Död o Återfödd´s Blogg – Hare Krishna, kära älskade vänner!

Archive for februari 2010


 

KÖTTÄTANDET VÄRRE ÄN BILEN !!!

INFÖR MILJÖSKATT PÅ ANIMALISKA PRODUKTER !!!

 

Läs dagens (26/2-10) kontroversiella rättframma debattartikel i Brännpunkt, Svenska Dagbladet:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/subventionera-klimatsmart-mat_4337687.svd

 

Samhället kan med enkla medel göra det både praktiskt och ekonomiskt attraktivt att handla mat som är bra för både klimatet och vår egen hälsa.

Knappast någon har kunnat undgå alla larmrapporter om vanskötsel av djur på svenska gårdar. Detta har fått många att reagera på hur vi producerar kött i Sverige. Men kö̈ttindustrin utgör dessutom ett av de största hoten mot vårt klimat. Vidare beror svä̈lten i världen i huvudsak på att den odlingsbara marken håller på att ta slut, då den ö̈kande köttproduktionen kräver många gånger större markareal än motsvarande produktion av vegetabilisk mat.

Vad kan göras åt detta? Staten, å sin sida, har ett övergripande ansvar att göra det mer lönsamt att bedriva klimat- och miljövänlig verksamhet. Därför behöver särskild skatt införas på all miljöfarlig verksamhet, motsvarande den kostnad som går åt för att återsä̈lla miljön – så långt det är möjligt – och som kan underlätta för oss konsumenter att välja det som är bra för klimatet.

Hur kan den enskilde konsumenten bidra till en bä̈ttre miljö och ett bättre klimat?

Är det bästa alternativet att byta till energiglödlampor, köpa etanolbil eller att låta bli att resa på solsemester? Nej, den i särklass kraftfullaste åtgärden man som konsument kan vidta är att äta klimatsmart, alltså minska på köttkonsumtionen så mycket som möjligt. I elfte timmen måste vi ställa om livsmedelsproduktionen för att rädda planeten och dess innevånare. Som det fungerar idag är det dock inte ekonomiskt fördelaktigt för konsumenterna att gå över till klimatsmart mat.

Sverige har i många sammanhang varit ett föregångsland för hållbar ekologisk utveckling. För att underlätta en omställning i konsumentledet föreslår vi som ett första steg en subvention på vegetabilisk mat – frukt och grönt men även mat som utgör ett direkt klimatsmart alternativ till kött, alltså produkter som quorn, sojakö̈tt, vegeburgare och liknande. För att finansiera detta föreslår vi införandet av en miljöskatt på kött. Det skulle innebära:

1. Att fler människor på jorden kan äta sig mätta varje dag.

Eftersom köttproduktionen utnyttjar 70 % av världens jordbruksmark lider en miljard människor av hunger och kronisk undernäring (FN 2009). Jämfört med 2008 är detta enö̈kning med omkring 100 miljoner som till stor del beror på att köttkonsumtionen ökat globalt.

2. Bättre klimat och minskad global uppvärmning. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation avslöjade 2006 att den ökande kö̈ttproduktionen då stod för 18 % av världens växthusgaser. Vår överdrivna köttkonsumtion är dessutom huvudorsaken till övergödning och bottendöd i Östersjön. Fosfor, kväve och andra gödningsmedel rinner ut i havet från den c:a 80 % av Sveriges jordbruksmark som används till odling av djurfoder. En tredjedel av botten är redan död (Forskningsrådet Formas 2006, Miljödepartementet 2007).

3. Bättre folkhälsa, högre BNP och eget välbefinnande. Världscancerfonden uppskattar att vart tredje cancerfall i västvärlden kan förebyggas och avråder nu helt från alla processade charkvaror, som korv och pastej. Deras mål angående rött kött är en snittkonsumtion av 300 gram/vecka, vilket är en bråkdel av hur mycket kött vi konsumerar i Sverige. Kött innehåller dessutom mättat fett som orsakar hjärt- och kärlsjukdomar. De som äter mer frukt och grönt är friskare (färre sjukskrivningar), lever längre och upplever en sö̈rre känsla av välbefinnande.

För att  underlätta för oss konsumenter att ställa om och ta vårt ansvar för klimat och milö̈ föreslår vi en subventionering av klimatsmart mat – exempelvis lägre eller slopad moms – som finansieras genom att en miljöskatt tas ut på kött. Det skulle det göra det både enklare och mer ekonomiskt att handla mat som är bra – för både vår planet och den egna hä̈lsan.

 

Jens Holm

kandidat till riksdagen (V) och tidigare EU-parlamentariker Stockholm

Mats Olausson

kandidat till riksdagen (FP) Skåne


 

SKRIV UNDER UPPROPET TILL REGERINGEN HÄR; att införa miljöskatter på animaliska produkter:

http://www.smmi.nu/meat_tax/petition.php

 

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt 

GUD ÄR ABSOLUT GOD !!!

INGEN FÅR DÅLIGT SAMVETE AV ATT VARA GOD !!!

Skulle allas vår gemensamma evige Skapare, Gud, vara ond, dvs att Han och Hans skapelse i grunden var ond, genomsyrades av ondska, då borde man ju få dåligt samvete av att utföra goda gärningar, istället för som nu, att man får dåligt samvete av att utföra onda gärningar!

Att det alltid finns en viss procent av befolkningen som inte plågas av samvetskval av att utföra onda gärningar, beror på att de har en psykisk sjukdom, som gör att kontakten med Översjälen i hjärtat – den Helige Anden, samvetets röst – inte längre är som den ska, så att själen inte uppfattar Översjälens kommunikation!

Slutsats?

Just precis, GUD är GOD, och Hans vilja är att vi själar, vi minigudar, ska handla GOTT mot våra medvarelser; människor, djur och Moder Natur!

TILL DISKUSSION:

Är vår Allsmäktiga, Allvetande, Allseende, Allestädes närvarande Gud, god eller ond?

Om god, du har förstått, man får inte dåligt samvete av att vara god!

Om ond, är det för att du är avundsjuk på Gud, för att Han inte lät just dig vara Gud?

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt 

VAD ÄR ONDSKA, FÖR EN ATEIST?

HUR SKILJER EN ATEIST ONT FRÅN GOTT, UTAN NÅT RÄTTESNÖRE?

 

Med tanke på att ateister vare sig tror på någon himmel eller något helvete, vare sig på några goda eller onda makter, så uppstår naturligt frågan:

Hur i Herrens Namn går en ateist till väga när hen objektivt ska bedöma vad som är onda respektive goda handlingar, när hen inte har något rättesnöre, ingen måttstock, med vars hjälp hen skulle kunna skilja ont från gott?

En ateist tror ju vare sig på Gud eller själen, eftersom ateisten förnekar och bespottar den andliga delen av tillvaron, som ju de facto är det enda beständiga, det enda som inte förgås!

Enligt ateisten finns ju ingenting utöver kemikalier, synapser, strängar, impulser och nervtrådar…

:lol::whoco5::lol:

 
Hur ska det kunna finnas något som kan värderas som gott eller ont, och någon som *kan* värdera gott och ont, när det enligt ateisten inte finns något utöver kemikalierna och impulserna i geléklumpen i skallen. När det enligt ateisten inte finns någon medveten levande själ i kroppen, det andliga jaget, den medvetna levande andliga energin, som upplever världen via kroppens sinnesorgan…

Ateister, värdenihilister, påstår att gott och ont bara är relativa subjektiva begrepp, men påståendet saknar all grund, eftersom det krävs en objektiv absolut bas, objektiva normer kring gott och ont, att godhet och ondska de facto existerar, för att man överhuvudtaget ska kunna komma med subjektiva värderingar kring det hela!

Vad baserar en ateist sina åsikter kring gott och ont på, om det nu inte ens skulle finnas någon grundläggande godhet och ondska till att börja med?

Utan att ens tro på att någon objektiv godhet och ondska existerar, utan att ha grundläggande uppfattningar kring vad godhet och ondska är, hur ens kunna börja relativisera kring det hela?

Relativismen är en sjukt absurd och självmotsägande åskådning, då till och med påståendet ”allt är relativt” i sig är ett absolut påstående…

 

VAD SÄGER NI, ATEISTER?

 

_________________________________________________

 

INNEHÅLL:


1. Ateisten:
Religioner är av ondo.

2. Pseudo-ateisten: Gud är ond.

3. Ateisten: Gud finns inte, eftersom ondska finns.

4. Lidandet finns som en väckarklocka!

 

_________________________________________________

 

1. ATEISTEN: RELIGIONER ÄR AV ONDO

 

Ateister påstår ofta att religioner och tankar på Gud ger upphov till ondska, att det andliga skulle vara av ondo.

Vänligen ge oss då (om ni är ateist) en definition på begreppet ondska, och vad som är källan, dvs orsaken till ondska?

Vad är ert rättesnöre, er norm, med vars hjälp ni skiljer ont från gott?

För att kunna skilja på saker och ting, så måste man ju alltid ha en referenspunkt, en utgångspunkt utifån vilket man gör sina bedömningar!

Vad är ateistens utgångspunkt?

Ateisten har ju inga heliga skrifter att utgå ifrån…

Enligt fullblods-ateister så finns det inget ”Rätt” eller ”Fel”, så hur definierar då en ateist vad som är Gott och Ont?

Faktum är att det är omöjligt
att skilja ont från gott, såvida man inte har en evig absolut referenspunkt som är absolut god, dvs vår Allsmäktige Gud, den Absoluta Sanningen!

Det finns överhuvudtaget ingen annan referenspunkt man kan ha, som kan skilja det onda från det goda!

 

___________________________________________________

 

2. PSEUDO-ATEISTEN: GUD ÄR OND

 

En del ateister påstår helt ologiskt att Gud skulle vara ond (detta samtidigt som de påstår att Gud inte ens finns), bara för att det finns lidande här i den materiella världen.

Som om det skulle vara Guds fel för att vi själva lider, när det i själva verket är skörden av vår egen dåliga karma vi får smaka på, pga syndfulla handlingar vi sått i våra tidigare liv!

Ondskan uppstår för själen/individen när den personligen vänder Gud ryggen och därmed hamnar på Guds baksida av tillvaron, den materiella världen, medan den som aldrig vänder Gud ryggen aldrig heller erfar ondskan, som ju inte finns på Hans framsida, i den absolut goda andliga världen…

På samma sätt, för att ge en passande liknelse, är inte heller Solen direkt orsak till mörker, utan det är individen som vänder ryggen mot Solen som skapar sin egen skugga, sitt mörker. Man är alltså alltid själv orsak till ondska och mörker, inte Gud eller Solen!

Att staten uppför fängelser där lagförbrytare får sitta inne och lida av sina straff, är det ont av staten?

Nej, inte alls!

 

Varför skulle det då vara ont av Gud att skapa den materiella världen (själens fängelse) med dess mörker och lidanden, för de rebelliska själar som inte längre vill följa Guds kärleksfulla lagar i den andliga världen?

Att Gud ger oss möjligheten att välja mellan det goda eller onda, precis som staten ger oss möjligheten att följa eller bryta dess lagar, och sedan ta straffet om man bryter mot dem, varför skulle det göra Gud ond?

Att Gud gett oss valfriheten att välja mellan det andliga (det absolut goda) och det materiella (det relativt goda och onda), gör inte Gud ond!

Tvärtom, det onda hade ju varit om Gud INTE hade skänkt oss den fria viljan att själva kunna välja om vi vill leva i Guds gemenskap i den eviga andliga världen, eller med de illusoriska materiella objekten här i den temporära materiella världen.

Eller hur?

För övrigt, om nu vår alltigenom Gode Gud skulle vara ond, var kommer i så fall godheten ifrån?

Återigen en fråga som ateisten står helt mållös inför…

 

__________________________________________________

 

3. ATEISTEN: GUD FINNS INTE, EFTERSOM ONDSKA FINNS

 

Ateister påstår ofta i sin gudlöshet att Gud inte kan finnas, eftersom det finns ondska och lidande här i världen.

Men egentligen är det ju helt tvärtom!

Att ondska och det helvetiska finns, utgör ju de facto ett bevis för att även motsatsen, dvs det goda och det Gudomliga, måste finnas!

 

 

 

I den eviga andliga världen råder bara det goda, det absolut goda, medan det här i den temporära materiella världen råder både gott och ont, det relativa!

Problemet  är nu att vi inte lever i den alltigenom goda absoluta andliga världen (Guds framsida, där Gudskärleken styr), som vi fallna själar har vänt ryggen till, utan i den relativa materiella världen (Guds baksida, där karmalagen styr), där ondskan har fått fritt spelrum. Här kan man alltså välja att leva ett ont liv; att se sig själv som tillvarons centrum (egoism) och behandla sina medvarelser som brickor och objekt i ens eget cyniska gudlösa spel, i sin strävan att härska och leka oberoende herre, leka Gud!

Ateisten har tydligen missat att vi lever på en dödens planet, där sjukdomar, katastrofer, lidande och död hör till. Helt naturligt här.

Att det finns så mycket ondska i världen just nu, beror naturligtvis på att det är så många som missbrukar sin Gudagivna fria vilja och inte efterföljer Guds lagar och bud, därav all denna dåliga karma i världen som resultat!

När vi exempelvis slaktar och styckmördar allas vår amma, Moder Ko, på löpande band, och dessutom avlivar miljoner ofödda barn varje år, så borde det inte komma som någon större överraskning att det resulterar i fruktansvärda karmiska konsekvenser för människan!

Inte undra på att världen ser ut som den gör, med tanke på hur Gudlös människan har blivit!

 

Ondska är ett filosofiskt problem för ateismen:

http://wmbriggs.com/post/11184/

http://www.conservapedia.com/Atheism_and_the_Problem_of_Evil

http://www.allaboutphilosophy.org/atheism-theism-and-the-problem-of-evil-faq.htm

 

Om ateisten förnekar att det finns en objektiv standard för det onda, hur kan ateisten då samtidigt använda den så kalladeondskans problem”, dvs Teodicé, för att förneka Guds existens?

 

 

_____________________________________________________

 

4. LIDANDET FINNS SOM EN VÄCKARKLOCKA!

 

Kan någon bevisa att lidande ytterst sett är av ondo?

Lidandet här i den materiella världen (Guds baksida) fungerar som en väckarklocka för oss själar, att vi stannar upp och ifrågasätter vår existens här i denna mörka, förgängliga Gudsförgätna värld, att vi ställer oss frågan: Är jag verkligen menad att lida? Varför tvingas jag att lida? Varför tvingas jag födas och dö? Varför har jag hamnat här i den materiella världen?

Beviset för att allt inte står rätt till, är just lidandet som existerar här, vilket ju är ett ypperligt bevis för att vi inte befinner oss i den andliga världen (Guds framsida), som ju är den fullkomliga lyckans värld!

Gud vill inte att vi ska lida, men det är vi själva som har försatt oss i denna prekära situation på grund av syndfulla handlingar i våra tidigare liv, som vi nu skördar de beska frukterna av…

Som man sår får man skörda…

Karmalagen är en gudomligt rättvis lag, en moralisk naturlag. Ingen kan lida oförskyllt, på samma sätt som ingen kan njuta utan att ha gjort sig förtjänt av det, tack vare fromma handlingar i tidigare liv!

Meningen med livet är ju givetvis att ta oss tillbaka till vårt eviga Hem i den andliga världen, Guds rike, där inget lidande eller någon död existerar, eftersom den andliga dimensionen är evigt bestående, där man lever i ett evigt kärleksfullt lyckorus tillsammans med vår evige älskade Herre och alla Hans älskade befriade själar.

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Vad är ondska för en ateist?

Hur skiljer ateisten ont från gott, utan att ha något objektivt rättesnöre att följa?

Vad säger ni, ateister?

 

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning , Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


 

VAD ÄR SALIGHET FÖR EN ATEIST?

Vad söker en ateist med livet?

Har ateisten några yttersta sanningar?

 

Varför har vi själar fötts till denna temporära materiella värld, fötts in i våra dödsdömda jordiska stofthyddor?

Skulle verkligen vara intressant att få svar på dessa existentiella frågor från de som anser sig vara Gudlösa ateister, de som förnekar allas vår gemensamma evige Skapare!

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

VETENSKAPLIGA STUDIER BEKRÄFTAR:

VI FÖDS TILL GUDSTROENDE, VI FÖDS TILL KREATIONISTER !!!

Barn inser alltså redan vid väldigt unga år, innan de blivit påverkade och indoktrinerade av vuxna, att världen måste ha skapats med en mening, att det måste existera en Högre makt, en Intelligent Designer som designat skapelsen!

Barn är predisponerade till att se världen som designad och skapad med ett syfte, dvs kreationism!

Om man strandsatte en handfull barn på en öde ö, och lät de uppfostra sig själva, så skulle de alltså helt naturligt utvecklas till fromma Guds-troende individer, till kreationister!!!

_________________________________________________

Children are ”BORN BELIEVERS” in God, and do not simply acquire religious beliefs through indoctrination, according to an academic:

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=160478

Dr Justin Barrett, a senior researcher at the University of Oxford’s Centre for Anthropology and Mind, claims that young people have a predisposition to believe in a supreme being because they assume that everything in the world was created with a purpose.

He says that young children have faith even when they have not been taught about it by family or at school, and argues that even those raised alone on a desert island would come to believe in God.

”The preponderance of scientific evidence for the past 10 years or so has shown that a lot more seems to be built into the natural development of children’s minds than we once thought, including a predisposition to see the natural world as designed and purposeful and that some kind of intelligent being is behind that purpose,” he told BBC Radio 4’s Today programme.

If we threw a handful on an island and they raised themselves I think they would believe in God.

In a lecture to be given at the University of Cambridge’s Faraday Institute on Tuesday, Dr Barrett will cite psychological experiments carried out on children that he says show they instinctively believe that almost everything has been designed with a specific purpose.

In one study, six and seven-year-olds who were asked why the first bird existed replied ”to make nice music” and ”because it makes the world look nice”.

Another experiment on 12-month-old babies suggested that they were surprised by a film in which a rolling ball apparently created a neat stack of blocks from a disordered heap.

Dr Barrett said there is evidence that even by the age of four, children understand that although some objects are made by humans, the natural world is different.

He added that this means children are more likely to believe in creationism rather than evolution, despite what they may be told by parents or teachers.

Dr Barrett claimed anthropologists have found that in some cultures children believe in God even when religious teachings are withheld from them.

Children’s normally and naturally developing minds make them prone to believe in divine creation and intelligent design. In contrast, evolution is unnatural for human minds; relatively difficult to believe.

 

_________________________________________________

TILL DISKUSSION:

Någon som är förvånad?

Det är helt naturligt att man föds med en vördnad för allas vår gemensamma Skapare, vår evige Urfader, och Hans fantastiska skapelse…

Bara när man blir äldre, som man blir hjärntvättad till evolutionssagan av skola och massmedia, att tro att skapelsen skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och att Livet skulle ha uppstått ur stendöda stenflisor och därefter börjat flumma fram till Människan…

Snacka om SJUKT OLOGISKT !!!


 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt 

LEVITATION TROTSAR VETENSKAPEN !!!

ANDENS SEGER ÖVER MATERIEN !!!

Levitations-fenomen som Daniel Dunglas Home, Yogi Pullavar och Joseph Cupertino trotsade alla vetenskapen!

Kolla in här på en diger lista över KÄNDA LEVITATÖRER under världshistorien, som har upphävt tyngdlagen och bevisat ”andens seger över materien”:

http://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_levitation

Här kan ni läsa om den största och kändaste levitatören i historien; Daniel Dunglas Home, 1800-tals medium, som leviterade under mer än 35-års tid, under många vetenskapsmäns kritiska undersökningar, utan att han någonsin ertappades för fusk:

Daniel Dunglas Home:

http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dunglas_Home
http://www.survivalafterdeath.org/mediums/home.htm
http://www.williamjames.com/Folklore/MINDOVER.htm

Två av alla de vetenskapsmän som intygat Homes förmåga att levitera, är William Crookes och evolutions-pionjären Alfred Russel Wallace:

http://redpill.dailygrail.com/wiki/William_Crookes

Här har vi ännu fler artiklar, böcker, referenser och vittnesmål kring Daniel Dunglas Home och hans mycket omtalade, världsberömda levitationer och flygfärder under 35 års tid; veritabla guldgruvor att ösa ur:

http://www.survivalafterdeath.org/mediums/home.htm
http://victorian-magic.blogspot.com/2006/05/daniel-d-home-celebrated-medium.html

Daniel Dunglas Home, utförde sina levitationer i fullt dagsljus, så att folk inte skulle misstänka att han fuskade:

http://paranormal.about.com/library/weekly/aa022403a.htm
http://paranormal.about.com/library/weekly/aa022403b.htm

• In a well-lit room before Professor David Wells of Harvard and three other spiritualist investigators, Home caused a table to move all about, even though he stood nowhere near it. It took all the strength of two of the witnesses to restrain the table. Upon its release, the table levitated completely off the floor for several seconds. When Wells and two others sat on the table, it continued to rock. They could find no scientific explanation for the experience.

”And while many skeptics were sure Home’s demonstrations were only trickery, Home was not once – in any of his 1,500 seances – caught in any kind of deception or exposed in perpetrating a hoax. This fact alone earned him his great reputation.

Här får vi ännu fler obestridliga fakta kring supermediet Daniel Dunglas Home:

http://paranormal.se/topic/daniel_dunglas_home.html

D.D. Home undersöktes av ett stort antal av sin tids främsta vetenskapsmän men något fusk kunde aldrig bevisas. Största delen av sitt liv reste han och bodde som gäst hos kungar och kejsare. Överallt var han till att börja med misstänkt, sedan blev hans förmågor undersökta och granskade och till slut blev han ansedd som en högst ovanlig begåvning med obestridliga mediala krafter.

Man såg alltså Home levitera under 1000-tals sessioner i över 35 års tid, dessutom inför många av den Viktorianska tidens skeptiska vetenskapsmän…

Här har vi ett litet axplock av alla BÖCKER som skrivits om levitationsfenomenet
Daniel Dunglas Home, förutom hans två egna böcker:

Mme. Home: D. D. Home, His Life and Mission, 1877, and The Gift of D. D. Home, 1890; Dr. J. Garth Wilkinson: Evenings with Mr. Home and the Spirits, 1855; J. C. Chevalier: Experiences in Spiritualism or the Adjuration of Spirits, by a late member of Mr. Home’s Spiritual Athaeneum, 1867; J. Snaith Rymer: Spirit Manifestations, 1857; Lord Adare: Experiences in Spiritualism with D. D. Home, 1869; Patrick Alexander: Spiritualism: A Narrative with a Discussion, 1871; Edward W. Cox: Spiritualism Answered by Science, 1871. The Home Life of Sir David Brewster, 1869, by Mrs. Gordon; Fitzgerald Molloy’s The Romance of Royalty, 1904, and Elizabeth Barrett Browning – Letters to her Sister, London, 1929, contain further interesting accounts.

_____________________________________________________

ANDRA KÄNDA LEVITATIONS-FENOMEN:

 

Yogi Pullavar:

http://en.wikipedia.org/wiki/Yogi_pullavar
http://www.amazingabilities.com/amaze8a.html

Joseph Cupertino:

http://en.wikipedia.org/wiki/St_Joseph_of_Cupertino

Faktum är att vi själar leviterar ut ur våra kropparså gott som varje natt när vi drömmer, så det är inget konstigt alls…

Här kan ni läsa mer om de olika skikt av subtila, FINFYSISKA KROPPAR som vi själar omges av, förutom vår grovfysiska kropp bestående av kött, blod, ben och hjärna, som återgår till jorden när vi kilat vidare från vår dödliga jordiska stofthydda:

http://en.wikipedia.org/wiki/Subtle_body

 

TILL DISKUSSION:

Visste ni att det finns människor som kunnat levitera, upphäva tyngdlagen, tack vare sina paranormala förmågor?

Vad tror ni det beror på att skola och massmedia inte vill upplysa oss kring fenomen som trotsar vetenskapen och som bevisar att vi inte är kroppen?

 

DANIEL DUNGLAS HOME, 1833-1866:

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


 

VI SJÄLAR HAR DEVOLVERAT, INTE EVOLVERAT !!!

DE EVOLUTIONSTROENDE HAR FÅTT DET OM BAKFOTEN !!!


Här följer en mycket intressant intervju med vetenskapsmannen Michael Cremo, kring människans ursprung. Vi har inte evolverat från död materia, som de evolutionstroende försöker få oss att tro, utan vi har devolverat ned från den andliga världen, den rena andens, medvetandets rike:

http://alazerius.wordpress.com/2010/01/13/devolution-i-stallet-for-evolution-intervju-med-michael-a-cremo

MO: Bevis som inte passar in i den materialistiska världsåskådningen avlägsnas. Skulle du säga att den gängse arkeologin gömmer undan lika mycket som den gräver upp?

Michael Cremo: Det är just detta jag har sagt. De arkeologiska bevisen för människans uråldrighet, vilka jag dokumenterat i min forskning, är inte begränsade till ett fåtal fall. Det handlar om hundratals fall: ben av människor, fotspår av människor, artefakter av människor.

 

MO: Ett exempel på hur man undertrycker avvikande åsikter i den vetenskapliga världen är det då NBC sände ett teveprogram, The Mysterious Origins of Man (Människans gåtfulla ursprung), som byggde på din bok. Darwinister försökte då censurera och bötfälla NBC för att ha sänt detta program. De tycktes rädda för en fri debatt, eller hur?

Michael Cremo: Det var ett intressant fall. Programmets producent Bill Cote hade läst min bok Forbidden Archeology. Flera av de fall boken beskriver tog han med i sin dokumentärfilm The Mysterious Origins of Man, däribland Hueyatlaco-fallet och fallet med guldgruvan i Kalifornien, där man hade funnit mänskliga artefakter, som var 50 miljoner år gamla. Jag visste att några av dessa artefakter fanns i Kaliforniauniversitets i Berkeley antropologiska museums samlingar, så jag rådde Bill Cote att bege sig dit och försöka filma dem.

Men tjänstemän vid museet vägrade att låta honom se artefakterna. Vi lyckades dock finna några fotografier, som Whitney tog på 1800-talet, när föremålen upptäcktes. När darwinistiska vetenskapsmän i Förenta staterna fick veta att NBC, ett av de största amerikanska tevebolagen, tänkte visa detta program, försökte de stoppa det. De lyckade inte, så då bad de Federala kommunikationskommissionen, den regeringsmyndighet som reglerar televisionsföretagen, att censurera och bötfälla NBC. Regeringen gjorde inte detta, men det intressanta är att vetenskapsmän gjorde sådana försök.

Varför gjorde de det? De vetenskapsmän, som hyllar evolutionsteorin, har ett av regeringen genomfört monopol i utbildningssystemet, och de synes anse att de borde ha ett av regeringen genomfört monopol också i de offentliga kommunikationssystemen såsom televisionen.

 

MO: I din bok Human Devolution vederlägger du evolutionsteorin. Du hävdar att vi inte har utvecklats, evolverats, ur materien, utan i ställer devolverats, kommit ned från den rena andens rike. Detta är exakt vad den franske metafysikern René Guénon sagt: Det större kan inte komma från det mindre, det högre inte från det lägre. I de flesta religioner och mytologier finner vi ”syndafallets” begrepp. Skulle du kunna kortfattat beskriva tanken om devolution och hur den skiljer sig från tanken om evolution?

Michael Cremo: Jag anser inte att jag lägger fram en alldeles ny idé. Jag betraktar dessa ideer som delar av mänskligheten traditionella visdom, en visdom som också många nutida intellektuella har förstått. Men denna visdom härskar inte i dagens huvudsakliga centra för intellektuellt inflytande: skolorna, universiteten, de vetenskapliga inrättningarna, regeringarna, de ledande massmedierna.

Det finns därför behov av allt fler framställningar av denna visdom, vilka bemöter de tvivel nutida människor kan ha. Min framställning är endast en av många. Innan vi ens ställer frågan ”var har människan kommit ifrån?”, borde vi ställa frågan ”vad är en människa?”.

Idag tror många vetenskapsmän att en människa eller vilken levande varelse som helst bara är en sammansättning av vanliga materiella grundämnen. Om detta är sant, så är den darwinistiska evolutionsläran förnuftig nog. Men ett noggrant studium visar att människor inte är blotta sammansättningar av vanlig materia. Vi består av tre: vanlig materia; ett finmateriellt själselement, som äger vissa mycket ovanliga förmågor såsom telepati och telekinesi; och ett medvetet jag, som kan existera skilt från materien, från den materiella kroppen.

Av dessa tre betraktar jag medvetandet som det primära. De flesta vetenskapsmän av i dag betraktar materien som det primära. De tror att det vi kallar själ och medvetande frambringas av invecklade organisationer av materia i hjärnan. Men endast kortvarigt. När materiens organisationer i hjärnan skingras, finns inte längre någon själ, inte längre något medvetande. Enligt detta sätt att se finns det bara materia. Men enligt mitt sätt att se är medvetandet det primära. Medvetandet alstras inte av materien. Det finns alltid men kan kortvarigt höljas av materien. Dessa höljen är det vi kallar kroppar.

Denna process, varigenom ett rent medvetet jag träder in i materiens rike och antar ett materiellt hölje, är det som jag kallar devolution. Med andra ord: i egenskap av medvetna varelser evolverar vi inte upp ur materien, utan i stället devolveras vi ner i materien. Men det är en process som kan kastas om.

I evolutionen, såsom den uppfattas som en rent materialistisk förklaring av arternas uppkomst, tror man att levande varelsers materiella kroppar utvecklas, evolveras, steg för steg från enklare till mer sammansatta former under mycket långa tidsperioder. Man tror att människokroppen är ett ganska sent alster i evolutionen. Enligt mitt sätt att se finns de olika slagen av kroppar alltid till.

Men det medvetna jaget sätts i en bestämd kropp eller bärare enligt sitt medvetandes nivå, sina begärs nivå. Det medvetna jaget är evigt, men varje bärare det bor i är kortlivad. I slutet av en bärares eller kropps liv övergår det till en annan bärare eller kropp. Detta kallas det medvetna jagets överflyttning. Det medvetna jaget kan utvecklas steg för steg till högre livsformer. Eller kan det gå från högre livsformer till lägre. Allt beror på dess medvetandetillstånd, dess begärstillstånd och frukterna av dess handlingar.

Vissa medvetande- och begärstillstånd, vissa handlingar leder till högre livsformer, andra till lägre livsformer. Enligt detta synsätt handlar det alltså inte om att kroppar utvecklas, evolverar, från lägre till högre, utan i stället om att det medvetna jaget kan evolvera eller devolvera genom olika slags kroppar. I en stad till exempel kan det finns flera olika slags bostäder: enkla lägenheter, medelklassens villor eller de förmögnas palatsliknande boningar. De finns alla där, och var och en bor för någon tid i en sådan allt enligt önskemål och inkomst och flyttar sedan vidare till en annan.

Det yttersta medvetandetillståndet uppnår jaget, då det återgår till nivån av rent medvetande, där det inte finns något behov av att bo i något slags materiell kropp eller bärare. Där njuter man i ett tillstånd av rent medvetande, som kännetecknas av evighet, kunskap och sällhet. Man existerar i detta tillstånd med alla medvetna varelsers källa och med alla andra medvetna varelser på samma nivå.

 

MO: Boken innehåller också ordentliga vetenskapliga bevis för hur anden har systematiskt avlägsnats från den härskande vetenskapen. Varför vill man gömma undan den mänskliga tillvarons andliga dimension också på ärlighetens bekostnad?

Michael Cremo: I mitt arbete använder jag inte ord som ”ande” eller ”själ” särskilt mycket. Dessa ord har en religiös innebörd, och när människor hör dem, tror många av dem att de syftar på sådant som det inte finns några verkliga bevis för och som därför måste vara enbart en trossak. Jag föredrar termen ”medvetet jag”. Var och en av oss upplever medvetandet. Det är det mest grundläggande faktum om vår tillvaro, utan vilket vi inte skulle förnimma något annat. Så det är inte en trossak. Det är en verklig upplevelse, erfarenhet. Det kan studeras. Också själen kan studeras.

Jag skiljer mellan medvetandet och själen. För mig är själen ett slags fin materia som hjälper medvetandet att fullgöra vissa funktioner, såsom att godtaga eller förkasta. Om jag till exempel försöker gå över en livligt trafikerad gata, är det min själ som förelägger medvetandet alternativen ”jag bör gå över gatan nu” och ”jag bör inte gå över gatan nu”. Det medvetna jaget är alltså medvetet om själens funktion, som förelägger det dessa alternativ. Eftersom själen är ett slags fin materia, kan den också överföra materiell information från ett ställe till ett annat och påverka materien, till exempel förflytta den.

Om vi betraktar vetenskapens hela historia, finner vi att många mycket framstående vetenskapsmän har undersökt dessa själens funktioner. Till exempel bedrev makarna Pierre och Marie Curie omfattande forskning om psykokinesi och blev övertygade om att den är ett äkta fenomen. Förenta staternas regering har finansierat forskning om fjärrsyn hos människor och använt dylik fjärrsyn i sin underrättelsetjänst. Vad sedan beträffar existensen av ett medvetet jag som kan existera skilt från kroppen, finns en mängd bevis i form av medicinska studier av utomkroppsliga upplevelser och psykiatriska studier av minnen av tidigare liv, såsom det arbete Ian Stevenson och hans kolleger utfört.

Men den konventionella vetenskapen väljer att strunta i eller avfärda sådana bevis. Varför då? Därför att det på sätt och vis hör det till människans natur. Om jag älskar någon, och någon annan säger mig något dåligt om den som jag älskar, vill jag inte tro det. Jag kan rent av bli arg på den som säger något sådant. Likaså är det många vetenskapsmän som älskar sina gängse materialistiska teorier, såsom evolutionsteorin, som innefattar de besläktade teorierna att livet och medvetandet härrör från materien. En annan orsak till att de struntar i bevisen är att dessa inte finns med i det officiella lärostoffet. Därför förefaller det dem som studerar naturvetenskap, den nya generationen vetenskapsmän, vara på något sätt oberättigat. Också hänsyn till rådande makter spelar in.

 

MO: Vilka är darwinismens ideologiska följder? Anser du att darwinismen har påverkat den västerländska civilisationens värden och livsstilar?

Michael Cremo: Darwinismen har främjat rörelsen bort från värden, som är grundade på transcendenta åskådningar och allmängiltigt förnuft. Under någon tid byggde den västerländska civilisationen på tankevärden som härrörde antingen från Gud eller från det mänskliga förnuftets allmängiltiga principer. Till exempel grundades Förenta staterna på tanken att Gud skänkt människorna vissa oförytterliga rättigheter, däribland livet, friheten och sökandet efter lyckan.

Dessa principer hyllades också i Europa, men där mera grundade på en förnuftstro, som härrörde från upplysningen, än på gudomlig uppenbarelse. Men Darwin införde tanken att mänskliga värden uppstått under utvecklingen från djur till människa. Och såsom denna process uppfattas, ingår däri tanken att alla de värden gynnas som bidrar till artens överlevnad. Det finns inga eviga värden, som bygger på gudomlig uppenbarelse eller mänskligt förnuft. Enligt detta synsätt finns det icke ens en enda mänsklighet.

Darwinismen utgår från tanken att det finns varieteter inom arten, också arten människa. Och somliga av dessa varieteter är mera och andra mindre livsdugliga. Så de värden, som hjälper en grupp att överleva i konkurrens med andra grupper, är de värden som lever vidare i samhället. Vad som helst duger, bara det är starkt nog. Och det tycks vara vad vi ser hända just nu. Historiskt sett har darwinismen inspirerat till rasism. Den har inspirerat till rashygien, som betydde att man steriliserade människor, som man ansåg livsodugliga. Den betydde att man gav ”dödshjälp” åt människor, som man ansåg livsodugliga. Så darwinismen bidrog inte bara till materialism i västerländska samhällen utan också till moralrelativism. Allt blir ett värde, blir moraliskt, som hjälper dig att överleva i tävlan med andra.

 

MO: Om människans devolution godtogs av majoriteten i stället för människans evolution, hur skulle den då förändra våra samhällen och våra värden?

Michael Cremo: Om vi förstod att vi inte är maskiner gjorda av materia utan i stället varelser av rent medvetande, skulle detta medföra vissa förändringar i det sätt på vilket vårt samhälle är ordnat. I stället för att ordnas för att underlätta en ständigt ökande produktion och konsumtion av materiella ting långt utöver vad någon individ egentligen behöver skulle samhället i stället ordnas så att det kunde tillgodose livets materiella nödtorft på enklast, naturligast och effektivast möjliga sätt.

Naturligtvis skulle detta fungera endast om människor vore hågade att frivilligt antaga en livsstil av självvald enkelhet, därför att de enligt detta val kunde uppleva en högre nivå av personlig och med andra gemensam tillfredsställelse. Det kan inte påtvingas utifrån eller med konstlade medel. Om vi alla förstod att vi alla är varelser av rent medvetande, att vi alla kommer från samma källa och därför är nära förbundna med varandra, så skulle detta sänka konfliktnivån i världen. Det mesta av konflikt beror på att vi reagerar på andra, som vi uppfattar såsom i grunden olika oss.

 

MO: Vilket är förhållandet mellan ditt arbete och intelligent design?

Michael Cremo: De som framställer teorier om intelligent design säger att om vi betraktar organismers komplexitet på den biomolekylära nivån, inser vi att denna komplexitet inte kan förklaras med evolution genom naturligt urval. Vad vi behöver taga hänsyn till är en intelligent plan, som någon högre intelligens avsiktligt genomför.

Så långt håller jag med dem. Men jag tycker att dessa teoretiker inte går tillräckligt långt, när de erkänner att levande varelser är något utöver komplexa biokemiska maskiner. De går inte så långt att de erkänner att det i organismerna finns en finmateriell form, som består av finmateriella element, såsom själen, och att det utöver denna finns ett medvetet jag, som kan existera skilt från kroppen. Organismer är inte blotta komplexa anhopningar av kemiska ämnen. Det finns sinnrika sätt på vilka detta kemiska maskineri är sammankopplat med själen och det medvetna jaget.

Jag betraktar förhållandena mellan materia, själ och medvetande såsom liknande förhållandena mellan en dators hårdvara, dess mjukvara och användare. Kroppens kemiska struktur liknar datorns hårdvara, själen liknar mjukvaran, som låter användaren växelverka med hårdvaran, och slutligen är det medvetna jaget liksom datoranvändaren, som medvetet brukar hård- och mjukvaran för bestämda ändamål.

 

MO: I mitt hemland Sverige och i andra västeuropeiska länder innehar darwinismen ett fullständigt herravälde. Den som vågar kritisera den betraktas som galen. Hur är det i den övriga världen? Är förhållandet bättre i Indien till exempel?

Michael Cremo: Förhållandet är i stort sett detsamma i hela världen. Detta är resultatet av att den västerländska civilisationens spreds över hela världen under kolonialtiden. Alla folk och länder inlemmades i ett världsomfattande system, som behärskades av Västerlandet. Det utbildningssystem som råder i Indien grundades av britterna. Det ersatte det traditionella utbildningssystemet. Det har behållits av den nuvarande regeringen. Det ingår i det världsomfattande vetenskaps- och utbildningssystemet. Och liksom i andra delar av världen är den darwinistiska evolutionsteorin den enda förklaring av arternas uppkomst som ges i det officiellt statsfinansierade utbildningssystemet.

 

MO: Vilka är de verkliga orsakerna, som du ser det, till att darwinismen försvaras med en sådan lidelse, ja rentav fanatism, i Västerlandet?

Michael Cremo: Det hänger samman med hela den världsomfattande trenden mot materialism, sekularism och konsumism.

 

MO: Tror du att darwinismen kommer att bryta samman i en nära framtid?

Michael Cremo: Nej. Men jag tror att dess inflytande kunde minska i det moderna livets kraftcentra, om bara en enkel förändring infördes i skolsystemet. Den enkla förändring jag ber om är att regeringarna slutar med att ge dem som hyllar den darwinistiska evolutionsteorin monopol i det statligt stödda skolorna.

Visserligen är det i dag en majoritet av vetenskapsmän, som hyllar evolutionsteorin. Men det finns faktiskt en minoritet av vetenskapsmän och forskare, som inte stöder denna teori. Jag tycker att den rimliga lösningen är denna: ge evolutionsteorin de flesta sidorna i läroböckerna och den mesta undervisningstiden i biologin, men ge också alternativet (ett generaliserat teistiskt alternativ till darwinismen) något, om så bara ett mindre antal sidor i läroböckerna och mindre undervisningstid. För närvarande skulle jag säga: fem procent. Låt sedan eleverna själva ta ställning.

Jag vill nog påstå att detta system är mycket bättre än det nuvarande, där alternativen är fullständigt uteslutna. För det första avspeglar mitt förslag den faktiska verkligheten i vetenskapens värld. Det är helt enkelt inte sant att alla vetenskapsmän godtagit den darwinistiska evolutionsteorin. Somliga har inte gjort det. Och för det andra innebär mitt förslag att den akademiska frihetens värde respekteras. Det är helt enkelt inte acceptabelt att en grupp vetenskapsmän, om de så är i majoritet, använder sitt inflytande på statsmakterna till att utesluta andras åsikter från de statsstödda undervisningssystemen.

Om darwinisterna vill ha egna privatskolor, där de undervisar i enbart sina egna ideer, så vore det helt i sin ordning. Men i de statliga skolorna, som finansieras med alla människors skattemedel, bör man erkänna den mångfald som faktiskt råder i vetenskapens värld. Vi bör också betänka att det i många länder finns ett betydande antal människor, och ibland är de majoriteten (såsom i Förenta staterna), som inte hyllar evolutionsteorin.”

 

MICHAEL CREMO KROSSAR EVOLUTIONSTEORIN !!!

 

VIDEOS: Del 1-11: ”Human devolution”, Michael Cremo:

Michael Cremo motbevisar här evolutionsteorin, och tar även upp forntida tekniska civilisationer, människans devolution, kosmos cykliska perioder, interplanetära resor, ET-teknologi, andebesittning, mirakler, reinkarnation, underjordiska civilisationer, år 2012, forntida flygmaskiner, telefonväkteri och mycket mer:

Del 1) Michael Cremos arkeologiska bevis för att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år, bl.a. de 2800 miljoner år gamla räfflade metallkulorna:

http://youtube.com/watch?v=vpj7ybNfaS8

Del 2) Tidens tand och naturkatastrofer har förstört forntida tekniska civilisationerna genom oxidation osv, fyndet av en 286 miljoner år gammal polerad betongmur i Oklahoma,  fyndet av en 300 miljoner år gammal guldkedja i Illinois, en 2 miljoner år gammal lerstatyett i Idaho:

http://youtube.com/watch?v=okkTs5YPp64

Del 3) Reproduktionen går från det Intelligenta till det mer ointelligenta; devolution, inte från amöba till Människa, det finns 400 000 olika mänskliga arter i universum. Allting i kosmos går i cykler, även tiden, och vi är inne i den 7 subcykeln och Jorden har därmed genomgått 6 civilisationscykler med stora ödeläggelser däremellan:

http://youtube.com/watch?v=_8Avnq1thcs

Del 4) Interplanetära resor, teleportationer, tankens hastighet snabbare än ljusets hastighet, ET-teknologi, pyramider på Mars, mänsklig devolution:

http://youtube.com/watch?v=CWk4E4j-sa4

Del 5) Människan består av materia, sinne och medvetande, den högre andliga energin, Veda och andra visdomstraditioner, vi är alla ET i den kosmologiska hierarkin, ande-besittning och trance:

http://youtube.com/watch?v=eJM5opr4fVU

Del 6) Uppenbarelser, mirakler, kosmos multidimensionell, forntida rymdskepp, vimanas, interdimensionella resor, medvetandet är individuellt och personligt, bortom materia:

http://youtube.com/watch?v=OC3Iakoe0vQ

Del 7) Universell Intelligens ursprung till Kosmos och källan till alla medvetna varelser, kärlek beroende av fria viljan, rent medvetandet kan uppnås här och nu och lyftas till högre nivåer, reinkarnation, resan till vårt ursprung, meningen med livet:

http://youtube.com/watch?v=C2jZI-AmW_0

Del 8) Det återstår 427 000 år av innevarande materialistiska tidsepok som påbörjades för drygt 5000 år sedan, arbetet med ”Forbidden Archeology 2”, underjordiska civilisationer, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=gH6Rq_st4qI

Del 9) Vegetarianism, mer kring kommande tidscykler, år 2012, arkeologiska fynd, samma genetiska kodsystem i DNA:t hos alla livsformer pekar på en Intelligent Designer, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=mqulTD2M-Fo

Del 10) En högre Intelligens koordinerar cellutvecklings-programmet, som bara delvis finns i DNA:t, resten av programmet finns i och kan påverkas av människans subtila sinnes-element, etablissemangets undertryckande av arkeolog Dr. Virginia Steen-Mcintyres sensationellt gamla mänskliga fynd i Mexiko, tidsresor relativa, kolavlagringar i Jorden samstämmer med historiska händelser hundratals miljoner år sedan, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=tN1dnArAkcM

Del 11) Kunskapsfiltreringen inom arkeologin, mystiska stenar, UFO-frågan, vimanas; forntida flygmaskiner, kristallskallar, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=lxpMIx0iyuA

 

 

VIDEOS: Del 1-10: ”Hidden history of the Human race”, Michael Cremo:

Vetenskapsmannen Michael Cremo motbevisar här evolutionsteorin tack vare hundratals miljoner år gamla mänskliga fossil och artefakter. Han tar även upp forntida vetenskap, mänsklighetens tidsepoker, olika astrala nivåer, makarna Curies paranormala forskning, medvetandets ursprung, UFO-frågan, dinosaurierna, kosmos som multidimensionell, telefonväkteri och mycket mer:

Del 1) Dr Michael Cremo presenteras, talar om forntida vetenskap, mänskliga civilisationer och katastrofer som kommit och gått:

http://youtube.com/watch?v=KaY9k4-W0cc

Del 2) Mänsklighetens tidsepoker, den mänskliga devolutionen; vi har devolverat ner hit till materians värld från medvetandets värld, inte evolverat upp från apdjuren, kemikalier underlägsna det medvetna jaget, subtila verklighetsnivåer och den högsta nivån i kosmos, där det rena medvetandet existerar:

http://youtube.com/watch?v=SFkbaKo6sig

Del 3) Hur Michael Cremos intresse för sanningen väcktes, faktum att alla gamla visdomstraditioner och folkslag har information om att Människan funnits på Jorden ända sedan skapelsens begynnelse, makarna Curie och deras nedtystade paranormala forskning:

http://youtube.com/watch?v=W4-QKLDJ-XE

Del 4) Medvetandets natur och dess ursprung, universums skilda existensnivåer, medvetandet som gemensam nämnare och materians ursprung:

http://youtube.com/watch?v=zlHEd0OoGNE

Del 5) Tar fram bevis för hundratals miljoner år gamla mänskliga artefakter – även 2800 miljoner år gamla metallkulor – som fullständigt motsäger evolutionsteorin:

http://youtube.com/watch?v=gUyHrubz0vk

Del 6) Förklarar anledningen till varför det vetenskapliga etablissemanget sedan Darwins tid filtrerat bort alla bevis som motsäger evolutinsteorin:

http://youtube.com/watch?v=eUKU1Ts7k9o

Del 7) Ger fler bevis på att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år, om mörkläggningen kring UFO-frågan och mänskliga fotavtryck tillsammans med dinosaurieavtryck:

http://youtube.com/watch?v=nLo1vIiyReY

Del 8) Ger bevis på att Människan varit samtida med dinosaurierna och även långt innan, sedan telefonväkteri med fler bevis på att människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

http://youtube.com/watch?v=SlUkkZh2AGw

Del 9) Telefonväkteriet fortsätter, talar om dateringsmetoder, om den mänskliga *devolutionen*, om jordens magnetfält och om medvetandet och dess ursprung:

http://youtube.com/watch?v=hLciOwwofMk

Del 10) Telefonväkteriet fortsätter, talar om att vi lever i en multidimensionell kosmos, om varelser på olika astrala nivåer, och fler bevis som motsäger evolutionsteorin:

http://youtube.com/watch?v=FHhoMsKgTJs

 

 

VIDEOS: Del 1-8: TV-Intervjuer; världsledande forskaren Michael Cremo:

Här följer grymt intressanta TV-intervjuer med Michael Cremo, vetenskapshistoriker och världsledande arkeologisk forskare, kring hans faktaspäckade avslöjande böcker om att Människan bevisligen funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

Del 1) Mörkläggningen kring de gamla fynden, och indignationen inom det vetenskapliga etablissemanget pga Michael Cremos avslöjanden:

http://youtube.com/watch?v=0uMjj3_e0e0

Del 2) Undertryckandet och filtrerandet av alla fynd som går emot Darwins evolutionsteori:

http://youtube.com/watch?v=TPsx0NQd7go

Del 3) Prestige och makt bakom upprätthållandet av det evolutionistiska paradigmet. Bevis på att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

http://youtube.com/watch?v=JgmwEkakouE

Del 4) Anseendet och karriären riskeras för de som dristar att tala högt om alla ”förbjudna” fynd som upphittas, såsom skedde med Dr. Virginia Steen-Mcintyre som blev bannlyst och häcklad av etablissemanget efter hennes sensationellt gamla fynd i Mexico:

http://youtube.com/watch?v=UnXoJJzp_Jk

Del 5) Mer om Dr. Virginia Steen-Mcintyres öde när hon dristade sig att komma ut med sanningen, vilket gjorde etablissemanget rasande:

http://youtube.com/watch?v=1PwjZhKzPEk

Del 6) Vetenskapens bluffar kring de påstådda länkarna mellan apdjur och Människa, och hur etablissemanget förlöjligar alla som dristar sig att utmana det rådande evolutions-paradigmet:

http://youtube.com/watch?v=WRYWiaYC5gw

Del 7) Hur kunde evolutionen se till att båda könens fortplantningsorgan blev färdiga samtidigt, på separata håll. Linjära vs cykliska livssynen:

http://youtube.com/watch?v=deIIoITbc_Y

Del 8) Mänsklig devolution, vi kom bevisligen inte från apdjuren, utan från en högre dimensionell verklighet:

http://youtube.com/watch?v=l9sH7Mbal0k

 

VIDEO – MICHAEL CREMO OM DEN MÄNSKLIGA DEVOLUTIONEN !!!

 

VIDEO – MICHAEL CREMOS ”HIDDEN HISTORY OF THE HUMAN RACE”:

 

VIDEO – TV-INTERVJUER MED DEN VÄRLDSLEDANDE FORSKAREN MICHAEL CREMO:

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


Kategorier

%d bloggare gillar detta: