Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

MÄNNISKAN HAR DEVOLVERAT; kommit ned från den rena andens rike! Vi själar kommer inte från materien!

Posted on: 16 februari, 2010


 

VI SJÄLAR HAR DEVOLVERAT, INTE EVOLVERAT !!!

DE EVOLUTIONSTROENDE HAR FÅTT DET OM BAKFOTEN !!!


Här följer en mycket intressant intervju med vetenskapsmannen Michael Cremo, kring människans ursprung. Vi har inte evolverat från död materia, som de evolutionstroende försöker få oss att tro, utan vi har devolverat ned från den andliga världen, den rena andens, medvetandets rike:

http://alazerius.wordpress.com/2010/01/13/devolution-i-stallet-for-evolution-intervju-med-michael-a-cremo

MO: Bevis som inte passar in i den materialistiska världsåskådningen avlägsnas. Skulle du säga att den gängse arkeologin gömmer undan lika mycket som den gräver upp?

Michael Cremo: Det är just detta jag har sagt. De arkeologiska bevisen för människans uråldrighet, vilka jag dokumenterat i min forskning, är inte begränsade till ett fåtal fall. Det handlar om hundratals fall: ben av människor, fotspår av människor, artefakter av människor.

 

MO: Ett exempel på hur man undertrycker avvikande åsikter i den vetenskapliga världen är det då NBC sände ett teveprogram, The Mysterious Origins of Man (Människans gåtfulla ursprung), som byggde på din bok. Darwinister försökte då censurera och bötfälla NBC för att ha sänt detta program. De tycktes rädda för en fri debatt, eller hur?

Michael Cremo: Det var ett intressant fall. Programmets producent Bill Cote hade läst min bok Forbidden Archeology. Flera av de fall boken beskriver tog han med i sin dokumentärfilm The Mysterious Origins of Man, däribland Hueyatlaco-fallet och fallet med guldgruvan i Kalifornien, där man hade funnit mänskliga artefakter, som var 50 miljoner år gamla. Jag visste att några av dessa artefakter fanns i Kaliforniauniversitets i Berkeley antropologiska museums samlingar, så jag rådde Bill Cote att bege sig dit och försöka filma dem.

Men tjänstemän vid museet vägrade att låta honom se artefakterna. Vi lyckades dock finna några fotografier, som Whitney tog på 1800-talet, när föremålen upptäcktes. När darwinistiska vetenskapsmän i Förenta staterna fick veta att NBC, ett av de största amerikanska tevebolagen, tänkte visa detta program, försökte de stoppa det. De lyckade inte, så då bad de Federala kommunikationskommissionen, den regeringsmyndighet som reglerar televisionsföretagen, att censurera och bötfälla NBC. Regeringen gjorde inte detta, men det intressanta är att vetenskapsmän gjorde sådana försök.

Varför gjorde de det? De vetenskapsmän, som hyllar evolutionsteorin, har ett av regeringen genomfört monopol i utbildningssystemet, och de synes anse att de borde ha ett av regeringen genomfört monopol också i de offentliga kommunikationssystemen såsom televisionen.

 

MO: I din bok Human Devolution vederlägger du evolutionsteorin. Du hävdar att vi inte har utvecklats, evolverats, ur materien, utan i ställer devolverats, kommit ned från den rena andens rike. Detta är exakt vad den franske metafysikern René Guénon sagt: Det större kan inte komma från det mindre, det högre inte från det lägre. I de flesta religioner och mytologier finner vi ”syndafallets” begrepp. Skulle du kunna kortfattat beskriva tanken om devolution och hur den skiljer sig från tanken om evolution?

Michael Cremo: Jag anser inte att jag lägger fram en alldeles ny idé. Jag betraktar dessa ideer som delar av mänskligheten traditionella visdom, en visdom som också många nutida intellektuella har förstått. Men denna visdom härskar inte i dagens huvudsakliga centra för intellektuellt inflytande: skolorna, universiteten, de vetenskapliga inrättningarna, regeringarna, de ledande massmedierna.

Det finns därför behov av allt fler framställningar av denna visdom, vilka bemöter de tvivel nutida människor kan ha. Min framställning är endast en av många. Innan vi ens ställer frågan ”var har människan kommit ifrån?”, borde vi ställa frågan ”vad är en människa?”.

Idag tror många vetenskapsmän att en människa eller vilken levande varelse som helst bara är en sammansättning av vanliga materiella grundämnen. Om detta är sant, så är den darwinistiska evolutionsläran förnuftig nog. Men ett noggrant studium visar att människor inte är blotta sammansättningar av vanlig materia. Vi består av tre: vanlig materia; ett finmateriellt själselement, som äger vissa mycket ovanliga förmågor såsom telepati och telekinesi; och ett medvetet jag, som kan existera skilt från materien, från den materiella kroppen.

Av dessa tre betraktar jag medvetandet som det primära. De flesta vetenskapsmän av i dag betraktar materien som det primära. De tror att det vi kallar själ och medvetande frambringas av invecklade organisationer av materia i hjärnan. Men endast kortvarigt. När materiens organisationer i hjärnan skingras, finns inte längre någon själ, inte längre något medvetande. Enligt detta sätt att se finns det bara materia. Men enligt mitt sätt att se är medvetandet det primära. Medvetandet alstras inte av materien. Det finns alltid men kan kortvarigt höljas av materien. Dessa höljen är det vi kallar kroppar.

Denna process, varigenom ett rent medvetet jag träder in i materiens rike och antar ett materiellt hölje, är det som jag kallar devolution. Med andra ord: i egenskap av medvetna varelser evolverar vi inte upp ur materien, utan i stället devolveras vi ner i materien. Men det är en process som kan kastas om.

I evolutionen, såsom den uppfattas som en rent materialistisk förklaring av arternas uppkomst, tror man att levande varelsers materiella kroppar utvecklas, evolveras, steg för steg från enklare till mer sammansatta former under mycket långa tidsperioder. Man tror att människokroppen är ett ganska sent alster i evolutionen. Enligt mitt sätt att se finns de olika slagen av kroppar alltid till.

Men det medvetna jaget sätts i en bestämd kropp eller bärare enligt sitt medvetandes nivå, sina begärs nivå. Det medvetna jaget är evigt, men varje bärare det bor i är kortlivad. I slutet av en bärares eller kropps liv övergår det till en annan bärare eller kropp. Detta kallas det medvetna jagets överflyttning. Det medvetna jaget kan utvecklas steg för steg till högre livsformer. Eller kan det gå från högre livsformer till lägre. Allt beror på dess medvetandetillstånd, dess begärstillstånd och frukterna av dess handlingar.

Vissa medvetande- och begärstillstånd, vissa handlingar leder till högre livsformer, andra till lägre livsformer. Enligt detta synsätt handlar det alltså inte om att kroppar utvecklas, evolverar, från lägre till högre, utan i stället om att det medvetna jaget kan evolvera eller devolvera genom olika slags kroppar. I en stad till exempel kan det finns flera olika slags bostäder: enkla lägenheter, medelklassens villor eller de förmögnas palatsliknande boningar. De finns alla där, och var och en bor för någon tid i en sådan allt enligt önskemål och inkomst och flyttar sedan vidare till en annan.

Det yttersta medvetandetillståndet uppnår jaget, då det återgår till nivån av rent medvetande, där det inte finns något behov av att bo i något slags materiell kropp eller bärare. Där njuter man i ett tillstånd av rent medvetande, som kännetecknas av evighet, kunskap och sällhet. Man existerar i detta tillstånd med alla medvetna varelsers källa och med alla andra medvetna varelser på samma nivå.

 

MO: Boken innehåller också ordentliga vetenskapliga bevis för hur anden har systematiskt avlägsnats från den härskande vetenskapen. Varför vill man gömma undan den mänskliga tillvarons andliga dimension också på ärlighetens bekostnad?

Michael Cremo: I mitt arbete använder jag inte ord som ”ande” eller ”själ” särskilt mycket. Dessa ord har en religiös innebörd, och när människor hör dem, tror många av dem att de syftar på sådant som det inte finns några verkliga bevis för och som därför måste vara enbart en trossak. Jag föredrar termen ”medvetet jag”. Var och en av oss upplever medvetandet. Det är det mest grundläggande faktum om vår tillvaro, utan vilket vi inte skulle förnimma något annat. Så det är inte en trossak. Det är en verklig upplevelse, erfarenhet. Det kan studeras. Också själen kan studeras.

Jag skiljer mellan medvetandet och själen. För mig är själen ett slags fin materia som hjälper medvetandet att fullgöra vissa funktioner, såsom att godtaga eller förkasta. Om jag till exempel försöker gå över en livligt trafikerad gata, är det min själ som förelägger medvetandet alternativen ”jag bör gå över gatan nu” och ”jag bör inte gå över gatan nu”. Det medvetna jaget är alltså medvetet om själens funktion, som förelägger det dessa alternativ. Eftersom själen är ett slags fin materia, kan den också överföra materiell information från ett ställe till ett annat och påverka materien, till exempel förflytta den.

Om vi betraktar vetenskapens hela historia, finner vi att många mycket framstående vetenskapsmän har undersökt dessa själens funktioner. Till exempel bedrev makarna Pierre och Marie Curie omfattande forskning om psykokinesi och blev övertygade om att den är ett äkta fenomen. Förenta staternas regering har finansierat forskning om fjärrsyn hos människor och använt dylik fjärrsyn i sin underrättelsetjänst. Vad sedan beträffar existensen av ett medvetet jag som kan existera skilt från kroppen, finns en mängd bevis i form av medicinska studier av utomkroppsliga upplevelser och psykiatriska studier av minnen av tidigare liv, såsom det arbete Ian Stevenson och hans kolleger utfört.

Men den konventionella vetenskapen väljer att strunta i eller avfärda sådana bevis. Varför då? Därför att det på sätt och vis hör det till människans natur. Om jag älskar någon, och någon annan säger mig något dåligt om den som jag älskar, vill jag inte tro det. Jag kan rent av bli arg på den som säger något sådant. Likaså är det många vetenskapsmän som älskar sina gängse materialistiska teorier, såsom evolutionsteorin, som innefattar de besläktade teorierna att livet och medvetandet härrör från materien. En annan orsak till att de struntar i bevisen är att dessa inte finns med i det officiella lärostoffet. Därför förefaller det dem som studerar naturvetenskap, den nya generationen vetenskapsmän, vara på något sätt oberättigat. Också hänsyn till rådande makter spelar in.

 

MO: Vilka är darwinismens ideologiska följder? Anser du att darwinismen har påverkat den västerländska civilisationens värden och livsstilar?

Michael Cremo: Darwinismen har främjat rörelsen bort från värden, som är grundade på transcendenta åskådningar och allmängiltigt förnuft. Under någon tid byggde den västerländska civilisationen på tankevärden som härrörde antingen från Gud eller från det mänskliga förnuftets allmängiltiga principer. Till exempel grundades Förenta staterna på tanken att Gud skänkt människorna vissa oförytterliga rättigheter, däribland livet, friheten och sökandet efter lyckan.

Dessa principer hyllades också i Europa, men där mera grundade på en förnuftstro, som härrörde från upplysningen, än på gudomlig uppenbarelse. Men Darwin införde tanken att mänskliga värden uppstått under utvecklingen från djur till människa. Och såsom denna process uppfattas, ingår däri tanken att alla de värden gynnas som bidrar till artens överlevnad. Det finns inga eviga värden, som bygger på gudomlig uppenbarelse eller mänskligt förnuft. Enligt detta synsätt finns det icke ens en enda mänsklighet.

Darwinismen utgår från tanken att det finns varieteter inom arten, också arten människa. Och somliga av dessa varieteter är mera och andra mindre livsdugliga. Så de värden, som hjälper en grupp att överleva i konkurrens med andra grupper, är de värden som lever vidare i samhället. Vad som helst duger, bara det är starkt nog. Och det tycks vara vad vi ser hända just nu. Historiskt sett har darwinismen inspirerat till rasism. Den har inspirerat till rashygien, som betydde att man steriliserade människor, som man ansåg livsodugliga. Den betydde att man gav ”dödshjälp” åt människor, som man ansåg livsodugliga. Så darwinismen bidrog inte bara till materialism i västerländska samhällen utan också till moralrelativism. Allt blir ett värde, blir moraliskt, som hjälper dig att överleva i tävlan med andra.

 

MO: Om människans devolution godtogs av majoriteten i stället för människans evolution, hur skulle den då förändra våra samhällen och våra värden?

Michael Cremo: Om vi förstod att vi inte är maskiner gjorda av materia utan i stället varelser av rent medvetande, skulle detta medföra vissa förändringar i det sätt på vilket vårt samhälle är ordnat. I stället för att ordnas för att underlätta en ständigt ökande produktion och konsumtion av materiella ting långt utöver vad någon individ egentligen behöver skulle samhället i stället ordnas så att det kunde tillgodose livets materiella nödtorft på enklast, naturligast och effektivast möjliga sätt.

Naturligtvis skulle detta fungera endast om människor vore hågade att frivilligt antaga en livsstil av självvald enkelhet, därför att de enligt detta val kunde uppleva en högre nivå av personlig och med andra gemensam tillfredsställelse. Det kan inte påtvingas utifrån eller med konstlade medel. Om vi alla förstod att vi alla är varelser av rent medvetande, att vi alla kommer från samma källa och därför är nära förbundna med varandra, så skulle detta sänka konfliktnivån i världen. Det mesta av konflikt beror på att vi reagerar på andra, som vi uppfattar såsom i grunden olika oss.

 

MO: Vilket är förhållandet mellan ditt arbete och intelligent design?

Michael Cremo: De som framställer teorier om intelligent design säger att om vi betraktar organismers komplexitet på den biomolekylära nivån, inser vi att denna komplexitet inte kan förklaras med evolution genom naturligt urval. Vad vi behöver taga hänsyn till är en intelligent plan, som någon högre intelligens avsiktligt genomför.

Så långt håller jag med dem. Men jag tycker att dessa teoretiker inte går tillräckligt långt, när de erkänner att levande varelser är något utöver komplexa biokemiska maskiner. De går inte så långt att de erkänner att det i organismerna finns en finmateriell form, som består av finmateriella element, såsom själen, och att det utöver denna finns ett medvetet jag, som kan existera skilt från kroppen. Organismer är inte blotta komplexa anhopningar av kemiska ämnen. Det finns sinnrika sätt på vilka detta kemiska maskineri är sammankopplat med själen och det medvetna jaget.

Jag betraktar förhållandena mellan materia, själ och medvetande såsom liknande förhållandena mellan en dators hårdvara, dess mjukvara och användare. Kroppens kemiska struktur liknar datorns hårdvara, själen liknar mjukvaran, som låter användaren växelverka med hårdvaran, och slutligen är det medvetna jaget liksom datoranvändaren, som medvetet brukar hård- och mjukvaran för bestämda ändamål.

 

MO: I mitt hemland Sverige och i andra västeuropeiska länder innehar darwinismen ett fullständigt herravälde. Den som vågar kritisera den betraktas som galen. Hur är det i den övriga världen? Är förhållandet bättre i Indien till exempel?

Michael Cremo: Förhållandet är i stort sett detsamma i hela världen. Detta är resultatet av att den västerländska civilisationens spreds över hela världen under kolonialtiden. Alla folk och länder inlemmades i ett världsomfattande system, som behärskades av Västerlandet. Det utbildningssystem som råder i Indien grundades av britterna. Det ersatte det traditionella utbildningssystemet. Det har behållits av den nuvarande regeringen. Det ingår i det världsomfattande vetenskaps- och utbildningssystemet. Och liksom i andra delar av världen är den darwinistiska evolutionsteorin den enda förklaring av arternas uppkomst som ges i det officiellt statsfinansierade utbildningssystemet.

 

MO: Vilka är de verkliga orsakerna, som du ser det, till att darwinismen försvaras med en sådan lidelse, ja rentav fanatism, i Västerlandet?

Michael Cremo: Det hänger samman med hela den världsomfattande trenden mot materialism, sekularism och konsumism.

 

MO: Tror du att darwinismen kommer att bryta samman i en nära framtid?

Michael Cremo: Nej. Men jag tror att dess inflytande kunde minska i det moderna livets kraftcentra, om bara en enkel förändring infördes i skolsystemet. Den enkla förändring jag ber om är att regeringarna slutar med att ge dem som hyllar den darwinistiska evolutionsteorin monopol i det statligt stödda skolorna.

Visserligen är det i dag en majoritet av vetenskapsmän, som hyllar evolutionsteorin. Men det finns faktiskt en minoritet av vetenskapsmän och forskare, som inte stöder denna teori. Jag tycker att den rimliga lösningen är denna: ge evolutionsteorin de flesta sidorna i läroböckerna och den mesta undervisningstiden i biologin, men ge också alternativet (ett generaliserat teistiskt alternativ till darwinismen) något, om så bara ett mindre antal sidor i läroböckerna och mindre undervisningstid. För närvarande skulle jag säga: fem procent. Låt sedan eleverna själva ta ställning.

Jag vill nog påstå att detta system är mycket bättre än det nuvarande, där alternativen är fullständigt uteslutna. För det första avspeglar mitt förslag den faktiska verkligheten i vetenskapens värld. Det är helt enkelt inte sant att alla vetenskapsmän godtagit den darwinistiska evolutionsteorin. Somliga har inte gjort det. Och för det andra innebär mitt förslag att den akademiska frihetens värde respekteras. Det är helt enkelt inte acceptabelt att en grupp vetenskapsmän, om de så är i majoritet, använder sitt inflytande på statsmakterna till att utesluta andras åsikter från de statsstödda undervisningssystemen.

Om darwinisterna vill ha egna privatskolor, där de undervisar i enbart sina egna ideer, så vore det helt i sin ordning. Men i de statliga skolorna, som finansieras med alla människors skattemedel, bör man erkänna den mångfald som faktiskt råder i vetenskapens värld. Vi bör också betänka att det i många länder finns ett betydande antal människor, och ibland är de majoriteten (såsom i Förenta staterna), som inte hyllar evolutionsteorin.”

 

MICHAEL CREMO KROSSAR EVOLUTIONSTEORIN !!!

 

VIDEOS: Del 1-11: ”Human devolution”, Michael Cremo:

Michael Cremo motbevisar här evolutionsteorin, och tar även upp forntida tekniska civilisationer, människans devolution, kosmos cykliska perioder, interplanetära resor, ET-teknologi, andebesittning, mirakler, reinkarnation, underjordiska civilisationer, år 2012, forntida flygmaskiner, telefonväkteri och mycket mer:

Del 1) Michael Cremos arkeologiska bevis för att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år, bl.a. de 2800 miljoner år gamla räfflade metallkulorna:

http://youtube.com/watch?v=vpj7ybNfaS8

Del 2) Tidens tand och naturkatastrofer har förstört forntida tekniska civilisationerna genom oxidation osv, fyndet av en 286 miljoner år gammal polerad betongmur i Oklahoma,  fyndet av en 300 miljoner år gammal guldkedja i Illinois, en 2 miljoner år gammal lerstatyett i Idaho:

http://youtube.com/watch?v=okkTs5YPp64

Del 3) Reproduktionen går från det Intelligenta till det mer ointelligenta; devolution, inte från amöba till Människa, det finns 400 000 olika mänskliga arter i universum. Allting i kosmos går i cykler, även tiden, och vi är inne i den 7 subcykeln och Jorden har därmed genomgått 6 civilisationscykler med stora ödeläggelser däremellan:

http://youtube.com/watch?v=_8Avnq1thcs

Del 4) Interplanetära resor, teleportationer, tankens hastighet snabbare än ljusets hastighet, ET-teknologi, pyramider på Mars, mänsklig devolution:

http://youtube.com/watch?v=CWk4E4j-sa4

Del 5) Människan består av materia, sinne och medvetande, den högre andliga energin, Veda och andra visdomstraditioner, vi är alla ET i den kosmologiska hierarkin, ande-besittning och trance:

http://youtube.com/watch?v=eJM5opr4fVU

Del 6) Uppenbarelser, mirakler, kosmos multidimensionell, forntida rymdskepp, vimanas, interdimensionella resor, medvetandet är individuellt och personligt, bortom materia:

http://youtube.com/watch?v=OC3Iakoe0vQ

Del 7) Universell Intelligens ursprung till Kosmos och källan till alla medvetna varelser, kärlek beroende av fria viljan, rent medvetandet kan uppnås här och nu och lyftas till högre nivåer, reinkarnation, resan till vårt ursprung, meningen med livet:

http://youtube.com/watch?v=C2jZI-AmW_0

Del 8) Det återstår 427 000 år av innevarande materialistiska tidsepok som påbörjades för drygt 5000 år sedan, arbetet med ”Forbidden Archeology 2”, underjordiska civilisationer, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=gH6Rq_st4qI

Del 9) Vegetarianism, mer kring kommande tidscykler, år 2012, arkeologiska fynd, samma genetiska kodsystem i DNA:t hos alla livsformer pekar på en Intelligent Designer, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=mqulTD2M-Fo

Del 10) En högre Intelligens koordinerar cellutvecklings-programmet, som bara delvis finns i DNA:t, resten av programmet finns i och kan påverkas av människans subtila sinnes-element, etablissemangets undertryckande av arkeolog Dr. Virginia Steen-Mcintyres sensationellt gamla mänskliga fynd i Mexiko, tidsresor relativa, kolavlagringar i Jorden samstämmer med historiska händelser hundratals miljoner år sedan, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=tN1dnArAkcM

Del 11) Kunskapsfiltreringen inom arkeologin, mystiska stenar, UFO-frågan, vimanas; forntida flygmaskiner, kristallskallar, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=lxpMIx0iyuA

 

 

VIDEOS: Del 1-10: ”Hidden history of the Human race”, Michael Cremo:

Vetenskapsmannen Michael Cremo motbevisar här evolutionsteorin tack vare hundratals miljoner år gamla mänskliga fossil och artefakter. Han tar även upp forntida vetenskap, mänsklighetens tidsepoker, olika astrala nivåer, makarna Curies paranormala forskning, medvetandets ursprung, UFO-frågan, dinosaurierna, kosmos som multidimensionell, telefonväkteri och mycket mer:

Del 1) Dr Michael Cremo presenteras, talar om forntida vetenskap, mänskliga civilisationer och katastrofer som kommit och gått:

http://youtube.com/watch?v=KaY9k4-W0cc

Del 2) Mänsklighetens tidsepoker, den mänskliga devolutionen; vi har devolverat ner hit till materians värld från medvetandets värld, inte evolverat upp från apdjuren, kemikalier underlägsna det medvetna jaget, subtila verklighetsnivåer och den högsta nivån i kosmos, där det rena medvetandet existerar:

http://youtube.com/watch?v=SFkbaKo6sig

Del 3) Hur Michael Cremos intresse för sanningen väcktes, faktum att alla gamla visdomstraditioner och folkslag har information om att Människan funnits på Jorden ända sedan skapelsens begynnelse, makarna Curie och deras nedtystade paranormala forskning:

http://youtube.com/watch?v=W4-QKLDJ-XE

Del 4) Medvetandets natur och dess ursprung, universums skilda existensnivåer, medvetandet som gemensam nämnare och materians ursprung:

http://youtube.com/watch?v=zlHEd0OoGNE

Del 5) Tar fram bevis för hundratals miljoner år gamla mänskliga artefakter – även 2800 miljoner år gamla metallkulor – som fullständigt motsäger evolutionsteorin:

http://youtube.com/watch?v=gUyHrubz0vk

Del 6) Förklarar anledningen till varför det vetenskapliga etablissemanget sedan Darwins tid filtrerat bort alla bevis som motsäger evolutinsteorin:

http://youtube.com/watch?v=eUKU1Ts7k9o

Del 7) Ger fler bevis på att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år, om mörkläggningen kring UFO-frågan och mänskliga fotavtryck tillsammans med dinosaurieavtryck:

http://youtube.com/watch?v=nLo1vIiyReY

Del 8) Ger bevis på att Människan varit samtida med dinosaurierna och även långt innan, sedan telefonväkteri med fler bevis på att människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

http://youtube.com/watch?v=SlUkkZh2AGw

Del 9) Telefonväkteriet fortsätter, talar om dateringsmetoder, om den mänskliga *devolutionen*, om jordens magnetfält och om medvetandet och dess ursprung:

http://youtube.com/watch?v=hLciOwwofMk

Del 10) Telefonväkteriet fortsätter, talar om att vi lever i en multidimensionell kosmos, om varelser på olika astrala nivåer, och fler bevis som motsäger evolutionsteorin:

http://youtube.com/watch?v=FHhoMsKgTJs

 

 

VIDEOS: Del 1-8: TV-Intervjuer; världsledande forskaren Michael Cremo:

Här följer grymt intressanta TV-intervjuer med Michael Cremo, vetenskapshistoriker och världsledande arkeologisk forskare, kring hans faktaspäckade avslöjande böcker om att Människan bevisligen funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

Del 1) Mörkläggningen kring de gamla fynden, och indignationen inom det vetenskapliga etablissemanget pga Michael Cremos avslöjanden:

http://youtube.com/watch?v=0uMjj3_e0e0

Del 2) Undertryckandet och filtrerandet av alla fynd som går emot Darwins evolutionsteori:

http://youtube.com/watch?v=TPsx0NQd7go

Del 3) Prestige och makt bakom upprätthållandet av det evolutionistiska paradigmet. Bevis på att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

http://youtube.com/watch?v=JgmwEkakouE

Del 4) Anseendet och karriären riskeras för de som dristar att tala högt om alla ”förbjudna” fynd som upphittas, såsom skedde med Dr. Virginia Steen-Mcintyre som blev bannlyst och häcklad av etablissemanget efter hennes sensationellt gamla fynd i Mexico:

http://youtube.com/watch?v=UnXoJJzp_Jk

Del 5) Mer om Dr. Virginia Steen-Mcintyres öde när hon dristade sig att komma ut med sanningen, vilket gjorde etablissemanget rasande:

http://youtube.com/watch?v=1PwjZhKzPEk

Del 6) Vetenskapens bluffar kring de påstådda länkarna mellan apdjur och Människa, och hur etablissemanget förlöjligar alla som dristar sig att utmana det rådande evolutions-paradigmet:

http://youtube.com/watch?v=WRYWiaYC5gw

Del 7) Hur kunde evolutionen se till att båda könens fortplantningsorgan blev färdiga samtidigt, på separata håll. Linjära vs cykliska livssynen:

http://youtube.com/watch?v=deIIoITbc_Y

Del 8) Mänsklig devolution, vi kom bevisligen inte från apdjuren, utan från en högre dimensionell verklighet:

http://youtube.com/watch?v=l9sH7Mbal0k

 

VIDEO – MICHAEL CREMO OM DEN MÄNSKLIGA DEVOLUTIONEN !!!

 

VIDEO – MICHAEL CREMOS ”HIDDEN HISTORY OF THE HUMAN RACE”:

 

VIDEO – TV-INTERVJUER MED DEN VÄRLDSLEDANDE FORSKAREN MICHAEL CREMO:

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

Annons

47 svar till "MÄNNISKAN HAR DEVOLVERAT; kommit ned från den rena andens rike! Vi själar kommer inte från materien!"

Vad tyst det blev…

Gilla

Och så borde det förbli, men jag kan ändå inte låta bli: vad väntar du dig? Du länkar till en intervju med en pseudovetenskapare, hos MOHAMED OMAR av alla människor. Känd jude- och böghatare, förintelseförnekare med mera. Stiligt. Guds frid och lycka, tjenare.

Gilla

Michael Cremo pseudovetenskapare?Bara för att han avslöjar att vi människor funnits på jorden i hundratals miljoner år?

Gilla

ingen materia kan vara död

Gilla

Materien är livlös och omedveten…

Gilla

Michael Cremo… herrejösses.http://www.talkorigins.org/indexcc/CJ/CJ001.html

Gilla

Här, en 2 800 Miljoner år gammal räfflad, sfärisk metallkula, i Sydafrika:http://youtube.com/watch?v=gUyHrubz0vkhttp://paranormal.about.com/od/ancientanomalies/ig/Most-Puzzling-Ancient-Artifact/grooved_sphere.htmhttp://community-2.webtv.net/WF11/3BillionYearOldhttp://en.epochtimes.com/news/5-2-13/26398.htmlhttp://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htmhttp://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htmHär, en 600 Miljoner år gammal metallvas, i Massachussets, USA:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm(Publicerat i ”Scientific American” 5 juni, 1852)Här, 600 Miljoner år gamla järnstänger, i Skottland:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=105http://home.att.net/%7Ecreationoutreach/pages/strange.htmHär, 500-600 Miljoner år gamla bokstavsavtryck i betongblock, i Pennsylvania, USA:http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/other.htmhttp://www.forbiddenarcheology.com/anomalous.htm(Publicerat i ”American Journal of Science”, vol.19, 1831)Här, ett 505-590 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Utah, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1558http://www.angelfire.com/nt/dragon9/UNOFFICIAL.htmlhttp://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html(Publicerat i ”Creation Research Quarterly”, 5(3): 97-102)Här, ett 500 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Lake Windermere, England:http://library.thinkquest.org/27407/creation/oshoe.htmhttp://s8int.com/page12.html(Publicerat i Naturhistoriska tidsskriften ”The Field”, 1948)Här, en 425 Miljoner år gammal människoskalle + skelett, i Missouri, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961(Publicerat i ”Scientific American”, 1880)Här, 400 Miljoner år gamla konstnärliga mönster i sandsten, i Pennsylvania, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=103http://s8int.com/page12.html(Publicerat i ”American Journal of Science”, volume 1, 1822)Här, en 360-408 Miljoner år gammal järnspik, i Kingoodie, Skottland:http://en.wikipedia.org/wiki/Kingoodie_hammerhttp://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm(Publicerat i ”British Association for the Advancement of Science”, 1844)Här, ett 345 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i St. Louis, USA:http://home.att.net/%7Ecreationoutreach/pages/strange.htm(Publicerat i ”US Journal of Ancient Culture Relic Research”, volume 7, 1885 och i ”US Science Journal”, volume 5)Här, en 320-360 Miljoner år gammal guldtråd, i Tweed, England:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm(Publicerat i ”London Times”, 22 juni 1844)Här, en 312 Miljoner år gammal järnkopp, i Oklahoma, USA:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=64(Publicerat i ”Creation Research Society Quarterly”, 7: 201-202 – W.H. Rusch, Sr.1971)Här, 300 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Kentucky, USA:http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html(Publicerat i ”The American Antiquarian”, januari 1885)Här, 300 Miljoner år gamla mänskliga artefakter, i Aix-en-Provence, Frankrike:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://byerly.org/whatifo.htm(Publicerat i ”American Journal of Science”, vol 2, 1820)Här, ett 286-320 Miljoner år gammalt människoskelett, i Illinois, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=940http://www.21stcenturyradio.com/hiddenhistory.htm(Publicerat i ”The Geologist”, december 1862)Här, en 286 Miljoner år gammal polerad betongmur, 130 meter lång, i Oklahoma, USA:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://perdurabo10.tripod.com/themindofjamesdonahue/id369.html(Kolgruvan stängdes omgående (1928) och arbetarna ombads att ”knipa käft”)Här, en 270 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i St. Louis, USA:http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html(Publicerat i ”The American Journal of Science and Arts”, 1:5:223-312, 1822)Här, en 260-320 Miljoner år gammal guldkedja, i Illinois, USA:http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1899(Publicerat i ”The Morrisonville Times”, 11 juni, 1891)Här, ett 260-320 Miljoner år gammalt skulpterat stenföremål, i Iowa, USA:http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htmhttp://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm(Publicerat i ”Daily News” Omaha, 2 april, 1897)Här, 260 Miljoner år gamla hieroglyfer snidade i skiffer, i Ohio, USA:http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htmHär, 250-310 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Kentucky, USA:http://www.mysteryofamerica.comhttp://www.morticom.com/categoryweirdearthanomalies.htmhttp://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.htmlHär, ett 250 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i Pennsylvania, USA:http://www.bradandsherry.com/mysteriespast02.htmHär, ett 225 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Nevada, USA:http://www.asianresearch.org/articles/2621.htmlhttp://library.thinkquest.org/27407/creation/shoe.htmHär, ett 213-248 Miljoner år gammal skosula, i Nevada, USA:http://en.epochtimes.com/news/5-2-13/26398.htmlhttp://www.creationism.org/swift/DohenyExpedition/Doheny02Supplement.htmhttp://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htmhttp://www.ancient-hebrew.org/ancientman/02_nevada.html(Publicerat i ”New York Sunday American”, 8 oktober, 1922)Här, ett 210-230 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, och ovanpå det ett fotavtryck av en dinosaurie, i Nevada, USA:http://en.epochtimes.com/news/5-2-21/26557.htmlHär, en 200 Miljoner år gammal, slät skiffervägg täckt av hieroglyfer i högrelief, i Kalifornien, USA:http://s8int.com/page12.html(Publicerat i ”The Los Angeles News”, 17 december, 1869)Här, 150-200 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Turkmenistan:http://www.ancient-hebrew.org/ancientman/02_turkmenistan.htmlhttp://www.answersingenesis.org/creation/v18/i4/dinosaurs.aspHär, ett 150 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i West Virginia, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1558(Publicerat i ”American Anthropologist”, volume 9, 1896)Här, 135 Miljoner år gamla människoskelett och artefakter, i Colorado, USA:http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961(Publicerat i ”The Saturday Herald”, 10 april 1867)Här, en 120 Miljoner år gammal reliefkarta, i Ryssland:http://www.xpeditionsmagazine.com/magazine/articles/Russia/russia.htmlhttp://english.pravda.ru/main/2002/04/30/28149.html(Vetenskapsmän från Bashkir State University)Här, ett 110 Miljoner år gammalt mänskligt handavtryck, i Texas, USA:http://www.omniology.com/CretaceousHandPrint.htmlhttp://paranormal.about.com/od/ancientanomalies/ig/Most-Puzzling-Ancient-Artifact/Impossible-Fossi
ls.htmhttp://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htmHär, 100 Miljoner år gamla människoskelett, i Utah, USA:http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htmSLUTSATS?Just precis, Människan har INTE flummat fram från de osaliga apdjuren!

Gilla

annan energi ger materia energi och det sambandet finns alltid…ingenting kan vara dött

Gilla

En granskning av Cremos patetiska ”Forbidden Archeology”.http://www.talkorigins.org/faqs/mom/groves.html

Gilla

Fanns absolut ingenting i denna text som motbevisade ”Forbidden Archeology”!Källkritik, tack!

Gilla

Michael Cremo är en välkänd tokstolle som det övriga vetenskapliga samfundet skrattar åt. Mer behöver inte sägas, och jag kommer inte att skriva mer i den här tråden. Bättre kan du. Eller, kanske inte ändå.

Gilla

Michael Cremo:Well, some of my material has been published in peer reviewed scientific publications. Also, I submitted my book to all the relevant professional journals for review, and the book was in fact reviewed in about a dozen professional scientific journals. Some of the responses were negative, others were not. For example:http://www.biped.info/articles/cremo.html”Michael Cremo, a research associate in history and philosophy of science, and Richard Thompson, a mathematician, challenge the dominant views of human origins and antiquity. This volume combines a vast amount of both accepted and controversial evidence from the archeological record with sociological, philosophical, and historical critiques of the scientific method to challenge existing views and expose the suppression of information concerning history and human origins.”Journal of Field Archeology, Vol. 21, 1994, p. 112.”I have no doubt that there will be some who will read this book and profit from it. Certainly it provides the historian of archeology with a useful compendium of case studies in the history and sociology of scientific knowledge, which can be used to foster debate within archaeology about how to describe the epistemology of one’s discipline.”Tim Murray, in British Journal for the History of Science, Vol. 28, 1995, p. 379.”It must be acknowledged that Forbidden Archeology brings to attention many interesting issues that have not received much consideration from historians; and the authors’ detailed examination of the early literature is certainly stimulating and raises questions of considerable interest, both historically and from the perspective of practitioners of sociology of scientific knowledge.”Jo Wodak and David Oldroyd, in Social Studies of Science, Vol. 26(1), 1996, p. 196.

Gilla

Typiskt krationister! Man hänvisar till forskare som inte är forskare eller vetenskapsmän som inte är vetenskapsmän. Faktum är ju att Snilleblixten själv kallar sig forskare?Han har ju dessutom utan att rodna beskrivit hur den forskningen går till. En stunds veda läsande och samtal med människor i samma patient förening, och vips så beror Tsunamis inte på seismisk instabilitet. Det är inte en konsekvens av att bo på ett avsvalnande klot med flytande kärna. Nej då! Det är Karma!Är det över huvud taget möjligt att bli mer kunskaps föraktande?Jag har tre barn. 2,4 och 6 år. De är alla smartare än så. Inte tillsammans, utan var och en för sig.cyklop.bloggproffs.se (tänk själv)

Gilla

Vad får dig att tro att herr Cremo inte skulle vara forskare och vetenskapsman?

Gilla

Det heter Devalverat inte devolverat*ser nationalekonomisk ut*

Gilla

Kan själar devalvera?Kan själar revalvera?

Gilla

Källhänvisning You tube..igen?*varför är jag inte förvånad*

Gilla

Ge oss en källa som du skulle godta, tack!

Gilla

människan har evolverat. Snilleblixten däremot, har devolverat. En slags genetisk återvändsgränd. Sånt händer i naturen

Gilla

Människan evolverat? Från vad?Du verkar ha missat att vi lever i Kali yuga, den mest degenererade och själsligt outvecklade tidsåldern:http://en.wikipedia.org/wiki/Kali_yugaMänniskan har alltså devolverat!Negligerar vi vår andliga utveckling som människor, så finns risken att vi devolverar ännu mer, genom att få respass ner till djurriket i vårt nästa liv…

Gilla

Cyklopja jo… 🙂

Gilla

Cyklop är ute och simmar…

Gilla

evolverat från vad? Måste jag dra det igen för dig? Du vill ju ändå inte förstå!

Gilla

Evolverat från vad?Seså…

Gilla

Jag trodde du var ett fan av Kent Hovind.

Gilla

Han är riktigt intelligent, Kent Hovind!

Gilla

Ja Hovind och snubben som under en pårökt Dead koncert blev Krishanhängarehar ju fastslagit nästan samma ålder på människan.

Gilla

Hovind Krishnaanhängare?

Gilla

”Källkritik, tack!”Ha ha ha ha ha! :-DUrsäkta, men ibland är den har bloggen bara så fruktansvärt komisk.

Gilla

”Ursäkta, men ibland är den har bloggen bara så fruktansvärt komisk.”Visst är den. Man väntar på hans nästa inlägg och tänker att han kan inte överträffa sig själv, men det gör han.

Gilla

Jag är i allmänhet fäst vid argumentation. Om jag tror på teorin eller inte är inte relevant. Svara på frågorna istället.

Gilla

När du aldrig accepterar mina svar på dina frågor, vad är det då för mening med att jag fortsätter svara på dem?

Gilla

Anser du att frågan ”Skulle du vilja ha svar på vem som är källan till information?” är ett svar på frågan ”Hävdar du fortfarande att det är elektromagnetiska krafter som orsakar sönderfallen?”

Gilla

För övrigt är en del av frågorna följdfrågor på tidigare svar.

Gilla

Jag har jag en fråga gällande dina kunskaper inom naturvetenskap, eftersom du uttalar dig så självsäkert i dessa frågor. Beskriv gärna din utbildningsnivå inom ämnena matematik, fysik, kemi och biologi.

Gilla

Kregah! Snilleblixten anser sig inte behöva utbildning. Han har nämligen en gammal bok han kan slå i. Det är tydligen en lärobok i samtliga ovanstående ämnen, och några till.I snilleblixtens bibliotek behövs bara en enda bok. Praktiskt, förvisso. Smart??cyklop.bloggproffs.se

Gilla

Nu kör du åter igen samma race med att besvara en fråga med en fråga.men ok.Du ställer frågan till mig :”Ge oss en källa som du skulle godta, tack!”Mitt svar är då: Jag redan svarat på den för ett antal inlägg år 2009. Jag svarade utförligt och diskuterade det med dig.Att du inte tog till dig definitionerna ang tillförlitligt källmaterial är rätt så uppenbart.Nu en fråga till dig:I ditt svar till mig så du skriver du i plural dvs ”oss” så nu undrar jag hur många av Du det finns som jag ska förklara för?

Gilla

För de som inte läste ditt svar…ge oss en källa som du skulle godta, tack!

Gilla

<>Jag håller med till viss del.Men är rörelseenergi = liv?Har min bil en själ på det sätt som jag anser mig uppfatta att min mamma har en själ?Jag är nyfiken. När jag var liten var jag övertygad att min teddybjörn var besjälad. Och min bokhylla. (det är sant!). Kan det ligga något i detta och hur ser du på detta – utveckla jättegärna hur du tänker?För idag – just nu – det kan ändras i morgon – så ser min modell ut så här:Ett träd=levande. Alltså i betydelsen besjälad (med livskraft).En träbänk=död. I betydelsen att jag dödat trädet (livskraften/själen försvinner gud vet var) och tagit dess kropp (som nu är ren död materia) och byggt en bänk av. (Jämf. lammet lever. Jag dödar lammet och gör en fäll av skinnet. Skinnet är dött/obesjälat/innhar ingen livskraft. Köttet äter du. Det är också dött/innehar ingen livskraft. Död materia.)Jag tror att vissa av molekylerna i träbänken (eller lammbitarna, eller fårfällen) har ett slags ”cellminne”. Men inte förrän någon/något konsumerar dem så att de ånyo uppgår i en levande/besjälad organisms biosystem, kommer dessa minnen att kunna ha någon mottagare. (Jämf. latent minne, aktivt minne.)

Gilla

Ja, rörelse är bevis för liv!Detta med bilar och teddybjörnar…egentligen är allting besjälat, finns en själ i varenda atom!Mycket frågor du har…och inte är jag Allvetande så jag kan svara på allt…

Gilla

Citat från ”hrmr”: << ”Ursäkta, men ibland är den har bloggen bara så fruktansvärt komisk.” Visst är den. Man väntar på hans nästa inlägg och tänker att han kan inte överträffa sig själv, men det gör han.>>Reflektion: Låter som när en troende beskriver gud och skapelsen… (Prova att byta ut ordet bloggen mot världen.)

Gilla

Snilleblixtarna får jag från vår Herre… 🙂

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: