera omvärlden – vissa är direkta, andra indirekta. Vissa kräver speciella redskap. Om vi bara fick använda vår syn och känsel för att observera världen så hade vi varit väldigt teknologiskt begränsade. Vi ateister kräver inte att ni religiösa ska bevisa guds existens endast med hjälp av er syn och känsel – NI ÄR FRIA ATT ANVÄNDA VILKEN VETENSKAPLIG METOD SOM HELST, PRECIS SOM ALLA ANDRA GRENAR AV VETENSKAPEN. Gick det in i huvudet, eller behöver jag skriva med ännu större bokstäver?9. Först och främst: Solen är inte källan till allt ljus, din outbildade lilla stackare. Nu till huvudfrågan: Ateister får sin moral från samma källa som religiösa människor – dvs INTE från några religiösa skrifter. Om kristna hade hämtat sin moral från Bibeln så hade de naturligtvis följt Bibeln i ALLA frågor – de hade till exempel tyckt att det är rätt att stena olydiga tonåringar till döds. Idag finns knappast någon enda kristen som tycker att detta är rätt, och därför säger de emot sin gud på den här och andra punkter där de inte håller med. De har alltså en annan källa till moral som står ÖVER deras guds ord. Precis som kristna och andra religiösa tänker naturligtvis ateister så här: ”Om någon slog ihjäl min familj så skulle det vara väldigt jobbigt för mig. Om jag slog ihjäl någon annans familj så skulle det alltså förmodligen vara väldigt jobbigt för honom. Alltså är det nog fel att slå ihjäl någons familj.” Det är otroligt att du inte tror att människor kan genomföra en så enkel tankeprocess. Så här enkelt är det: | a. När en specifik handling drabbar mig så orsakar den mig lidande. b. Eftersom människor verkar vara ganska lika varandra så kan jag anta att när samma handling drabbar en annan människa så orsakar det också denna lidande. c. Om jag orsakar andra människor lidande så kommer andra människor också orsaka mig lidande. | Detta är en extremt enkel tankeprocess som mindre intelligenta djur än människor också kan genomföra. Vad får dig att tro att människan är mer korkad än apor?10. Jag har frågat dig många gånger om hur dessa ”andliga metoder” ser ut och hur de egentligen går till, men gång på gång vägrar du att svara. Dessa ”andliga metoder” tycks alltså inte fungera alls.11. Och var är dessa bevis? När kommer de egentligen? Hur länge ska vi vänta? Vad är du rädd för?12. Det du listar under denna punkt är filosofiska spekulationer – inte bevis. Bevis är något helt annat än gissningar. Du kan slå upp ordet bevis i en ordlista om du är förvirrad.Slutligen: Angående din bild som säger ”Ateister tror att om du kan komma undan med något så måste det vara OK.” Vilken ateist har sagt detta? Har du statistiska bevis för att ateister tänker på det här sättet, eller hittar du bara på nu igen?

Gilla

1. Skaparen är inte en skapelse, eftersom Skaparen inte är bunden av rumtiden!2. Du har redan fått en massa Gudsbevis!3. Har redan ett antal gånger gett bevis på tidigare liv!4. En del anser att Gud inte kan finnas bara för att ondskan finns…vilket är ett väldigt ogenomtänkt påstående!5. Det finns ateister som påstår att Gud är överflödig, varför de anser att Guds existens är ologisk!6. Poängen var att Gud står så mycket högre än kungen, varför det krävs mycket mer för att kunna få personlig audiens hos Gud…7. På vad baserar du din förnuftsvidriga tro att vår evige Skapare inte existerar?8. Det finns en hel del gudlösa människor som säger att de inte tror på Gud förrän de får se Honom med sina egna korpgluggar…9. Och vilken är den källan?10. Meditation, bön, uppenbarelser, etc…11. Vad skulle du godta som bevis för Guds eviga andliga existens?12. Logiska bevis är också bevis!

Gilla

Det är faktiskt rätt upprörande att läsa det här inlägget. Ovanligt upprörande i kontrast till tidigare skrifter publicerade av dig.Varför? Genom alla dina inlägg så har ateister och olik troende människor svarat på dina åsikter med sina egna. Men av det här inlägget att bedöma måste du ha ignorerat praktiskt taget allt som oliktänkande människor har skrivit till dig.Din hjärna verkar bestå av ett bakvänt reningsverk. Den rensar bort allt som är bra och tar in all skit.Gör dig själv en tjänst och ta bort det här inlägget, för det är inget annat än ett strålande exempel på din egna brist på intelligens.

Gilla

Vad har du emot Sanningen?

Gilla

Det är rätt meningslöst att diskutera Guds existens med troende, eftersom man aldrig kan få rätt oavsett vad man säger.Men ändå.Bevisbördan ligger ju hos de troende i en sån här fråga. Det är de troende som påstår att det finns en Gud och som måste försöka övertyga oss som inte tror om att en sådan Gud existerar.Hittills har ni bevisligen inte lyckats, och det beror på att ni bara svamlar om en massa flum och inte kan presentera någonting konkret som verkligen bevisar att det finns en Gud. Alla ”bevis” som troende lägger fram har motbevisats på löpande band, finns inga argument som lagts fram för att bevisa Guds existens som inte kunnat motbevisas eller förklaras vetenskapligt.Vill sist bara påverka att ateister lever sina liv med tron på att människan bestämmer sitt eget öde, att samhällenas lagar och regler är det som gäller och inte Guds. Vi anpassar våra liv till att få samhällen att fungera och låta människorna styra världen och bestämma vad som är rätt och fel.Man behöver inte ha en Gud för att identifiera vad som är rätt och fel och vad man får och inte får göra. Ateisterna tror att människan klarar av det ändå.Och jag som ateist har aldrig gått runt och begått brott bara för att jag inte tror på att jag kommer dömas av Gud efter döden. Av den anledningen springer jag inte heller runt och gör korkade saker ”i Guds namn”.En ateist tror på att människan är god av naturen och inte behöver en Gud som skrämmer folk till lydnad.

Gilla

Här finns massor av bevis för Guds existens:http://krishnascience.com/Arguments_for_God.pdfOm människan bestämmer sitt eget öde, hur kommer det sig då att människan inte kan stoppa sin hädanfärd?Människan klarar av att identifiera vad som är rätt och fel?Är det rätt att ta livet av ofödad barn?Är det rätt att skära halsen av vår egen amma, Moder Ko?

Gilla

själv går jag sällan i polemik om guds existens för det är min upplevelse och den behöver jag varken förklara eller försvara inför den som inte vill känna gud :)…så varför skrev jag den här kommentaren? *S*

Gilla

Nej, ateister kan inte bevisa att gud inte finns. Men man kan heller inte bevisa att gud finns. Det är därför det kallas TRO, ateism är också en tro. Att därför försöka diskutera emot ateister eller religiösa är helt meningslöst och leder ingenstans eftersom ingen på vadera håll kan bevisa sin tro. Det enda som finns är argument till varför man tror som man gör, och detta är inga bevis och det är folks egna uppfattningar. Så jag tycker alla kan lägga ner diskussionen om huruvida gud finns eller inte helt eftersom ingen någonsin kommer kunna bevisa något av det.

Gilla

honest: Ateism är inte en tro, utan en brist på tro. På samma sätt är det inte en hobby att INTE samla på frimärken.

Gilla

Ateismen är visst en tro:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2008/12/1065803Har du redan glömt…?

Gilla

Alimantado: Om man ägnar hela sin fritid åt att sitta och koncentrera sig på att inte samla frimärken så kan det nästan betraktas som en hobby. Men fattar vad du menar. Jag kollade upp det och du har rätt, ateism betyder avsaknad av tro. Men på sätt och vis är det ju en tro iochmed att man tror att det inte finns en gud så att säga.Men känner inte att det gör så stor skillnad för mitt grundbudskap ändå, att man varken kan bevisa antingen eller 🙂

Gilla

honest: Så sant, problemet är att ateister ofta ser det på det sättet medan kristna gärna vill fortsätta att försöka övertyga folk om Guds förträfflighet.Jag har mött ytterst få ateister som aktivt försöker få folk att sluta tro, men vet inte hur många gånger jag stött på troende som springer runt och försöker omvända mig till att bli troende.Att tro är helt okej, att försöka pracka på andra sin tro är det inte. Värst är det när kristna föräldrar låter sina barn växa upp med en kristen tro och aldrig ger barnet någon chans att göra sitt eget val.

Gilla

DJ: Ja själv är jag inte troende men min man är och jag hör faktiskt otroligt ofta ateister säga att alla religiösa är dumma i huvudet osv. Och visst träffar jag på religiösa som omöjligt kan förstå hur man inte kan tro på gud också. Man kan ju tycka att folk borde respektera andras tro och sluta döma folk som inte tror som en själv liksom..

Gilla

vad eller vem är gud? vad är guds funktion?

Gilla

Gud är den Högsta Personligheten, alla orsakers Orsak, all glädjes källa!Gud upprätthåller alla materiella skapelser, och uppfyller alla själars önskningar, samtidigt som Han i all evighet fröjdas med sina följeslagare i den andliga världen!I själva verket är det vi själar som är objekt i förhållande till Gud, som är Subjektet!

Gilla

honest: Visst, ”på sätt och vis” är ALLT en tro. Men i ett mer användbart perspektiv är en brist på tro inte alls att likställa med en tro. Anser du att din brist på tro på enhörningar också är en form av tro? Eller din brist på tro på flygande grisar? Eller din brist på tro på Jultomten?Du skriver att man inte ”kan bevisa antingen eller” – men varför skulle man inte kunna det? Visst, det är omöjligt att bevisa att någonting INTE finns, eftersom man alltid kan hävda att man inte letat på de rätta ställena än. Men om gud finns så borde det självklart inte vara omöjligt att bevisa hans existens. Varför skulle det vara omöjligt? Ska vi resonera på det sättet i andra frågor också? ”Vi kan inte bevisa att bakterier finns, så vi borde sluta prata om bakterier.” Tur att vetenskapen inte haft den inställningen.Nu tror jag visserligen att du själv innerst inne tänker som så att ”vi kan aldrig bevisa att gud existerar eftersom gud inte existerar”, och i så fall är du ju helt korrekt ute.

Gilla

Alimantado: Vi kan ju dock bevisa att bakterier finns så därför kan vi prata om bakterier. Och det är lite skillnad med flygande grisar eftersom det i princip inte finns några människor alls som påstår att flygande grisar finns. Sedan har det ju inte ett bugg med religion att göra, så varför skulle det räknas som en tro? Men nej, jag kan inte bevisa att flygande grisar inte finns så därför tänker jag inte heller säga att jag är 100% säker på att de inte finns.Och vetenskapen har ju faktiskt inställningen om att teorier måste bevisas för att räknas som fakta så jag vet inte riktigt vad du menar med att det är ”tur att vetenskapen inte har den inställningen”, för uppenbarligen så har du inte så bra koll på vad vetenskap handlar om då.

Gilla

Alimantado;Fast vetenskap handlar inte alltid om bevis; utan om Tro, för några år sen så var man ju övertygad om att atomen var det minsta man skulle kunna hitta, så vetenskap handlar i mångt och mycket om tro också, om än på ett annat plan.

Gilla

”Vi kan ju dock bevisa att bakterier finns så därför kan vi prata om bakterier.”Självklart, men bara eftersom målmedvetna och intelligenta människor gav oss den kunskapen. Om de hade tänkt som du, så hade vi aldrig nått fram till denna kunskap. Med detta menar jag alltså ditt uttalande om att det är onödigt att diskutera gud eftersom vi inte kan bevisa eller motbevisa guds existens. Men varför skulle vi inte kunna det? Detta är ju ren lathet. Bara för att det verkar jobbigt ska vi ge upp? Om gud finns så går det självklart att bevisa hans existens, precis som för allt annat som finns.Och jo, jag har väldigt bra koll på vad vetenskap handlar om. Gud har ingen särbehandling här.

Gilla

”Fast vetenskap handlar inte alltid om bevis; utan om Tro”Umm, nej inte direkt. Visst kan tro vara en kraftfull drivkraft – en vetenskapsman måste ju tro på sin idé för att kunna vara driven att utforska den – men detta har egentligen ingenting med den vetenskapliga metoden att göra. Man sätter upp hypoteser och testar dem, men om bevisen talar emot din tro så måste du överge den.Att tro är något som vi alla ägnar oss åt dagligen, men tro i detta avseende handlar om att värdera sannolikheten av olika påståenden. Till exempel står det i din kommentar att du är 36 år, och för närvarande tror jag på det påståendet. Jag kan inte säga att jag vet att det är sant, eftersom du mycket väl kan ljuga om din ålder på internet, men då jag inte ser någon anledning för dig att ljuga så utgår jag ifrån att du verkligen är 36 år. Detta är vad jag tror, för närvarande. Om nya bevis ramlar in så kanske jag måste omvärdera denna tro.Men ordet tro i detta avseende syftar inte alls på samma fenomen som tron på gudar och magi. I vardagen använder vi logik och slutledning för att värdera situationer och påståenden, så att vi ska kunna göra någonting alls även om vi inte är 100% säkra. Men i Snilleblixtens och andra religiösas fall handlar det ju inte om att logiskt värdera en sannolikhet, utan om att desperat ignorera all fakta och istället tro på en enda religiös text som motsäger allt vi kan observera om världen. Detta är att likställa med att tro på exempelvis flygande grisar.Det handlar alltså om ett semantiskt problem. Ordet ”tro”, liksom nästan alla svenska ord, har olika betydelser beroende på kontext. Att ”tro” att Manchester United tar hem Premier League nästa år är inte att likställa med ”tron” på att Jorden är platt och ligger på ryggarna av fyra gigantiska elefanter, som i sin tur står på en enorm sköldpadda. I det första fallet handlar det om uppskattning av sannolikhet, och i det andra fallet handlar det om religiös indoktrinering.

Gilla

Jag funderar över en sak. Hur ska vi kunna uppfatta andliga bevis när vi lever i en materiell och fysisk verklighet? Den andliga verkligheten, om det nu finns någon sådan, är ju något du själv hävdar finns bortom oss och våra sinnen. Ett andligt bevis skulle dessutom, i sådana fall, bestå av en sinnesförnimmelse, en känsla och därmed inte vara relaterat till objektivitet utan till subjektivitet. Beviset skulle således inte vara objektivt och konkret, utan blott anekdotiskt – och anekdotiska bevis är ju som bekant inte något bevis, i strikt vetenskaplig mening.

Gilla

Vi själar tillhör den andliga dimensionen och genom att aktivera oss i andliga aktiviteter, såsom mantra-meditation och bön, så återknyter vi vår kontakt med Gud och den andliga dimensionen, och får på så vis bevis för det andliga!Andlig vetenskap (den högsta formen) har med vår personliga relation med Gud att göra, och förhållanden är ju alltid subjektiva, eftersom de rör den medvetna levande andliga energin, dvs oss själar och Gud!

Gilla

Till råga på allt: Även om man följer Snilleblixtens instruktioner till punkt och pricka så behagar inte gubben i månen att visa sig. Hmm.

Gilla

Månguden heter Chandra på sanskrit, och vill man att han ska visa sig för en, så måste man behaga honom och utföra offer åt honom!http://en.wikipedia.org/wiki/Chandra

Gilla

Alimantado: Nej, jag menar inte att man bara för att man inte kan bevisa något som det rä ska sluta leta bevis osv. Men däremot är jag helt säker på att diskussioner mellan vanliga religiösa och icke religiösa aldrig någonsin kommer leda till bevis av något slag, och int eheller kommer någon ändra sin åsikt.

Gilla

honest: Jag håller med dig helt och hållet. Att man aldrig lyckas komma fram med minsta lilla bevis för guds existens beror naturligtvis på att han inte finns. Just därför är fundamentalister som snilleblixten ivriga att tillämpa omvänd bevisbörda.Men det är ju egentligen inte guden som är problemet, utan det är de troende människornas handlingar som skapar problem. Utbildning är otroligt viktigt i dessa frågor, annars kan människor totalt kasta bort sina liv på nonsens och falla in i djupa konspirationstankar såsom snilleblixten gjort.

Gilla

Kasta bort sina liv på nonsens?Så du menar alltså att kultiverandet av ens andliga liv, ens andliga utveckling, för att närma sig Gud och evigheten, är nonsens?

Gilla

”Vi själar tillhör den andliga dimensionen och genom att aktivera oss i andliga aktiviteter, såsom mantra-meditation och bön, så återknyter vi vår kontakt med Gud och den andliga dimensionen, och får på så vis bevis för det andliga!” – Även vi är alltså transcendentala entiteter? Det förminskar ju Guds fullkomlighet något.

Gilla

I den Absoluta Sanningen ingår vi minigudar!Gud blir inte mindre fullkomlig bara för att vi, Hans barn, existerar…

Gilla

Men snälla människa. Ser du inte att alla argument du gör är cirkelresonemang? Det är så, för att det är så, för att det är så. Som att du inte har fler alternativ framför dig betyder att fler alternativ inte kan finnas, vips – logiskt! Det är inte så logik fungerar. Jag förstår inte varför du argumenterar överhuvudtaget. Du vill tro, fine. Men du kan inte använda logiska resonemang på något som existerar utanför logiken.

Gilla

Gud är logiken personifierad!

Gilla

”Så du menar alltså att kultiverandet av ens andliga liv, ens andliga utveckling, för att närma sig Gud och evigheten, är nonsens?”Det du skrev var just nonsens.

Gilla

Nonsens är att anse ens andliga utveckling vara nonsens!

Gilla

Snilleblixten: Vad som rätt och fel är ju högst relativt. Och det är sällan så enkelt att något är helt rätt och helt fel, åtminstone inte i människornas värld. I Guds värld är det kanske det, jag vet inte.Är det rätt att döda, till exempel? Nej, skulle de flesta säga. Att döda någon är fel.Men om jag säger att jag dödade personen när jag hindrade honom från att skada mitt barn då? Är det fortfarande fel? Och vad skulle alternativet vara – bara titta på och låta personen döda mitt barn? Ska jag straffas för att jag räddar mitt eget barn från döden genom att döda mannen som försökte döda barnet?Människan är mer än kapabel till att själv avgöra vad som är rätt och fel.Ända sedan människan började leva i samhällen, så har man utvecklat lagar och regler vars syfte har varit att hålla ordning på samhället och invånarna så att samhället får bästa möjliga förutsättningar att växa och frodas. Ett samhälle i ständigt krig där alla får göra som de vill, skulle sluta i kaos och till slut gå under.Lagar, regler, moral och etik är därför något som växer fram naturligt i alla samhällen. Skulle de inte göra det i något samhälle, kommer det snart gå under och försvinna.Människan behöver alltså inte en Gud som talar om vad som är rätt och fel, vi kan utgå ifrån vår egen situation och vad som är bäst för gruppen och utifrån det skapa lagar och regler.Om man vill kan man väl leva sitt liv utifrån att det finns en högre makt med egna lagar och regler som du kommer ställas till svars för efter döden.Men en sån högre makt är definitivt inte nödvändig för att ett samhälle ska fungera på ett moraliskt bra sätt och kunna skilja på rätt och fel. Jag har som sagt aldrig någonsin varit troende eller kommit i kontakt med religion på något sätt som kunnat påverka mig, ändå har jag antagligen i stort sett samma syn på rätt och fel som du har.

Gilla

Enligt Veda-skrifterna så har du all rätt i världen att försvara ditt barn från angripare!När började människan leva i samhällen?Myrsamhällena och bisamhällena är inte i kaos, går inte under eller försvinner, har de moral och etik?Var kommer rättskänslan, samvetet, ifrån?

Gilla

”Myrsamhällena och bisamhällena är inte i kaos, går inte under eller försvinner, har de moral och etik?”Självklart har de en form av mer primitiv moral och etik. De hjälps åt, samarbetar, och låter varandra leva för samhällets bästa. EXAKT som vi.”Nonsens är att anse ens andliga utveckling vara nonsens!”Och så var vi då tillbaka i ditt gamla trams med omvänd bevisbörda. DU gör ett påstående, så DU måste bevisa att det du säger är sant. Vad är det du inte förstår?

Gilla

Vem skänkte insekterna deras rättskänsla?Enligt alla heliga skrifter är det nonsens att anse att andlig utveckling är meningslös.

Gilla

Men tro du på vad du vill, och låt andra tro på sitt. Vem har sagt att man MÅSTE tro på vad du gör?Suck..

Gilla

Vill bara få människor på bättre tankar…Har man nåt gott att komma med, så ska man dela med sig!

Gilla

”Vem skänkte insekterna deras rättskänsla?”Är du tillbaka på det här gamla tramset nu igen? Frågan är felformulerad, precis som den var alla de andra 100 gångerna du ställde den. När en fråga redan besvarats så kan du inte bara upprepa den gång på gång.

Gilla

Hur fick insekterna sin rättskänsla?

Gilla

Snilleblixten: ”Hur fick insekterna sin rättskänsla?”Du gör felet att du tänker på djur och människor på samma sätt, som medvetna varelser som gör medvetna val och tänker igenom varje handling.Insekterna är inte medvetna varelser, det de gör är inte medvetna val eller genomtänkta handlingar.De handlar efter ett mönster som utvecklats under lång lång tid, ett mönster som om de följer det får samhället att fungera på bästa möjliga sätt. Insekterna är mer primitiva, deras främsta drift är självbevarelsedriften och därför gör alla sitt yttersta för att hela svärmen ska överleva. Att insekter inte har någon slags medfödd rättskänsla är bönsyrsan ett bra exempel på:Honan biter huvudet av hanen efter att de parat sig. Det kan knappast ses som moraliskt riktigt, ändå gör de det.Om det fanns en allenarådande moral som Gud planterat i alla levande varelser, så borde den vara densamma för alla varelser och även bönsyrsor skulle inse att det är fel att döda.Bevisligen gör dom inte det. Finns andra exempel i djurvärlden där djur äter upp sina egna ungar eller dödar varandra.Djur har ingen medfödd rättskänsla. De gör bara det som är bäst för dem själva eller för gruppen.

Gilla

Det var Alimantado som påstod att insekter har moral och etik…Allt levande är medvetet, enär medvetnadet kommer från den levande själen, som bebor de materiella kropparna!

Gilla

”Kan du se, höra eller ta på dina tankar?”Förklara då hur man lyckats fått en maskin att utföra enklare uppgifter genom en människas tankar? Då kunde man själv och andra se vad man tänkte på? 🙂

Gilla

Själva tankarna kan man inte se med våra korpgluggar!

Gilla

”Hur fick insekterna sin rättskänsla?”Evolution. Varje art gör vad som krävs för att överleva. Så enkelt är det. Ingen gud behövs.

Gilla

Inget som själv saknar liv, kan skapa liv…Inget som själv saknar moral, kan skapa moral…Inget som själv saknar instinkter, kan skapa instinkter…Inget som själv är blind, kan skapa ögon…Inget som själv är könlös, kan skapa kön…Inget som själv saknar IQ, kan skapa IQ…Inget som själv saknar fri vilja, kan skapa fri vilja…Inget som själv saknar samvete, kan skapa samvete…Slutsats?Just precis, ditt fantasifoster ”evolutionen” existerar överhuvudtaget inte, bara en vansinnigt absurd ateistisk MYT som vi blivit hjärntvättade med!Arterna gör vad som krävs för att överleva?1. Varför vill arterna överleva?2. Varifrån kommer viljan att överleva?3. Vad tjänar överlevnaden?

Gilla

Allt levande har inte ett medvetande, det är vetenskapligt bevisat och ganska enkelt att testa.Vad skönt det måste vara att vara religiös, och veta att man har svaret på allt och att veta att man aldrig har fel. Att oavsett vad vetenskapen kommer fram till kunna säga ”dom har fel, jag har rätt, så är det bara”.

Gilla

Vetenskapligt bevisat att inte allt levande har ett medvetande?Fram med bevisen, tack!

Gilla

”Inget som själv saknar liv, kan skapa liv…Inget som själv saknar moral, kan skapa moral…Inget som själv saknar instinkter, kan skapa instinkter…Inget som själv är blind, kan skapa ögon…Inget som själv är könlös, kan skapa kön…Inget som själv saknar IQ, kan skapa IQ…Inget som själv saknar fri vilja, kan skapa fri vilja…Inget som själv saknar samvete, kan skapa samvete…Slutsats?Just precis, ditt fantasifoster ”evolutionen” existerar överhuvudtaget inte, bara en vansinnigt absurd ateistisk MYT som vi blivit hjärntvättade med!”Du drar här en slutsats baserad på en rad påståenden. Problemet är naturligtvis att du INTE har bevisat att dessa påståenden är sanna, och därför kan du INTE använda dem som underlag för din slutsats. Tänker du be om ursäkt för ditt pinsamma försök att missleda dina läsare?

Gilla

Dessa påståenden är logiskt sett fullständigt sanna!

Gilla

”Arterna gör vad som krävs för att överleva?1. Varför vill arterna överleva?2. Varifrån kommer viljan att överleva?3. Vad tjänar överlevnaden?”Ett försök att besvara dina frågor kommer här:1. Viljan att överleva krävs för att en art ska överleva. Utan den viljan dör arten ut ganska omgående.Viljan är medfödd, genetiskt betingad. En individ som föds utan en vilja att överleva eller sprida sin gener kommer att dö ganska snabbt och inte heller sprida sina gener.Ett sådant beteende får aldrig fäste och lever vidare, utan bara individer som föds med en medfödd vilja att överleva och sprida sina gener kommer lyckas föröka sig och bilda en population. Evolutionen fungerar ju som så att bara de individer med rätt förutsättningar överlever i naturen, djur som föds med en tvångsmässig vilja att hoppa ut för höga stup kommer aldrig kunna sprida sina gener vidare eftersom de dör direkt.Det är det fiffiga med evolutionen, de individer som har bäst förutsättningar för att överleva och sprida sin gener blir ganska snabbt dominant.2. Troligtvis handlar det som sagt om en gynnsam mutation. En individ som föds med en stark självbevarelsedrift har också större möjligheter att överleva och fortplanta sig, och därmed sprids de egenskaperna till nästa generation och eftersom den generationen har just de egenskaperna har de en fördel gentemot andra individer inom samma art.3. Överlevnaden är absolut nödvändig för att det ska finnas någon som helst liv på jorden. Utvecklingen och naturen strävar alltid efter liv. Om det finns förutsättningar för liv så kommer det så småningom att uppstå liv, det är naturens gång. Överlevnadsinstinken är en konsekvens av detta, naturen är utformad till att gynna de växter och djur som strävar efter att överleva.

Gilla

1. Vem har skänkt arterna denna vilja?Vem har sett till att alla föds med denna vilja?Evolutionen?Från vad?Rosor har alltid varit rosor!Björkar har alltid varit björkar!Potatis har alltid varit potatis!Majs har alltid varit majs!Ormar har alltid varit ormar!Hönsfåglar har alltid varit hönsfåglar!Groddjur har alltid varit groddjur!Råttdjur har alltid varit råttdjur!Svindjur har alltid varit svindjur!Kattdjur har alltid varit kattdjur!Hunddjur har alltid varit hunddjur!Hästdjur har alltid varit hästdjur!Getdjur har alltid varit getdjur!Oxdjur har alltid varit oxdjur!Apdjur har alltid varit apdjur!Människor har alltid varit Människor!Det är VI SJÄLAR som EVOLVERAR, reinkarnerar, från livsform till livsform, från kroppsmodell till kroppsmodell, i enlighet med vårt individuella karmakonto, precis som hyresgästen som evolverar från att bo i en 2:a till att flytta in i en 3:a, eller bilföraren som byter upp sig från en Fiat till en Ferrari!Det är alltså inte kropparna, lägenheterna eller bilmodellerna som evolverar kors och tvärs, utan VI SJÄLAR (hyresgästen i kroppen) som evolverar i våra reinkarnationsresor här i den materiella världen!2. Gynnsam mutation?Innan denna fiktiva mutation fanns inte viljan att överleva, och efter denna fiktiva mutation, fanns plötsligt viljan att överleva?Förstod jag dig rätt?3. Naturen strävar alltid efter liv?a) Varför?b) Sedan när?Naturen är utformad?a) Av vem?Vem är denne intelligente designer som verkar bakom kulisserna?Hmm…

Gilla

Snillet, nu har du lyckats komma med en massa vilda påståenden igen. Men var är bevisen? Är de fortfarande hemliga?

Gilla

De är mitt framför näsan på dig!

Gilla

”Dessa påståenden är logiskt sett fullständigt sanna!”Bra, du erkänner alltså att du har NOLL bevis för att backa upp dina påståenden.

Gilla

Vad skulle du godta som bevis för Guds eviga andliga existens?

Gilla

”De är mitt framför näsan på dig!”Skicka bevisen nu, utan bortförklaringar. Fram med dem bara.”Vad skulle du godta som bevis för Guds eviga andliga existens?”Den här frågan har du ställt ungefär 100 gånger tidigare. Hur står det till med minnet?

Gilla

Du har inte gett mig något vettigt svar…

Gilla

”Vad skulle du godta som bevis för Guds eviga andliga existens?”Vad skulle du godta som bevis för att Gud inte existerar?Du har själv låst in dig i den stora bubblan av ignorans som du aktivt använder för att neka praktiskt taget allt som folk säger till dig. Du lyssnar eller analyserar inte ens argumentation, utan avkastar den direkt med din ”tro” som ståndpunkt.Varför ska vi lyssna på något du har att säga. När du inte lyssnar på någon av oss?

Gilla

Man kan aldrig bevisa någons icke-existens!

Gilla

90% som skrivit kommentarer i din blogg håller inte med dig!!. Ringer det en klocka?Snilleblixten du vägrar ha fel.. Ingen annan får ha rätt.. snacka om SJUKT VRICKAT!!!! Hum, Som tatt satt, Haren KristerCider levigt tillgivna,Slick men Jano

Gilla

Förmodligen även 90% i 30-talets Hitler-Tyskland som inte höll med Hitlers meningsmotståndare…hade de rätt i att Hitler var en frälsare?Inte fråga om att *jag* har rätt och ateisterna fel, utan att VEDA-skrifterna har rätt, där den Absoluta Sanningen presenteras!Din evigt tillgivne Snilleblixt

Gilla

Vem skapade pedofilerna?

Gilla

Pedofilerna valde själva att bli det!Vi har ju alla skänkts av vår Herre vår gudagivna fria vilja!

Gilla

Jag gillar speciellt biten där du bevisar guds existens genom att länka till ett av dina egna inlägg, riktigt hög nivå…Grattis till ännu en fullträff…

Gilla

Och i det inlägget har jag referenser till andra människor, där jag refererar till andra som bevisar Guds existens!

Gilla

Så bra att folk får välja själv. Då väljer jag att tro att du är hjärntvättad.

Gilla

HJÄRT-tvättad om jag får be!Själen är nämligen transcendentalt belägen i hjärtat, och därför gäller det att hålla rent kring hjärtat! 🙂

Gilla

”Du har inte gett mig något vettigt svar…”Bläddra tillbaka och läs mitt svar igen, om du har glömt vad jag skrev. Eller ännu hellre, uppsök en läkare och ta reda på vad det är som är fel med ditt minne eftersom du glömmer allting på fem minuter (dålig karma kanske?).

Gilla

Det var inget vettigt svar!

Gilla

”Det var inget vettigt svar!”Jaså? Var då god och återge kortfattat hur mitt svar löd, och argumentera grundligt för varför detta svar inte anses vara ”vettigt”.Var det kanske lite jobbigt att jag fullkomligt avslöjade din felformulerade fråga?

Gilla

Alla svar som förnekar Guds existens är ovettiga!

Gilla

Aha, så problemet är alltså att jag gav ett ärligt svar på din fråga, och att jag vägrade ge dig det svar som du var ute efter?Okej, här kommer en fråga till dig: Vad blir 2+2? Men du FÅR INTE SVARA 4!

Gilla

Problemet är att du förnekar det mest uppenbara…

Gilla

”Problemet är att du förnekar det mest uppenbara…”Fram med bevisen nån gång då. Vad är du så rädd för? FRAM MED DEM! NU!

Gilla

lol, en sak får man i alla fall säga: det finns ingen kampanj humanisterna någonsin skulle kunna genomföra som skulle kunna väcka sån avsmak för kristendomen som ditt inlägg.Dessutom tror jag inte det minsta på godhet och ondska heller. Begreppen existerar endast i subjektiv mening och innehållen är fllkomligt överlappande, dvs det som är gott för en är avgjort ont för en annan, det gäller i 100% av alla fall. Att tro på någon storhet som objektivt kämpar för den ena eller andra sidan, det finns inte eftersom begreppen är totalt subjektiva. Däremot är GT:s gud en högfärdig åsna, men det är en annan historia.

Gilla

Sedan när tror kristna på karma och reinkarnation?Att det anses vara ont och omoraliskt att tortera spädbarn för nöjes skull, är ett typexempel på en objektiv allmängiltig moralregel, som gällt i alla tider!

Gilla

Jag tror att alla som tror på Gud har HIV, eventuellt använder sig av någon sorts droger varje vaken minut. Jag tror även att det finns lika många mindre intelligenta människor som det finns kristna. VAD SÄGER ATEISTEN OM DETTA?KAN MAN TOLKA DEN HÄR KOMMENTAREN SOM ATT A) ALLA KRISTNA TAR DROGER? (isåfall, är tomas di leva bög?)B) HAR ATEISTER SVÅRT FÖR MATEMATISK FAKTA ELLER FÖRLITAR DOM SIG PÅ STATISTIK?C) ÄR ALLA TROENDE MINDRE INTELLIGENTA, ALLTSÅ INTE SMARTA NOG ATT INSE SANNINGEN? D) OM GUD INTE FINNS, VEM FINNS DÅ MELLAN MINA LÅR OCH MIN SVANK? FÖR SÅ FORT JAG DRAR NER BYXORNA SKRIKER ALLA MÄN ”ÅH HERREGUD!” MvH. Natalie Schjerva

Gilla

Då har alltså >85% av världens befolkning HIV?Kristna?Kristendomen får du ta upp med någon kristen istället!Varför alla lustfyllda män skriker Herre Gud när de får syn på ditt fortplantningsorgan?För att de befinner sig i grav illusion och tror att lyckan går att finna i fysiska organ…

Gilla

På tal om fortplantningsorgan, är du oskuld? 🙂

Gilla

Ingen som föds/återföds hit till den materiella världen är oskyldig!Att vi har återfötts är ju de facto ett bevis för att vi inte är oskuldsfulla!

Gilla

HEJ JA ELSKAR OXÅ Å PROVOSERA PÅ NÄTET ME!!! Ja bemöter aldirg heller argument me motargument, precis som du!!! d finns ju inge bättre å säga ”därför!” eller ”för de e så d e, ja bara vet d!”. Ska vi bli kompisar o tillsammans få uppmärksamhet på netet?????+?++? =)))))))))))))))))9

Gilla

Du verkar lite ilsk…Tål du inte att man upplyser människor kring sin eviga existens och att vi egentligen inte hör hemma här i den mörka gudsförgätna världen?

Gilla

Hej, skulle vara intressant att få det förklarat hur du kan veta att gud är oändligt stark?Ateism handlar inte om att motbevisa gud eller trycka ner kristna…Jag har kristna vänner, men jag ägnar ingen tid själv åt någon tro, då jag helt enkelt inte är troende. Thats it.

Gilla

Hej Patrik!Gud är berömdast, intelligentast, vackrast, starkast, rikast och coolast!Eftersom Gud är oändlig, så är han ju även oändligt stark!Ateism = GudsförnekareAteister tror att allting hokuspokus har kommit från ingenting, så visst är även ateister troende… :-)Själv är jag inte kristen, utan diggar och dyrkar Hare Krishna!

Gilla

Jag är säker på att världen är mer komplex än vad vi människor har koll på, och med tanke på alla supernovor, svarta hål och Steven Hawkins teori om att materia skapas och försvinner helt spontant under rätt förutsättningar i rymden, så ser jag ingen anledning att förneka möjligheten till att all massa i rymden skapats av en ren tillfällighet under extremt lyckosamma förhållanden.Min personliga teori dock är att eftersom världen alltid existerat, och alltid kommer att existera, så ser jag heller inte något hinder till att all massa alltid har funnits. Och förmodligen kommer man aldrig någonsin få reda på hur det ligger till, och ser ingen vinning för min egen del att spekulera i frågan.Men enligt den kristna tron har ju världen bara funnits några tusen år, och det är jag inte villig att köpa.Ateister hit och ateister dit, alla är vi olika, med olika värderingar och uppfattning om saker och ting. Att generalisera alla ateister tycker jag är fel då många, liksom jag, inte alls anser mig vara varken barnslig eller ologisk. Jag försöker alltid se det logiska i saker och eftersträvar reella teorier eller konkret fakta. Om det är omöjligt att bevisa något, är det självklart att man hellre ser till det som verkar mest logiskt än att lägga all skuld/beröm på ett väsen som aldrig bevisats existera.Gud finns i den mån att han påverkar de troende, och det avspeglas i deras handlingar, även om han egentligen inte existerar.Så visst har han en betydande roll i många människors liv, och gör skillnad på vår planet. Men jag är rädd att alltihop är placebo, och samma effekt skulle kunna nås utan en tro på en gud. Då en tro på gud egentligen är en tro på sig själv i grund och botten.

Gilla

Massan skapats av en ren tillfällighet?1. Av vem?2. Var kom massan ifrån?Något som slump-teoretikerna får svara på…Eftersom Liv, medvetande och intelligens finns i denna materiella värld (verkan), så måste även den som har orsakat denna värld ha Liv, medvetande och intelligens, eftersom ingenting kan finnas i en verkan, som inte finns i dess Orsak!

Gilla

”Ateism = GudsförnekareAteister tror att allting hokuspokus har kommit från ingenting, så visst är även ateister troende… :-)”En ateist behöver inte tro på någonting alls. Termen Ateist tyder bara på en person som inte tror på övernaturliga ting som exempelvis gud. Allt annat bortom det, som exempelvis teorier om evolutionen eller universums skapelse är separata från den själva Ateismen.

Gilla

En ateist tror att allting kommit från ingenting!Ateisten förnekar allas vår evige Skapare som Orsak till universum, och tror istället på att universum har uppstått ur tomma intet….

Gilla

”En ateist tror att allting kommit från ingenting!Ateisten förnekar allas vår evige Skapare som Orsak till universum, och tror istället på att universum har uppstått ur tomma intet….”Det behöver han inte alls tro. Men ja en Ateist förnekar existensen av en övernaturlig skapare. En Ateist behöver inte ta någon ståndpunkt eller presentera någon åsikt rörande hur universum kom till. Mot den själva skapelsen av universum kan han vara Agnostiker och helt enkelt säga ”jag vet inte”. Men mot frågan om det finns en Gud kan han likväl vara Ateist och säga att han inte tror på någon gud.Jag själv är agnostiker när det kommer till universums skapelse. Jag vet inte vad som har hänt, och jag påstår inte heller att jag vet. Men jag finner vissa teorier och tankar rörande händelsen mer eller mindre trovärdiga än andra baserade på grunden de vilar på.Som sagt kan du säga att vissa Ateister tror att allt kommer från ingenting. Men jag som ateist säger att jag tror att det finns en möjlighet att allt någon av dessa hypoteser kan stämma. Men jag tror som sagt inte på dom i den mån du verkar tro att jag gör.Förvirrande?

Gilla

Enda alternativet till att allt kommit från inget, är att allt kommit från en Ursprunglig Skapare, och det är just denna Skapare som ateisterna ryggar tillbaka inför…Med övernaturlig, menar du andlig?Det andliga står över det materiella, så ja, det övernaturliga står över det naturliga!Utan det övernaturliga, skulle det naturliga aldrig finnas, eftersom det är det övernaturliga som är orsak till det naturliga!

Gilla

”Enda alternativet till att allt kommit från inget, är att allt kommit från en Ursprunglig Skapare, och det är just denna Skapare som ateisterna ryggar tillbaka inför…”Det finns säkert fler alternativ. Många som vi inte har kommit på än, eller som kommer att komma på förrän om många år. Du generaliserar som att du vet allt och att det inte finns något utanför din ram av förstående och kunskap. Ateister ryggar inte tillbaka från en skapare. Dom tror inte att han existerar. Du kan inte backa undan från något som inte finns.Och ja, med det övernaturliga menar jag det andliga. Men som sagt. Din generalisering av Ateister är inkorrekt och kan ses som en förolämpning mot många. Gör dig en tjänst och sluta med det.

Gilla

Som sagt, det finns inga fler alternativ, och kommer aldrig heller att finnas!

Gilla

”Som sagt, det finns inga fler alternativ, och kommer aldrig heller att finnas!”Shit det är ju vackert att se det här. Jag tror att du pratade förut om just den där sortens påståenden. Jag tror om jag inte minns helt fel att det kallas ett ”absolut påstående”. Någonting vars mening du använder mot påhittade Ateister som ”konstaterar” att gud inte finns.Om du inte förstår så gav du dig själv nu en rejäl spark i baken. Och jag rekommenderar för din egen skull att du rättar dig själv i ditt senaste inlägg som rätt ut sagt är pinsamt.Du vet inte om det kommer finnas fler eller hur det kommer se ut om möjligtvis 100 år. Sluta bete dig som att du gör det.

Gilla

Jag anför ett logiskt resonemang, dvs det KAN INTE finnas andra alternativ än att:1. Universum skapades av en evig Intelligent Skapare!2. Universum trollade fram sig själv från tomma intet…

Gilla

”Jag anför ett logiskt resonemang, dvs det KAN INTE finnas andra alternativ än att:1. Universum skapades av en evig Intelligent Skapare!2. Universum trollade fram sig själv från tomma intet…”Nu är du ju där igen, och petar på områden du inte bör peta på.Hur gick den där forlumeringen nu igen? Du är inte allvetande, alltså vet du inte allt. Alltså vet du inte om det finns, kommer finnas eller har funnits fler teorier ikring hur universum kan ha kommit till att existera.Ingenstans i Veda skrifterna står det att det bara finns och kommer finnas två teorier, så du kan inte heller från den synvinkeln påpeka att din Gud står på din sida i resonemanget.Snälla du. Gör dig själv en tjänst och ge upp den där frågan. Du blir bara mer och mer pinsam för var inlägg du skriver.

Gilla

Oavsett vilka teorier man framlägger om universums skapelse, så kan det endast falla in i någon av ovanstående 2 kategorier!Finns alltså inte ens någon möjlighet till någon 3:e kategori…

Gilla

”Oavsett vilka teorier man framlägger om universums skapelse, så kan det endast falla in i någon av ovanstående 2 kategorier!Finns alltså inte ens någon möjlighet till någon 3:e kategori…”Det vet du ingenting om.

Gilla

Finns ju inte ens på kartan…

Gilla

Hörru Blixten..Tycker du inte som jag att det är en smula ofint att idiotförklara de som inte tycker som du?Nåt jag har lärt mig och som jag följer är att visa respekt för dem som inte tycker likadant som jag gör, det kanske du borde fundera på…Fast, jag är fortfarande övertygad om att du enbart tycker det är kul att driva med folk. Det är anledningen till att du aldrig kan ge raka svar utan bara kommer med obegripliga utsvävningar.

Gilla

Ge oss ett exempel där jag idiotförklarat någon individ, tack!

Gilla

”Finns ju inte ens på kartan…”Faktiskt. Jag läser om en sådan teori just nu.

Gilla

Och vilken teori är det som skulle kunna kategoriseras som icke tillhörande de 2 kategorier jag presenterat?

Gilla

hej hopp gummisnopp

Gilla

Den här snubben presenterar en av de som finns till exempel. Seriöst du måste kolla upp mer. Det finns vääldigt många.http://www.youtube.com/watch?v=ANtpsunRYIs&feature=fvst

Gilla

Vad skulle han ha nämnt som inte kan kategoriseras bland de 2 alternativen jag nämnt?

Gilla

1. Ok varför måste då vi vara skapade? Wow den var enkel:)) Ni säger alltså att det är ologiskt att säga att vi skapades ur kemiska föreningar men att det är logiskt att säga att vi skapas av ingenting av Gud? Och att det är logiskt att säga att Gud inte skapades ur någonting? Varför kan man då inte säga att materia har alltid funnits och att det var vad skapade ”den stora smällen”?2. Och du är självklart allvetande eftersom du vet att han finns? De flesta ateister säger faktiskt att man inte kan veta om gud finns eller inte, det kallas för agnosticism. Men jag tycker att man faktiskt kan veta att gud inte finns pga. att det finns så många religioner i världen och jag tvivlar på att gud skulle vara så ond att han inte talade om för oss vilken som var den rätta (de flesta religioner säger att man åker till helvetet om man inte tror på just deras religion). Och för det andra så har gud hittat på en massa lagar som är helt onödiga idag så det verkar inte som att han är så allvetande som ni troende verkar tro, och gud har varit orsaken till enormt många krig. ”Det krävs religion för att goda ska begå ont”.3. Jag är inte god för att jag är rädd för gud eller våra lagar, jag är god för att jag vet vad som är gott pga. evolutionen. Evolutionen har försett varje människa med moral för våran överlevnads skull. Sverige är ett land där det begås minst brott i hela världen och det pga. att omkring 85% av oss är ateister.5. vi kan ta på människor och vi kan se människor och vi kan se konsekvenserna av att människor existerar och vi kan ta prover på människor. Det finns däremot inga bevis för att det någonsin har funnits någon gud däremot.6. Om inte de troende kan bevisa gud så finns det inte en chans att utbildade ateister och agnostiker någonsin kommer att bli troende eftersom bevisen för motsatsen är överväldigande.8. Jag vet ingen ateist som tänker så eftersom det finns så mycket som vi vet existerar som inte är den kategorin men vi kan förklara dem och se deras konsekvenser. Det kan vi dock inte med gud eftersom han har skapats av människans tidigare oförmåga att förklara hur världen fungerar. Nu när vi äntligen kommit på hur världen fungerar behövs inte fantasifostret längre och vi kan leva våra liv till fullo.9. som jag har förklarat så utgår ateister från sig själva eftersom evolutionen har gett oss moral. När vi levde i små grupper så bestod vår chans till överlevnad av att vi brydde oss om varandra och hjälpte varandra i olika situationer. 10. Att säga att gud inte kan mätas med vår vetenskap och teknologi är att bara att göra det enkelt för sig. Om vi nu inte kan uppfatta gud hur kan man då tro på honom? Det finns inga bevis för att han existerar och vi är oförmögna att känna honom eftersom han inte tillhör denna världen. Du har grävt dig din egen grav.

Gilla

1. Vare sig Gud eller vi minigudar har någonsin skapats, eftersom vi är EVIGA!Innan vår relativa rumtid skapades, kan inte materien ha funnits!Här är en väldigt instruktiv video kring detta:http://www.youtube.com/watch?v=0cFD6NHbMH82. Jag Allvetande?Nej, men däremot uttrycker jag det som vår Allvetande Gud säger!Kärnan i alla religioner är i enhet, att det var vår evige Skapare som skapade universum och som bör tjänas och älskas!Religionerna undervisar kring att vi ska älska vår nästa såsom oss själva, vilket innebär att om man ändå krigar och går emot skrifternas bud, så är man inget annat än pseudoreligiös!3. Var fick ”evolutionen” sitt samvete ifrån?Om man inte själv har några rättskänslor, hur kan man då förse det till andra?Vem skänkte oss vårt samvete?Givetvis Gud, vem annars?5. Gud bevisas inte med materiella metoder, med tanke på att Han är metafysisk!6. Ateister och agnostiker kan ju tydligen tro på absurda hokuspokus-teorier som Big Bluff och emolutionen, utan minsta lilla bevis, så varför inte då även på vår evige Skapare, som ändå har en massa logiska bevis bakom sig?8. Så vem skapade Universum och Mannen o Kvinnan?9. Som sagt, när och hur gick ”evolutionen# tillväga för att ge oss moral?Någon som själv saknar moral, kan ju givetvis inte ge det till andra!10. Vårt medvetande kan ju inte heller lokaliseras eller mätas med instrument, ändå så har vi ett medvetande!Medvetandet är själens energi, själens eviga perceptionsförmåga!Gud är källan till medvetandet, Han är Övermedvetandet, Samvetets röst!

Gilla

Som jag förklarade i fråga 3 och 9: Evolutionen har försett varje människa med moral för vår överlevnads skull. När vi levde i små grupper så bestod vår chans till överlevnad av att vi brydde oss om varandra och hjälpte varandra i olika situationer. Jag föreslår att du läser innan du frågar dumma saker som redan har förklarats.Hur kan gud förklaras på ett logiskt sätt när han inte kan uppfattas av människan? Du motsäger dig själv? Varför tro på något som det inte finns bevis för? Om man tro på något utan bevis så kan man också förkasta det utan bevis och det är det som ateister gör pga. den enkla orsaken till att det inte finns några som helst orsaker att tro på något som inte finns. Man kan leva ett bra liv utan gud, och då lever man också livet till fullo eftersom man inte räknar med att man får en andra chans och därför lever man ett bättre liv.Vårt medvetande kan mätas med instrument, vi kan se skillnaden mellan en medvetande person och en hjärndöd person . Neurologin mäter de funktioner i hjärnan som styrs av vårt medvetande. När hjärnan dör upphör dessa funktioner att fungera och vi är inte vid medvetande längre vilket betyder att hjärnas funktioner har upphört.

Gilla

1. NÄR försåg ”evolutionen” oss med moral?2. VARFÖR försåg ”evolutionen” oss med moral?3. HUR kan ”evolutionen” förse oss med något, som den själv saknar?Bakterier behöver ingen moral, och de klarar sig ju galant…Gud kan visst uppfattas och upplevas av oss själar!Du tror ju på Big Bluff och emolutionen utan att ha några som helst bevis…Om du kan tro på dessa absurda ateistiska hokuspokus-teorier utan bevis, varför inte då på Gud, vår evige Skapare?Vilka är det som är medvetna?Just precis, vi medvetna själar!Medvetandet är själens energi, själens eviga perceptionsförmåga!Medvetandet har aldrig lokaliserats eller detekterats, just för att det består av den medvetna levande andliga energin, energin som vi eviga själar (minigudar) består av!

Gilla

-Tror gud på sig själv?

Gilla

Givetvis!Han är själv förundrad över Sin Allmakt! 🙂

Gilla

”Givetvis!Han är själv förundrad över Sin Allmakt! :)”HAHAHAHAHAHA.”1. NÄR försåg ”evolutionen” oss med moral?2. VARFÖR försåg ”evolutionen” oss med moral?3. HUR kan ”evolutionen” förse oss med något, som den själv saknar?”Du pratar om evolutionen som att denne skulle vara en person, eller en entitet. Det är för tusan namnet på ett biologiskt händelseförlopp. Det följer den naturliga vägen.

Gilla

Men för att kunna förse någon med moral, måste man ju själv ha det!Man kan ju inte förse någon med något, utan att själv ha det!

Gilla

”Men för att kunna förse någon med moral, måste man ju själv ha det!Man kan ju inte förse någon med något, utan att själv ha det!”Något kan inte komma till om det inte redan existerar. Det är alltså det du förespråkar. Inom evolutionen är det möjligt då det är resultatet av många delar som under en lång period lagts ihop för att forma en slutprodukt.

Gilla

1. Vem tillverkade delarna?2. Vem lade ihop delarna?Vederbörande måste ha en enorm IQ…

Gilla

”Jag hävdar att vi båda är ateister. Jag tror bara på en gud mindre än du gör. När du förstår varför du förnekar alla de andra möjliga gudarna kommer du att förstå varför jag förnekar din.” Stephen Roberts

Gilla

Jag har aldrig någonsin förnekat vare sig Gud i någon som helst aspekt eller gudarna (33 miljoner halvgudar i Guds universella regering)…Så jag är inte ateist på något sätt!

Gilla

Att förklara livets uppkomst med religion blir som att försöka förklara något svårbegripligt – med något fullständigt obegripligt, eller som att säga att naturen är för fantastisk för att ha skapats av evolutionen men glömmer att även en gud måste ha framställt det som finns, och att framställa en blomma genom att knäppa med fingrarna och ett hokus pokus är otroligt mycket svårare att förklara än med evolutionsteorin. Hur går denna fjärrstyrning till väga och har ni några förslag på trollformler över hur han skapar en pudel? (Föredrar en svart tack). Om gud alltid har funnits, vad gjorde han före Big bang för 13,7 miljarder år sedan när all materia skapades? Vad hade han således för mening och hur fördrev han tiden när det inte fanns en atom i hela universum? Hela det religiösa tankesättet är egentligen helt sjukt och ger inga svar men mängder av frågor, exempelvis VARFÖR skulle en gud leka med mänskligheten och sätta oss på dessa test som religiösa texter så ofta beskriver, när han redan påstås veta allt och kunnat skapa allt? Varför plåga oss för någon larvig detalj eller skitsak när han kunnat göra oss perfekta från början? Varför tror människor på så många olika gudar om det bara finns en och varför kan han inte visa sig om han finns för vad skulle denna larviga kurragömma tjäna till? Du verkar påstå att även ateism är en form av religion vilket är minst sagt barnsligt naivt och felaktigt. Den som inte anser att en utomjordisk trollman via fjärrstyrning och hokus-pokus har deltagit i livets uppkomst behöver inte bevisa något, utan kan hänvisa till vetenskapen. Han avvisar helt enkelt bara ett av de sätt livet påstås ha uppkommit. Bra och vilda idéer i ämnet hittades på innovationspartiet. http://www.innovationspartiet.com/services.html

Gilla

1. Big Bang har aldrig skett! Gud skapar inte världarna med hjälp av flummiga hokuspokus-smällar…Han är konstnärligt lagd, så Han begagnar sig inte av råbarkade al-Qaida metoder…2. Liv kan bara komma från liv, medan evolutionsteorin baserar sig på att livet uppstått ur livlös materia…3. Innan Gud skapar den materiella världen, vilket sker med några miljarder års mellanrum, så finns Han ju för evigt i den andliga världen, bortom vår relativa rumtid!4. Utan den fria viljan, ingen äkta perfektion!5. Många gudar? En och samma Högste Herre, men med olika namn och skepnader!6. Gud visar sig inte för trolösa ateister!7. Gud skapade inte skapelsen? Vem i Herrens Namn var det då som gjorde det? Vem hade den erforderliga IQ:n som krävdes för jobbet?

Gilla

”6. Gud visar sig inte för trolösa ateister!”Och HUR DUMT är inte det. Om Gud bara kunde VISA SIG, meddela sig, bevisa sig, på ett sätt som ingen kunde motsäga – så skulle ju vägen från lidandet bli bra mycket snabbare här på vår jord.Men så blir det ju inte; kanske är llidandet underhållande för Gud? Vem vet. Inte Snilleblixten!

Gilla

Gud inkräktar inte på vår gudagivna fria vilja!Kallhamrade ateister VILL INTE ha något med Gud att göra, och denna vilja respekterar Han…

Gilla

Dags att gå in på ord och uppbyggnader på grunden av att jag tycker att ditt uttalande ”Ateism är en religion” är fel.AteistA-teistAtt vara teist innebär att man tror på en högre kraft eller väsenPrefixet ”A” innebär finns där för att vända om på ordet, således blir det att Ateism är avsaknad av tro på högre kraft eller väsen. Du kan söka upp ordet i en ordbok om du vill.Ateism är inte en religion.Ateism är avsaknad av religion.Om du inte tror mig; Tänk efter. Du är kristen. Där har vi en religion.Men du förnekar existensen av alla andra religioner, samt deras gudar.Du tror inte på Islam, Judendom eller Hinduism.Du har avsaknad/förnekar tro för dessa.Avsaknad/förnekelse av tro gör en till en ateist.Ateism är en religion enligt dig.Men du tror på Kristendom också.Slutsats, om Ateism är en religion har du två religioner: Kristendom och Ateism.Accepterar du att du har två religioner, eller tar du tillbaka uttalandet om att Ateism är en religion? Det är en enkel, rakt-på fråga.Grattis, du blev nyss uppläxad av en 16-åring.

Gilla

Ateism är ir-religion!Ateism är att förneka Gud och alla religiösa vägar till Honom!Jag är inte kristen, men jag förnekar inte deras eller någon annan religions vägar till Gud!Jag saknar din uppläxning…

Gilla

”Svensk ordbok” (Vetenskaplig ledare – Sture Allén) säger:ateism = åskådning som förnekar existensen av en gudom (syn. gudsförnekelse)Om A-teism är frågan om Ir-teism, så bore det ju heta irteism … men nu heter det ju ateism … av nån anledning … kan man kanske förmoda … 😉

Gilla

@Snillet Upplys mig om Krishnas trosläror, snälla du.Om alla andra religioner även de är, som du säger, en väg till Gud, och om den Gud vi talar om som vägarna leder till, är din högste Gud.Då är bara ateister nekade Gud, oavsett handlingar i detta liv.Då är alla religiösa oavsett tillhörighet, garanterade en väg till Gud, oavsett handlingar i detta liv.Om ett visst beteende/handlande förväntas av din religiösa tro, och rättesnöre för att komma närmre Gud existerar. Vad händer när religiösa av annan tro har rättesnöre som går emot dina? Vad händer med dem om deras handlingar är uttalat avskyvärda av din högste Gud, men föredömliga av sin egen aspekt?Om de sparkas ner en nivå i reinkarnationscykeln, finns det en möjlighet att bli människa igen? Hur är man en ”God” myra, exempelvis?Men jag avviker. Om ateister inte tror på Gud eller efterlivet, och de är förnekade Gud och efterlivet för att de inte tror, då har de ju rätt?

Gilla

Man dömer en person efter dess handlingar!Så om någon kallar sig för ateist, men ändå utför en massa fromma handlingar, så går man uppåt i reinkarnationskedjan!Ja, alla uppnår förr eller senare den mänskliga kroppen från djurriket, och det finns inga goda eller onda djur, eftersom djur inte har någon fri vilja att välja det onda eller goda…

Gilla

WTF ..1) Ateisten: VEM SKAPADE GUD?TÄNK LOGISKT NU, ATEISTER!GUD MÅSTE JU VARA EVIG!Svar saknas fortfarande, vem skapade Gud, eftersom logiken säger att någon måste ha skapat gud.2) Ateisten: GUD FINNS INTE! ”Detta är ett definitivt påstående, ett ABSOLUT PÅSTÅENDE, och bara någon som är ALLVETANDE kan komma med sådana definitiva påståenden!!Är du Allvetande?Ja, men i så fall finns ju Gud, då är det ju DU som är Gud…om du nu var Allvetande…vilket givetvis är en lögn!”Omvänt påstående, GUD FINNS!Detta är ett definitivt påstående, ett ABSOLUT PÅSTÅENDE, och bara någon som är ALLVETANDE kan komma med sådana definitiva påståenden!!Är du Allvetande?Ja, men i så fall finns ju Gud, då är det ju DU som är Gud…om du nu var Allvetande…vilket givetvis är en lögn!3+4) Ateisten: GUD ÄR OND! + Ateisten: GUD FINNS INTE, eftersom ondskan finns!Det så kallade Teodicéproblemet1.Om Gud existerar så är Gud allsmäktig, allvetande och allgod.2.Om Gud är allsmäktig så har Gud makt att eliminera allt ont.3.Om Gud är allvetande så måste Gud veta att ondska existerar.4.Om Gud är god så vill Gud eliminera det onda.5.Ondska existerar.6.Alltså existerar inte Gud. 5) Ateisten: GUDS EXISTENS OLOGISK!”De som tycker att Guds existens är ologisk, kan ju fråga sig själva, varför de inte tycker detsamma om SIN EGEN existens???Varför skulle ens egen existens vara mer logisk än Guds?Det ologiska i sammanhanget är ju att tro att vår egen existens skulle kunna finnas till utan en existerande Orsak, ungefär som om solstrålar skulle kunna existera utan Solen”Jag tycker inte att min existens är ologisk, mina föräldrar hade samlag, jag blev till, rätt enkelt och orsaken till att jag existerar beror på sexualdriften hos mina föräldrar. Återkoppling till punkt 1, ”Vem skapade Gud?”, dvs vem är Guds föräldrar?6) Ateisten: BEVISA GUD!”Ateister kräver alltid att Gud ska visa Sig i egen Hög Person framför deras ögon, innan de kan börja tro på Hans existens…Men Gud svarar inte på såna högfärdiga utmaningar, lika lite som Kungen skulle söka upp oss om vi utan kvalifikation krävde hans uppmärksamhet”Om vi stannar upp lite här och tar ett referat, dvs trådens rubrik ”ATEISTERNAS BARNSLIGA ARGUMENT EMOT GUD – Här skärskådar och detroniserar vi dem, ett efter ett…”, jaha .. barnsliga argumet?!Lite OT, vad är likheten mellan kungen och gud? Man tror inte på någon av dom, eftersom man VET att kungen existerar ..7) Ateisten: KAN GUD SKAPA EN STEN som är så tung att Han inte kan lyfta den? Och kan Han inte lyfta den så är Han ju inte allsmäktig!Här finns ett logiskt tänk som innebär att gud kanske inte existerar som bygger på tankegången:”Om Gud är allvetande och vet allt om framtiden, kan han inte någon gång i framtiden välja att ändra sin plan för framtiden och är därmed inte allsmäktig. Om han kan komma att välja att ändra framtiden, vet han inte nu hur framtiden kommer att bli och är därmed inte allvetande.”Så kan han inte skapa stenen eller väljer han att inte skapa stenen, för att han inte kan lyfta den, så är han inte allsmäktig.”Svar: Gud är så pass Allsmäktig att Han kan expandera Sig i två skilda separata skepnader, där Han i den ena lyfter stenen och där Han i den andra inte lyfter stenen…Dessutom, eftersom Gud är oändligt stark, så skulle det vara en baggis för Honom att lyfta oändligt tunga stenar om de nu existerade…”Kan gud expandera till två skilda separata skepander? Är det tre gudar då? Är den svage lite listigare än den starka? Eller finns det någon annan given skillnad? Vad händer med ”ursprungsguden” under tiden? Tar han kafferast?Men om är allsmäktig, så måste han kunna skapa ett objekt (med oändlig massa och oändlig densitet) som han inte kan lyfta, annars är han inte allsmäktig utan en gud med begränsningar.Gud måste även sitta på ”makten” att avskaffa sig själv, skapa mäktigare gudar än han själv, skapa ett universum där det inte finns någon gud, se till att all mjukglass är gratis .. annars är man allt annat än allsmäktig.Härav följer en annan tes, om Gud är perfekt, har Gud inga önskningar eller icke uppnådda mål, varför skapade då Gud världen och vad vill Gud med den?8) Ateisten: Jag tror bara på det jag kan se eller ta på… ”Ateisten litar barnsligt nog bara på sina yttre fysiska sinnen och tror inte att något kan existera, om man inte kan se eller ta på det…”Det måste vara ett privat uttalande från någon, det har inget med ateism att göra.9) Ateisten har INGET RÄTTESNÖRE, att skilja ont från gott!”Ateister påstår ofta att Gud och religioner ger upphov till ondska, att det andliga skulle vara av ondo, vilket ju är ett horribelt påstående…Frågan man ställer sig är; vad är då ateistens definition på begreppet ondska?Vad är ateisters norm, rättesnöre, med vars hjälp de skiljer ont från gott?För att kunna skilja på saker och ting, så måste man ju alltid ha en referenspunkt, en utgångspunkt utifån vilket man gör sina bedömningar!Vad är ateistens referenspunkt? Han har ju inga heliga skrifter som han utgår ifrån, så vad utgår han ifrån?Enligt fullblods-ateister så finns det inget ”Rätt” eller ”Fel”, så hur definierar då en ateist vad som är gott och ont?Faktum är att det är omöjligt att skilja ont från gott, såvida man inte har en evig referenspunkt som är absolut god, dvs Gud!Det finns överhuvudtaget ingen annan referenspunkt man kan ha, som kan skilja det onda från det goda!Om inte den ultimata Godheten (Gud) skulle existera, så skulle inte vår relativa godhet och ondska överhuvudtaget existera!Detsamma vad gäller ljus och mörker, som inte skulle existera utan det ultimata ljuset, dvs Solen!På samma sätt som Solen är referenspunkt för ljus och mörker, så är Gud referenspunkt för godhet och ondska!”Dom flesta nu pågående konflikter i världen har religiösa förtecken. Mycket ”ont” sker i guds namn, dvs att oskyldiga människor råkar illa ut för deras illgärningar. Både i stora konflikter samt små lokala (etnisk utrensning, självmordsbombare, terrordåd osv ..)Vet du inte var ateistens norm finns? Den finns i etiken, som grundar sig på vår kulturella historia (med ett stort inflytande från religionen), filosofer har i århundraden utvecklat dessa etiska regler. På detta bygger man lagar, regler, det skrivs barnböcker för att förmedla ”rätt budskap” till våra barn osv, som sedan växer upp med dessa värderingar. Etiken är referenspunkten och vår (dvs allas) värdegrund i samhället.10) Gud är ANDLIG och BEVISAS med ANDLIGA METODER!Allmänt svammel här, en del motsägelser.Men om gud är allsmäktig och har skapat hela härligheten så .. varför finns det inte ett bevis på det? Jo, för att han är andlig(?!?!) .. jaha, det var ju passande. Men han är ju allsmäktig, förstår inte varför han inte ger oss ateister en chans att börja tro, han kan ju skriva över hela himlavalvet ”Jag Finns!” och underteckna med gud .. och detta i chokladpastiller från M&M .. rent bevisligen är det svårt, om inte omöjligt för oss dödliga att göra detta. Men för en allsmäktig så bör det vara rätt enkelt (med tanke på att det kan inte vara en ansträngning i jämförelse med att skapa universum, föreslå det för honom att han kan göra detta när han delar upp sig i två delar och tar rast när dom andra ”halvmisslyckas” med uppgiften som dom skall göra, så blir alla glada ju)11) Skillnaden mellan ANDLIGA och FYSISKA BEVISHär hänvisar du till saker som inte existerar. ”Andliga vetenskaper” är en en motsägelse uta
n rätt term är pseudovetenskaper, och i dessa är bevisläget inte högt vet vi ju, så det är återigen bara svammel här.12) LOGISKA GUDSBEVIS:Länkarna .. haha .. ja .. är det bevis, kanske inom pseudovetenskaper som sagt var. Rätt mycket argumentationsfel, vilket gör att ”bevisen blir rätt”, men dom visar sig vara fel eller icke existerande om man petar på dom.”Hela universum verkar alltså vara exakt kalibrerat för att möjliggöra liv.”Självklart, annars så skulle vi inte leva idag, men det är inget bevis för gud, bara ett bevis för att kolbaserat liv hade en chans.”Hur kan det komma sig att allting är så enastående perfekt?”En produktutveckling under 460000000 år. Jämför vad Volvo har gjort med sina bilar under 50 år, eller datorers utveckling under 50 år .. lägg till några eon med år och fundera på hur bilar/datorer ser ut då ..Ögat som du nämner, tja, det skapades ju inte under ett tillfälle, liksom att Volvo Amazon inte hade krockkuddar, GPS, bältessträckare, katalysator, bilstereo med mp3 ingång, utan del efter del utvecklas till dagens bilar. Även om varje liten förändring/förbättring tog 1 år, så är det 4,6 miljarder förändringar i ett led (om det dessutom var flera parallella led av individer så ökar ju antalet förändringar snabbt) Svårt att förstå? Nopp!”Den mänskliga kroppen är så komplex att vetenskapsmännen fortfarande knappt vet ens hälften av hur det fungerar”Det är också fel, det är mindre än så vi inte förstår, men, utveckling.Människor som föds utan njurar dör bort innan dom kan vidareföra sitt arvsanlag, samma med tre ben, inga händer, avsaknad av immunförsvar, ögon vända åt fel håll, sjuklig dragning att kasta sig ut för höjder etc .. människor som dock föds med förändringar som hjälper dom i sin miljö överlever, och för sina starka gener vidare.När du talar medicin så finns det en ”gammal” lokal fördel som är en nackdel idag. Människor som härstammar från sydöstra delen av vårt land har ett anlag som ger bättre blodkoagualtion, det var en fördel under vikingatiden då kvinnorna dog mindre i barnsäng, männen kunde ta mer stryk på slagfältet, vilket gjorde att denna gen fördes vidare.Idag ger detta anlag blodproppar i venerna, vilket kan leda till döden i värsta fall (pga lungemboli, för vi är stillasittande idag om man jämför vikingarna). Detta anlag kan spåras via vikingarnas färder genom tex floderna i ryssland etc. Iaf, ett anlag som gjorde att man hade större chans att överleva då, är till en liten nackdel idag (seriöst, sydöstra svergie har _världens högsta_ prevalens för ventromboser, och ”steget” ner till tvåan är långt)DETTA ÄR SNARARE ETT BEVIS PÅ ATT DARVIN HADE RÄTT!!!!”Sökandet efter mening med livet!Vi människor behöver alltid ha något att leva för, det räcker inte med att bara finnas”Vem påstår detta? Är det ett argument för att gud finns? Va? .. ehhhh … seriöst .. lägg av!!”Regelverk kring Gud i alla kulturer!”När antropologer forskar i gamla kulturer som aldrig hört talas om den civiliserade världen och aldrig hört något om Gud eller eller Hans budskap, så hittar de ändå alltid regelverk kring Guds budskap. Överallt i världen har man sett samma fenomen”Här blir jag lite tyst, för jag vet inte riktigt var du talar om. Jag förmodar att regelverket du talar om är dom 10 budorden. Men, det är inte svårt det här. Etik och moral. Det är jätteenkelt, ett samhälle (må det vara en liten by eller flera bosättningar utspridda över en större yta) måste följa vissa regler för all kunna fungera, annars så försvinner samhället. Tex om ett samhälle har etiska regler som liknar bara 9 budord, där stjäla är godkänt. Kommer ju samhället att gå under, eftersom folk väljer nog att flytta till ett samhälle som har ”inte att stjäla” som en etisk regel, är det samma där, 9 budord, fast det är tillåtet att döda, flyttar man vidare till ett nytt samhälle, så har du två ”fasta” budord som du kikar efter i det nya samhället som du flyttar till .. Trial and error kallas det. Känns som det skulle ta en evighet, men på ett fåtal 100 år så har du ett rätt komplext regelverk, förmodligen något som ser ut som dom 10 berömda.man vet tex inte varför vissa av kulturerna i sydamerika har gått under, spåren finns kvar efter dom men dom är svårtydda. sedan vet man heller inte hur många kulter man har missat (dvs som ligger oupptäckta). Men Trial and error ger ett fungerande samhälle under en längre period. Inget konstigt med det, och inget bevis för att gud finns”Det inre tomrummet, saknaden!Ibland talas det om tomrum i en människa, en saknad. Det är förvånansvärt många människor som upplever att det är något som saknas”. Lite information saknas. Vilka människor talar vi om? Svenskar, ensamstående? Vita män? Ahhh .. Ateister 🙂 .. jag är ateist, jag saknar det inre tomrummet! Hade varit skönt med lite vila ..”Den personliga upplevelsen av Gud!Man kan ofta höra Gudstroende som säger: Jag har upplevt Gud! Det är så många som kan vittna om Guds närvaro så det kan inte bara vara påhittat.”Hur många ateister skulle säga det omvända, ”jag har inte upplevt gud”? Vem har rätt och vem har fel? Det är ju inget bevis, vinner gör eventuellt den som gapar högst.”Vi själva är ett ypperligt bevis för Guds existens!”Fel, vi är ett ypperligt bevis för att Darvin hade rätt ..13) MÄNNISKOLIVET är en JACKPOT! (Sluta reinkarnera!)Flum och inga argument14) Einstein, Newton och Sokrates, KLOKA MÄN!Einstein, mycket klok man, ATESIT (hade ett uttalat förakt för ”överhögheten”, bla prsätersskapet), uttalandet är lösrykt, ger inget argument för sidan att ”gud finns”, han förklarar bara i ord som hans publik kan förstå.Newton, trodde själv att han skulle bli ihågkommen för sitt arbete i alkemi, och inte arbetet inom fysik. Hade en rätt skruvad religiös (mycket hokus pokus) syn och var rädd att den skulle komma ut och att han skulle bli bannlyst av kyrkan, vet inte om det heller ger pluspoäng åt troendehållet.Sokrates, ”urfilosofen”, vet inte riktigt var citatet kommer ifrån, men förmodar att han talar om att allt i naturen består av dom 4 elementen i olika proportioner (eld, vatten, luft och jord), vi vet ju nu att kroppen är uppbyggd av andra saker (men han hade lite rätt, vi har vatten och luft i oss, men man botar inte sjukdommar genom att minska på tex jord och luft, och fylla på med vatten och eld)Vidare, du nämner titt som tätt att det inte finns några som helst bevis för big bang, det är fel!Big Bang terorin är just bara en teori, den slogs ett tag mot Steady State teorin, som från början hade flest anhängare. Men ju mer tiden gick och man hittade spår efter spår som teoretiskt hade räknats ut i big bang teorin, visst det är en teori fortfarande, men, tex den kosmiska bakgrundsstrålningen samt att allt verkar röra sig från varandra har gjort att denna teori är den mest accepterade inom astronomin. Så bevis finns, men om det sedan visa sig tillhöra en annan ”bättre” teori än big bang får vi se. Dock så är bevisen för ett statiskt evigt universum rätt .. hmmm .. få (om man räknar noll som ett naturligt heltal)Hela debaten om hurvida ateism är en tro eller inte är lite korkad, du som är troende påstår att det är en tro, men atesiter säger att det inte är en tro. Kan det inte vara så illa att dom stackars förtappade ateisterna själva vet vad som gäller för just deras del. Som någon påpekade, så är nog ordet ”tro” fel i sammanhanget. Påstå istället att ateism är en religion och se genast hur fel det blir.Atesiterna går ju inte till ”ateisthuset” och har ”ickebön” och gör pilgrimsresor till ”dom minst viktiga religiösa platserna i världen”, och har en helig bok med blanka sid
or som dom vördar högt och med stor respekt.Ska jag bevisa något av mina påståenden? Njaeee, jag har skrivit det, så det måste vara sant, eller så får du be någon högre makt om hjälp att hitta referenser. Det gäller att träna upp sig att se den objektiva verkligheten, jag vet att det är svårt att sluta att skylla allt på en gud som inte bryr sig eftersom du har fri vilja, men skulle du vågar att släppa taget och ta språnget ut i verkligheten så förstår du vad jag menar.Må solen lysa på dig när du delar ut dina gratisprodukter (givetvis mot en liten obligatorisk penninggåva i en bestämd valör beroende på typ av gåva) i sommarbrisen

Gilla

Teodicé är ju inget problem, har vi ju kommit fram till:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/07/ondska-bevis-for-guds-existens-ondska-ar-bara-franvaro-av-guds-godhet-teodice-inget-problemVem som skapade Gud?Skulle Gud ha varit skapad, så skulle Han ju inte vara Skaparen, utan en skapelse av Skaparen…Gud är de facto EVIG, precis som vi själar, vi minigudar…

Gilla

Religion(Riktat mot kristendom)= Ovishet, för de som inte orkar med att vara normal i samhället, ser det de vill se.Ateism = vetenskap & tänkande – arbetande, ser det verkliga.Snilleblixten: Du kommer upp med argument till att gud skulle finnas, men dessa är fullständigt irellevanta eftersom de säger inget om det du verkar vilja få fram. Vi säger att gud skulle skapat allt på jorden, fåglar, träd, berg, universum endast för oss så vi kan leva på jorden etc. Hur förklarar du då naturligt urval?- Det finns visserligen små fel i den, men den har visat oss att för att vi skulle komma så här långt utan att placera in gud i våra beräkningar? Det enda gud skulle kunna påverkat är att solen skulle skapats som den gjorde, att Tellus placerades som den gjorde. Själv tror jag att det är en slump, men forskare har kommit upp med väldigt trovärdiga teorier om hur jorden skapades, just på detta avstånd från solen så att allt blivit som det är idag. Tillbaka till naturligt urval: Man vet att då livet började var det endast en art av alla djur som finns idag. Sedan allt eftersom förändrades djuren till olika arter beroende på miljö och mutationer. Vissa blev rovdjur, andra blev gräsätare. – Om jag ej tar fel så var det väl din teoretiska gud som skapade varje art för sig för vår konfort och så att vi kan få mat etc… Förklara hur alla dessa spår hos ALLA djur kan finnas och bevisas att det fanns ett ursprungligt djur från början finns, om gud skapade varje djur för sig?- Och kom inte och säg att han skapade arterna genom dem (förändrade deras DNA llr något crap)Det finns forskning, bevis på hur bland annat jorden kom till, hur djur skapades, allt, Vartenda bevis forskningen kommer fram med är förödande för religioner, eftersom allt religioner sagt sedan urtider håller på att förstöras, och era ursäkter börjar sina. Ett bevis på att ni blivit rädda för att forskningen skulle kunna vara att ni mördade otroligt många forskare under alla tider! ”Vi är i mitten av universum” – ”Nej, vi är tredje planeten från solen” – Prästerna tänker… /*Nej! det kan ej vara sant! Det skulle bli skandal om detta kom ut, och vi skulle bli utskrattade!*\ Prästerna placerar många i fängelser, mördar många med Civil publik för att skrämma andra forskare så att prästernas lögn hålls fast – Ni kan inte hålla er tro länge till, majoriteten av världen vet redan att ni är en lögn, varför fortsätta? Ni dödar bara oskylldiga, även idag med era riter.- ”Tar ni något från min mors kropp så vanhedras kroppen och hennes själ åker ned och slits för evigt sönder i helvetet” – ”Jaha, då låter vi tusentals dö varje dag eftersom religiösa ej vill donera en njure till sjukhus” etc. Vad du borde tänka igenom Snilleblixten är om du borde sluta hålla på att snacka bullshit om ateister och börja snacka klarspråk. Vi kommer med bevis om verkligheten, vad kommer ni med? ”Gud är stor, gud ska man följa, gud är världens skapare” etc… Det är inga bevis, det betyder att ni tror på honom, men bara för att ni tror på honom bevisar ni inte att han finns. Kom med genomtänkta förslag till guds existens så kan vi prata om det. Och en sak till: Om ni pratar skit om ateister för att vi inte tror på just -er- gud, pratar ni då inte skit om hela världens religioner, eftersom de inte lever på ert gudsbestämda sätt och inte tror på -er- gud? NI har för mycket med fel i er religion, alla dessa fel gör er religion opålitlig och gör att majoriteten av världen inte har er religion som sin. Sluta predika om bullshit och gå i alla fall igenom förskolan era inkompetenta idioter…

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: